БНР: “тези данни ни карат да не губим повече време”: най-добре Reply

Колкото и малки да са стъпките, обещани от Радослав Янкулов в  концепцията   му, озаглавена Малки стъпки към големи промени, месеци преди края на мандата  има обещаване на стъпки, противопоставяне на хората в радиото   и намаляваща аудитория.   

Анализите и оптимизирането се обещават трета година:

 •  Ръководството още през май 2013 г. поема ангажимент за функционален анализ  на звената, взаимодействията им и връзката дейности – финансиране, за да се извърши оптимизиране на структурите, позициите и длъжностните характеристики на заетите в БНР.

Времето минава, Иво Тодоров е програмен директор, Васил Чобанов е шеф на Хоризонт. Появява се идеята за олекотяване на програмите, “много се говори по това радио”, предаването на Катя Лещанска изчезва и не го възстановяват, Деконструкция е подпряна с Конструкция, а Васил Чобанов престава да е шеф на Хоризонт.

 • През 2015 г.  анализи и оптимизиране продължават да липсват – няма и атестиране, няма и основа за намаляването на разходите за персонала. Ръководството поема ангажимент: независим външен одит от специализирана компания за анализ на трудовия процес по отношение необходимост, заетост, натовареност – оптимизиране на структурите на БНР –  система за оценка на труда и атестиране на служителите в радиото.

Времето минава, хората в радиото са разделени на протестиращи и контрапротестиращи, напрежения има и между програмите;  според ръководството вината е  на журналистите  – и те се сочат като виновни публично:  защото имало високи   хонорари – сякаш разпределението е метеорологично явление, а не е извършвано по време на мандата на същото това ръководство.

 • На 29 юни 2015 г. на  сайта на радиото се появява поредното съобщение за намерения – ще бъдат прецизирани правилата и критериите, по които се определят и изплащат хонорарите в БНР; продължаваме активно да работим за въвеждане на механизми за атестация на служителите и обвързването на резултатите от атестирането с разпределянето на средствата за възнаграждения, както и с кариерното израстване и развитие на работещите в БНР;  ще трябва да се свикат общи събрания, на които да бъдат избрани колегите, които ще участват в Програмния съвет на БНР;  ще е ясна и по-ефективната система за реализиране на проекта „Евранет плюс“;   ще бъдат разработени в краткосрочен план и стъпки за подобряване организацията и ефективността на работата в БНР.

Констатациите са тревожни:  “за последните месеци БНР отстъпва на други две радиостанции в ефира. Пазарният дял на програма „Хоризонт“ е намалял със 7%, два пъти е спаднал средния рейтинг, а 3% по-малко са слушателите – от 14% през януари на 11,2% през април.  Тези данни ни карат да не губим повече време и да вземем съответните мерки, както по отношение на програмите, така и за да оптимизираме дейността на Програмна дирекция “, казва  директорът Янкулов.

Според ръководството  не се наблюдава качествено планиране и координация на националните и регионални програми, налице е неефикасност при изпълнение на процедурите за управление на европейските проекти, електронното и информационно обслужване на медията, няма нужното съдействие за обновяване на програмните схеми на „Хоризонт”, „Хр. Ботев”, „Радио България“, както и ясно изразени, и програмно мотивирани „летни схеми” в ефирните програми, налице е и слабо популяризиране на резултатите от социологическите изследвания, както  и ефективното им използване за подобряване на програмното звучене на медията.

Няма съмнение, че съобщението от 29 юни 2015 е вид  самооценка. Ръководството признава кризата и регистрира опит  да се освободи от отговорност с едно отстраняване на програмен директор  “по взаимно съгласие” и назначаване на негово място на магистър по Публична администрация.

Негативната самооценка и негативната оценка на аудиторията променят ситуацията наистина: “тези данни ни карат да не губим повече време”, казва ръководството. Най-добре, стига толкова.

Навигатор за медийната свобода 2

За оценяване на степента на медийна свобода и тенденциите се използват много и различни индекси, трудно е всички те да бъдат следени паралелно и в сравнителен план.

За част от тях  Дойче веле предлага навигатор. Вероятно по-нататък могат да бъдат добавени и други индекси.

Съд на ЕС: Защита на личните данни: приложимо право Reply

Стана известно заключението на Генералния адвокат по делото С-230/14 Weltimmo пред Съда на ЕС.

Върховният съд на Унгария поставя преюдициални въпроси по повод на съдебен спор между  унгарския орган за защита на данните и свободата на информацията  и регистрирано в Словакия предприятие Weltimmo, която управлява уебсайт за посредничество при сделки с недвижими имоти, на който се публикуват обяви за недвижими имоти, находящи се в Унгария.

Става дума за приложимото право  към обработката на лични данни – въпрос, който вече е бил обект на тълкуване с решение Google Spain. Заключението на Генералния адвокат беше обратно на становището на Съда по въпроса за търсачката като администратор, така че и по настоящото дело ще трябва да се чака решението.

Поставят се и свързани с това въпроси относно определянето на компетентния надзорен орган,  правомощията на този орган и правомощието му да налага санкции.

Weltimmo е дружество със седалище в Словакия, което управлява уебсайт за посредничество при сделки с недвижими имоти. На сайта се публикуват обяви за недвижими имоти  в Унгария. За първия месец на публикуването им тези обяви са безплатни, след което услугата става платена.  Weltimmo   фактурира  услугата и след гратисния период, а когато не получава плащания,  предава личните данни на подалите обяви лица на дружества за събиране на вземания.

По повод оплакванията   унгарският орган за защита на данните приема, че е компетентен, че приложимо е националното законодателство   и налага санкция.

Weltimmo иска  да бъде постановено, че  унгарският орган за защита на данните не е компетентен да образува производство и да прилага унгарското право спрямо доставчик на услуги, който е установен на територията на друга държава от ЕС.

Унгарският съд се обръща към Съда на ЕС с въпросите:

„1)      Следва ли член 28, параграф 1 от Директива 95/46 […] да се тълкува в смисъл, че разпоредбите на националното право са приложими на територията на една държава членка спрямо администратор на данни, който е установен изключително в друга държава от ЕС, управлява уебсайт за недвижими имоти и обяви, публикува и обяви за недвижими имоти, находящи се на територията на първата държава, чиито собственици изпращат личните си данни към техническо средство (сървър) за съхраняване и обработване на данни, което се намира във втората държава и принадлежи на лицето, което управлява уебсайта?

2)      Следва ли член 4, параграф 1, буква а) от Директива 95/46 да се тълкува с оглед на съображения 18—20, член 1, параграф 2 и член 28, параграф 1 от същата директива в смисъл, че унгарският орган за защита на данните и свободата на информацията [унгарският орган за защита на данните] не може да прилага унгарския закон за защита на данните като национално право спрямо лице, което управлява уебсайт за недвижими имоти и обяви и е установено изключително в друга държава от ЕС, дори когато то публикува обяви за недвижими имоти, находящи се в Унгария, чиито собственици вероятно изпращат от територията на Унгария данните за своите имоти към техническо средство (сървър) за съхраняване и обработване на данни, което се намира във втората държава и принадлежи на лицето, което управлява уебсайта?

3)      От значение ли е за тълкуването

 • дали услугата, предоставена от администратор, който управлява уебсайт, е насочена към територията на друга държава от ЕС?
 •  дали данните относно недвижимите имоти, находящи се на територията на тази друга държаваа, и личните данни на собствениците действително са прехвърлени от територията на тази държава?
 • дали личните данни относно посочените имоти са лични данни на граждани на друга държава от ЕС?
 • че собствениците на установеното в Словакия предприятие имат местоживеене в Унгария?

Според Генералния адвокат P. CRUZ VILLALÓN:

съвместният отговор на първите   въпроси, поставени от Kúria, трябва да бъде в смисъл, че член 4, параграф 1, буква а) от Директива 95/46 не допуска възможност унгарският орган за защита на данните да приложи унгарското право спрямо администратор на данни, който е установен изключително в друга държава от ЕС. За тази цел понятието за установяване трябва да се тълкува като наличие на постоянен обект, независимо от неговата правноорганизационна форма, чрез който дадена дейност се извършва ефективно и действително. Един представител може да се счита за постоянен обект, ако от наличието на човешки и материални ресурси, необходими за предоставяне на съответните услуги, е видно, че този обект има достатъчна степен на стабилност.

Други елементи, като мястото, от което данните са качени, гражданството на засегнатите лица, местоживеенето на собствениците на предприятието — администратор на данни, или обстоятелството, че предоставяната от този администратор услуга е предназначена за територията на друга държава от ЕС, нямат пряко и определящо значение за установяване на приложимото право.

 

Налагането на санкции за нарушения, свързани с обработването на данни, е от компетентността на надзорния орган на държавата, чието право е приложимо.

 

Електронни съобщения в ЕС: 19-ти доклад 2

19 -ят  доклад за пазара и регулирането в областта на електронните съобщения в ЕС, засягащ развитията през 2014 г., вече е на сайта на Комисията.

Таблицата в доклада за развитието на широколентовия интернет в България:

Broadband BG 2014

Франция: съдът отменя решения на медийния регулатор без оценка на въздействието 1

Съдът отмени отказа на френския медиен регулатор CSA (съвет за аудиовизия) да позволи промяна на две телевизионни програми – новинарската  LCI  (от групата на TF1) и  Paris Première (от групата на M6) – така че вместо криптирани и платени да започнат да се разпространяват безплатно (free to air DTT ).     

Причината за отмяната е липсата на предварителна оценка на въздействието – това е основното, заради което си струва да се отбележи намесата на съда.

Законът предвижда CSA да провежда предварителна оценка на въздействието, включително икономическа, преди вземане на подобно решение.

В конкретния случай оценка има, но е огласена заедно с решението за отказ, а не преди него.

По същество медийният регулатор отказва промяна на бизнес модела, защото финансирането на двете програми с реклама ще се отрази отрицателно върху другите медии и медийния плурализъм. След отмяната в шестмесечен срок регулаторът ще трябва да се произнесе отново по същия въпрос.

Регулаторът в момента консултира и за нови HD канали, може да се види оценката на въздействието  и по този въпрос, в съответствие и с решението на съда.

В България  промените в лицензиите съвършено променяха (и променят) условията на опериране на доставчиците. Динамиката няма опора в сериозни оценки, или поне не е широко известно да има такива. Същото се отнася и за българските HD програми, и за въвежданите нови  медийни услуги по принцип.

ЕСПЧ Голяма камара: Делфи срещу Естония: отговорност за коментари онлайн Reply

За смутените от решението на ЕСПЧ  Делфи срещу Естония, прието единодушно,     през 2014 имаше добра новина:   реши се   делото да се гледа в Голямата камара. Очакваше се интересно произнасяне по въпроса дали все пак  според Съда за правата на човека  Конвенцията  изисква от посредника поведение, което Директивата за електронна търговия изглежда, че не изисква. С други думи: интересно противопоставяне на правни рамки по въпроса за отговорността на посредниците онлайн.

На 16 юни 2015 стана известно и дългоочакваното решение на Голямата камара. Съдът потвърждава известното ни решение: няма нарушение на чл.10 ЕКПЧ.

Няма спор, че в коментарите има враждебна реч, незащитено слово. Обсъжда се отговорността на търговското дружество  Делфи.

От Делфи поддържат, че  националните съдилища в последна сметка неправилно са решили случая: не са приложили  Директивата на ЕС за електронната търговия, която е транспонирана   в естонското право, като са приели, че Директивата се отнася до дейности с чисто технически, автоматичен и пасивен характер, a  Делфи е повече от посредник (с отговорност на издател).

Съдът  приема, че Делфи е професионален издател на един от най-големите онлайн новинарски портали в Естония и като такъв трябва да е бил   в състояние да оцени рисковете, свързани с дейността му и  да предвиди, в разумна степен, последствията, до които тези дейности биха могли да доведат. Аргументите:

 • Макар Делфи да не е автор на коментарите, според Съда от това не следва, че няма контрол върху тях, тъй като авторите на коментарите не могат да ги променят или заличават след публикуването им, а само Делфи може, което го прави повече от пасивен технически посредник.
 • Според Съда търговското дружество не е направило нужното за идентифициране на авторите на коментарите,  а е допуснало коментари без регистрация, като не е предвидило никакви инструменти за идентифициране на авторите, за да е възможно евентуален адресат  на враждебна реч да се защитава  по съдебен ред срещу тях.
 • Трето, въпреки че Делфи има инструменти за недопускане на враждебна реч или реч, съдържаща насилие  – като съобщение/disclaimer (сайтът не носи отговорност), софтуер срещу вулгарни думи и notice-and-take-down system (бутон/възможност потребители да отправят искане до администраторите за прекратяване на достъпа до определени коментари) – според Съда те не са достатъчни.
 • И накрая, наложената глоба от 320 евро е пропорционална.

Когато стане дума за незаконно съдържание, от което посредниците имат икономически интерес, е по-трудно да се разсъждава в ценностни категории.  Не защитаваме ли печалбата на издатели  – претендиращи да бъде защитена свободата им на изразяване? Не насърчаваме ли трафик към незаконно съдържание поради неотговорността на посредниците? Оценките и сега остават разделени.

Адв. Емил Георгиев посочва в коментар положителните страни на решението:  Това може би изглежда малко несправедливо за медийните сайтове, но поне указва на техните оператори по кой път да поемат, за да избегнат отговорността и, така погледнато, създава повече яснота и правна сигурност. Разбира се, правната сигурност е постижима на цената на повече инвестиции в “адекватни средства за контрол“ от страна на доставчиците, които ще отидат къде за заплати на назначени модератори, къде за програмирането на филтриращи определени думи или изрази софтуерни алгоритми.

Очакваните негативни последици са очертани в едното особено мнение (Sajó, Тsotsoria): Като следствие от решението активните посредници ще имат мотив да не предлагат възможност за коментари и страхът от отговорност може да доведе до автоцензура: това е покана за автоцензура.

А другото особено мнение (Zupančič) се определя в някои коментари като тревожно. Но и без него практически се насърчава забраната на анонимността онлайн, защитена на най-различни нива в правото. Призив за real name policies. При това призивът е контролът да се оставя в частни ръце.

В резултат от решението се очаква да има ориентация към модериране, съответно ще се налагат разходи за бизнеса – без изследване на въпроса за пропорционалността.

Въпросите за отговорността онлайн са много и сложни, а Съдът като  Шехерезада оставя въпроси и за утре. Публикацията, съответно коментарите в Делфи, са от 2006 г. – девет години дотук.

Яснота е необходима и по въпроса в началото  – за съвместното действие на актовете на Съвета на Европа и правото на ЕС. От една страна, правото на ЕС има предимство за държавите от ЕС, но от друга Конвенцията на Съвета на Европа е важен ориентир за Съда на ЕС. В такъв контекст има и гласове, че решението няма особена стойност за държавите от ЕС.  Наистина Съдът на ЕС вече се е обявявал в определени хипотези  срещу проактивния мониторинг, например в решението SABAM v Netlog.

Впрочем тази страница все още не е затворена.  Във връзка с прилагането на Хартата на основните права на ЕС се очертава позицията на Съвета да потвърди отново твърдия си ангажимент за присъединяване към ЕКПЧ, както е предвидено в Договорите, и да прикани Комисията в качеството ѝ на преговаряща страна от ЕС да представи своя анализ относно възможния отговор във връзка със Становище 2/13 на Съда на Европейския съюз (за несъвместимостта  с Договорите на проекта на споразумението за присъединяване на Европейския съюз към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи).

Финансиране на обществените медии: референдум в Швейцария: данък Reply

Вероятно БТА е източник на новината на български език за референдума в Швейцария, посветен на финансирането на обществените радио и телевизия. В заглавието се твърди, че швейцарците на референдум днес   приеха всички домакинства да плащат такса за радио и телевизия. Така се ражда новината –

БТА:  Швейцарските избиратели приеха днес на косъм промяна в системата и всички домакинства ще плащат такса за радио и телевизия

БТВ: Приеха днес на косъм промяна в системата и всички домакинства ще плащат такса за радио и телевизия

ПИК: Приеха днес на косъм  промяна в системата и всички домакинства ще плащат такса за радио и телевизия

 • Как са плащали в Швейцария досега? На крайно устройство. Ако имаш каквото и да е крайно устройства за приемане, тогава плащаш.
 • Какъв е въпросът на референдума? Одобрявате ли новата схема в изменението на закона от декември 2014 г. Както се посочва в обяснението (стр.33 и следващите), таксите са въведени отпреди интернет, а днес всички предприятия и 92 на сто от домакинствата в Швейцария имат интернет и мрежата се използва за радио и телевизия. С промяната се елиминира необходимостта да се осъществяват инспекции  и претърсване на частни имоти за телевизори, мобилни телефони или други приемници. Домакинствата трябва да продължат да допринасят за финансирането – но като плащат данък – защото ще се плаща вече не за  получавана услуга. Ще плащат и предприятията.

Швейцарците одобряват новата схема. С 50,08 процента – на въпросния косъм – но одобряват.  Няма да се плаща повече такса на крайно устройство.  Подробности се виждат в нормативната уредба. Ще има освободени от задължението по социални причини.

Пресконференция

Резултатите по кантони –  френскоезичните кантони подкрепят switzref

За БНР, хората и демокрацията 4

Задачата за намаляване с десет на сто разходите за персонала е по-трудно решима там, където не са създадени  предпоставки за диференцирана оценка.

В Българското национално радио търсенето на решение генерира и нов  проблем, който нито е обективен, нито е задължителен:  противопоставяне  на хората.

В  писмо на Управителния съвет на БНР до парламентарната медийна  комисия  се говори за диалог, но писмото допълнително задълбочава проблема. Твърдението на ръководството, че имало  фрапантни примери на разпределение на хонорари (ако се твърди фрапантност, във всеки случай тя е  невъзможна без одобрението/съгласието на същото това ръководство) прилича на  акт на дискредитиране на част от работещите в радиото.

Управителният съвет заявява още: “Независим външен одит от специализирана компания за анализ на трудовия процес ще бъде извършен в отделните звена на БНР по отношение необходимост, заетост, натовареност. На базата на резултатите от този одит ще бъде извършено оптимизиране на структурите на БНР. От следващия месец се въвежда система за оценка на труда и атестиране на служителите в радиото.”

По отношение на намеренията може да се отбележи, че:

 • намеренията се обявяват две години след началото на мандата;
 • ще се възлага анализ по отношение на необходимост:  но преди това ще трябва да се дефинира необходимостта;
 • нещо повече –  трябва  визия за общественото радио в цифровото време на базата на възприетите международни стандарти, за да се говори отговорно (обратното на безотговорно) какво общественото радио е и какво трябва да бъде;
 • в по-сложни ситуации експертизата е важна, за да могат промените да стъпят на здрава основа –  но резултатите от анализа са   само основа –  за управленски действия, отговорността остава в управленския екип;
 • атестиране и  оптимизиране са крайно затруднени в атмосфера на недоверие и нарушен диалог, ако хората   са стресирани, огорчени, противопоставени и предадени  на атаката на медии-които-живеят-от-скандали.

Разбира се, намаляването с десет  на сто на разходите за персонала е само една задача. Разговорът за ситуацията в БНР вече не е за задачата, а за капацитета да се  решават  задачи. Затова и проблемът не е синдикален, както се чу през седмицата от парламентарната медийна комисия,  а управленски.

Председателят на СЕМ направи опит да  катализира търсенето на изход от ситуацията, като даде едномесечен срок на БНР – “след който ще подаде оставка и ще пренесе кризата в регулатора”.

Първата стъпка в срока, за която научаваме от сайта на БНР: Управителният съвет на БНР реши да възложи ангажимент с предмет: „Избор на външен консултант, който да извърши функционален анализ, включващ преглед на системите за управление и контрол на БНР, и да предложи последващи мерки за тяхната оптимизация“. Опитът в провеждането на такъв ангажимент в други обществени медии (по смисъла на Закона за радиото и телевизията) ще бъде предимство при вземане на решението за избор. Покани за представяне на оферти са отправени до три реномирани международни одиторски компании, със срок за събиране на офертите – 08 юни 2015 г.

*

Има още една година до края на мандата на ръководството.

Мандатността е важен принцип, но времето е ценен ресурс. Идват и избори.  Моника Маковей коментира мандатността така: Мандатност без резултати? Това не е демокрация.

Мандатът е за постигане на определени резултати, както казва Маковей. Не просто да тече, докато изтече.

 *

Директорът на БНР поиска финансова проверка на радиото (1 юни)

Реакацията на протестиращите срещу искането за нови ревизии (2 юни)

“Ако протестиращите в БНР стоят като накацали птици, ще дочакат само смяната на сезоните” (Доц. Георги Лозанов пред Offnews, 4 юни)

Ирландия, О’Брайън: медиен магнат и държавна банка Reply

Катрин Мърфи, независим депутат в Ирландия, говори в парламента за връзката между медийния магнат Денис О’Брайън, и Bank Resolution Corporation (IBRC), бивша Anglo-Irish Bank. Тя информира за специални условия, договорени от О’Брайън (нисък лихвен процент). Тъй като IBRC е държавна собственост, според Мърфи  ирландците са субсидирали О’Брайън   и  това “ не е незначителен въпрос ”.

О’Брайън иска от съда и на 21 май получава забрана за  публикуване на информацията, изнесена от Мърфи. Той твърди още, че информацията е открадната.

Обществената  RTÉ е възпрепятствана със съдебен акт (injunction) да излъчи подробности относно  отношенията на О’Брайън с IBRC.

RTÉ и Тhe Irish Times оспорват забраната.  Съдът изяснява,  че медиите все пак могат да отразяват информацията от Катрин Мърфи.

Гардиън   нарича  О’Брайън “собственик на по-голямата част от медиите на Ирландия”,  а според първите реакции Денис О’Брайън “прави възможното да ограничава и останалите медии, които не контролира”. Той  притежава Communicorp група, която включва  радиостанции. Independent News & Media (INM), която  се контролира от О’Брайън,   е собственик  на печатни издания (the Irish Independent, the Irish Daily Star, Sunday World). О’Брайън  притежава и телеком –   Digicel .

Медиен магнат и държавна банка.

И забрана за публикуване.

Напомня  Пеевски и използването на публичния ресурс в КТБ. Подобна е и активността по отношение на публикациите, засягащи  финансовия сектор.

*

Българската връзка:

Компания Мedia Maker Limited, регистрирана на 9 април 2014,  трябваше да поеме собствеността на НБМГ Холдинг на Ирена Кръстева. Патрик Халпени, собственик и представляващ на тази нова компания,   участва в ръководните органи на групата Communicorp до 2013, когато е освободен.

За замяната на Кръстева с Халпени не се говори повече –  освен в началото преди година . В регистъра като собственик на НБМГ стои името на Ирена Кръстева:

Списък на подадените декларации по чл. 7а, ал. 3 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения /08.05.2015 г./

*

Историята за разкритията по отношение на банковите дела на  О’Брайън е в развитие.

TTIP и културата Reply

Въпросът как културата в ЕС ще бъде засегната/повлияна от Трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции (Transatlantic Trade and Investment Agreement, ‪#‎TTIP‬) е на дневен ред. Службите на ЕП са подготвили онлайн информация за т.нар. културно изключение.

Основен правен инструмент в защита на културата и различното й третиране е Директивата за аудиовизуални медийни услуги, която според изявления на ЕК няма да бъде засегната от TTIP.

На 21 ноември 2014 депутати от различни партии в ЕП зададоха парламентарен въпрос към ЕК относно TTIP, културата и аудиовизията.  От името на ЕК на 19 февруари 2015 комисар Малмстрьом отговори, че Комисията е наясно с опасенията и възнамерява да направи нужното за защитата на културното многообразие на ЕС  в контекста на търговските споразумения на ЕС.  Защитата на културното многообразие остава ръководен принцип на търговската политика на ЕС, в съответствие с чл. 167, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и с международните задължения на ЕС (“Конвенция на ЮНЕСКО за културното многообразие”).

Същевременно, казва комисар Малмстрьом, не е дефинирано понятие “културни услуги”  за целите на търговски споразумения и  TTIP  не е изключение от това правило.Според   стандартната класификация на GATS в рубриката “Отдих, културни и спортни услуги” се включват “Развлекателни услуги”, “Услуги на информационни агенции”, “Библиотеки, архиви, музеи и други културни услуги”, както и “Спортни и други развлекателни услуги “.  “Аудиовизуални услуги” са включени в “Комуникационни услуги”  и поради това не са класифицирани като “култура”.

Все пак обаче ЕК, информира по-нататък Малмстрьом,   имала насоки да вземе предвид в преговорите, че културното многообразие е водещ принцип на търговската политика на ЕС,  а освен това имала насоки да изключи отварянето на  европейския аудиовизуален сектор за конкуренция от страна на американския бизнес.  

На този фон днес научаваме от съобщение на Малмстрьом в Туитър за изготвянето на специален материал – наистина той вече е публикуван –  TTIP u културата.

Там се казва същото:  поради спецификата на сектора при многостранни и двустранни търговски преговори  ЕС по традиция изключва аудиовизуалния сектор от всякакви договорености за отваряне на пазара към чуждестранните фирми. Опасенията, че ще се възпроизвежда АКТА, били градски митове.

Но “в интерес на истината” се напомня казаното в отговора до ЕП  за  класификациите.

На последната страница се казва още, че може да има ограничен брой мерки в полза на авторите – в случаи, в които има различия между режимите в ЕС и САЩ.

Иначе научаваме, че 5 милиона в ЕС работят в областта на културните и творчески индустрии и ги изброява, материалът подчертава, че тези индустрии формират 2,6% от БВП на ЕС – повече от химическата промишленост (2.3%) и повече от сектора на недвижимите имоти (2.1%) –  и имат по-висок темп на растеж от останалата част от икономиката. 

 

По-добро регулиране за по-добри резултати – дневен ред на ЕС Reply

Програмите за по-добро регулиране, по-добро правотворчество и Европа на резултатите имат продължание – съобщение на ЕК COM(2015) 215 final.

Европейската комисия предлага програма за по-добро регулиране,  но не може да постигне сама целите на програмата. Затова ЕК разчита съзаконодателите  – Съвет и ЕП – да се ангажират да изпълнят своята роля. Сътрудничеството ще се осъществява при спазване на междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество.

Комитетът  по оценка на въздействието към ЕК ще се трансформира в  независим Комитет за регулаторен контрол.

Платформата REFIT ще събира предложения за намаляване на регулаторната тежест и ще представя конкретни идеи, а Комисията ще  информира какви последващи действия възнамерява да предприеме.

САЩ: събирането на трафични данни, разкрито от Сноудън, е незаконно Reply

nsaАпелативният съд във Втори съдебен окръг се произнесе, че програмата за събиране на трафични данни на Националната агенция за сигурност е незаконна (97-страничното решение). Първоинстанционният съд беше приел, че проследяването е законно (в отговор на жиу-жицу стратегията на Ал-Кайда).

Решението  се смята за  реабилитация на Сноудън и  удар по политиката за проследяване и по законодателството за наблюдение, което последва 9/11. Въпросът към съда е дали събирането на данни за телефонните разговори от и към територията на САЩ е релевантно към целите на разследване на престъпленията.  Съдът отговаря отрицателно:

Стигаме до извода, че  да се даде възможност на правителството да събира метаданни –   само защото те биха могли да са релевантни при евентуално бъдещо разследване   в бъдеще –   не покрива и най-толерантен тест за релевантност.

Водят се още две подобни дела (9-ти окръг и D.C.), от изхода им зависи и окончателният отговор на въпроса.

Решението е широко отразено в американските медии. Подчертава се, че Конгресът никога не е давал подобно разрешение – и тайните правила са анатема за демокрацията.

ACLU v Clapper, първа и втора инстанция

[BoingBoing]

ЕК представи стратегия за единен цифров пазар 2

На 6 май 2015 ЕК представи Стратегия за единен цифров пазар за Европа (Digital Single Market (DSM) Strategy).

Срок – края на 2016.

Стратегията предвижда 16 мерки в три области (три стълба).  Стълбовете са   условни, по-добре мерките трябва да се разглеждат конкретно: всяка от тях има потенциал да доведе до големи промени, ако бъде реализирана на практика. Защото засега това са предложения на Комисията. Медиите наричат приемането на стратегията catch-up ход и предвиждат трудности със Съвета.

При обявяването им Ансип, заместник-председател на ЕК, напомни, че предложенията  са в дневния ред още от времето, когато той е бил премиер на Естония. Та надеждата е каквото е станало възможно в Естония по времето на премиерството на Ансип (2005–2011) и  (2011–2014),   да  стане възможно в ЕС по време на вицепремиерството на Ансип.

 • правила за улесняване на трансграничната електронна търговия – хармонизирани правила на ЕС относно договорите и защитата на потребителите при покупки в интернет, антитръстови мерки в сектора на електронната търговия в Европейския съюз;
 •  премахване на неоправданото блокиране на географски принцип ;
 •  модернизирано и по-европейско законодателството в областта на авторското право: до края на 2015 г. ще бъдат представени законодателни предложения, с които се цели да се намалят различията между националните правни режими в областта на авторското право и да се осигури по-широк онлайн достъп до  културно съдържание онлайн  и  засилване на правоприлагането срещу нарушения с търговски мащаб на правата върху интелектуална собственост;
 •  преглед на Директивата за спътниковото излъчване и кабелното препредаване по въпроса  дали нейният обхват трябва да бъде разширен с включването в него на онлайн излъчването
 •  режими на ДДС, електронна регистрация и плащания при онлайн продажби.
 • реформа на правилата на ЕС за телекомуникациите – в частност относно радиочестотния спектър  на национално и наднационално равнище; създаване на стимули за инвестиции във високоскоростен широколентов интернет;
 • привеждане на рамката за аудиовизуални медийни услуги към изискванията на цифровото време и новите бизнес модели за разпространение на съдържание;
 • анализ  на онлайн платформите (търсачките, социалните медии, онлайн магазините за приложения и др.) на пазара, ценовите политики, как тези платформи използват получената информация, отношенията между платформите и доставчиците и популяризирането на техните собствени услуги в ущърб на конкурентите, доколкото тези въпроси вече не са включени в обхвата на правото в областта на конкуренцията. Комисията също така ще проучи най-ефективните начини за борба с незаконното съдържание в интернет;
 • анализ на сигурността при работа с лични данни, анализ на  Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации; киберсигурност в областта на технологиите и решенията за онлайн сигурност на мрежата.
 • Европейска инициатива за свободен поток на данни“ и  Европейската инициатива за изчисления „в облак“, която обхваща сертифицирането на услуги „в облак“
 • стандарти и оперативна съвместимост в области от ключово значение за цифровия единен пазар, като например електронното здравеопазване, планирането в областта на транспорта или енергетиката (интелигентно измерване);
 • приобщаващо цифрово общество, в което гражданите разполагат с подходящите умения, за да се възползват от възможностите на интернет и да увеличат шансовете си за намиране на работа.
 • електронно управление  – свързване на  търговските регистри в цяла Европа, правителствата вече няма да отправят множество искания за една и съща информация, когато вече могат да използват информацията, с която разполагат – принципа „само веднъж“.

Съобщение за пресата

COM(2015) 192 final  A Digital Single Market Strategy for Europe

SWD(2015) 100 final  A Digital Single Market Strategy for Europe – Analysis and Evidence

Реакциите са различни – по-скоро в рамките на предпазливия оптимизъм. Мерките са окачествявани като твърде общи, твърде закъснели, твърде недостатъчни или твърде рискови, някои елементи се разчитат като лобистки, други – като неработещи, трети – като проблематични.

Опасенията са противоположни и често взаимноизключващи се: от ЕС се очаква премахване на бариерите – но не без правила – но не с правила в полза на едни или други икономически субекти.

Един пример – реакцията на филмовата индустрия  като доказателство, че дяволът е в детайла. Авторскоправната реформа, отговорността на посредниците, ревизията на медийната директива, личните данни онлайн:  голямото обсъждане едва сега започва.

ТВ7: кой кому какво продаде и кога го казва Reply

Корпоративна търговска банка в битността си на банка на властта е финансирала избрана селекция медии.

Твърдение, за което миналата година по същото време The Economist  се наложи да публикува опровержение от Цветан Василев за своя публикация.

“КТБ не финансира медии”, пише Цветан Василев в опровержението. Удивително.

Dнес и финансовият министър е казал – 300 милиона за ТВ7.  (07052015 стенограма, извадки)

След тази новина – заслужава да се отбележи  с какво закъснение говорят тези, които има какво да кажат.

ТЦ – ИМЕ: писмо до министър-председателя и главния прокурор за едни 288 милиона:

ТЦ-ИМЕ АД е предоставило горепосочената сума през периода 2009 – 2014 г.,  като сумата е използвана от заемополучателя Краун Медиа ЕАД за финансиране на дъщерното му дружество ТВ Седем ЕАД.

От своя страна ТЦ – ИМЕ има задължения към КТБ в размер на 161 милиона, както и към други дружества от кръга на тези, които пряко или косвено са получавали парични кредити от КТБ.

Диляна Грозданова

Беше една голяма одисея – беше ни подметнато, че няма да получим ефирен лиценз – затова продадохме – един месец след като се продаде телевизията на практика дадоха национален лиценз на ТВ7  – на Цветан Василев беше телевизията, сега дали пряко или непряко – трябваше да се пази тайна, това беше изискване от страна на тези, които щяха да купят телевизията – доколкото знам, са се излели 300 милиона лева, нейните заеми – идеята беше да служи като инструмент и служеше на тези, които бяха тогава в тандем, Цветан Василев и Дилян Пеевски – не става дума за свобода на словото, става дума за пари – и за желание да се използва този властови ресурс по-нататък и от други – аршинът не е еднакъв за всички – би трябвало по този начин да се подходи към всички длъжници – сега като ни осъдят оманският фонд – ние ще трябва да платим – а  като журналисти – ние не сме военизирани, не сме нещо роби, всеки избира къде да работи – няма логика някой да инвестира и да развива ТВ7 – освен ако има друг мотив, различен от икономическия, както беше при Цветан Василев и Дилян Пеевски – на всички им харесваше да използват медията като оръжие – и тъй като даваха доста добри пари, взеха доста добри журналисти – по моему не се оказаха добри, след като изпълняваха поръчки – пари и власт.

Хубав разказ,  от първо лице, но малко късно, 2015 – след  всички.

Министър-председателят:

Ако всеки длъжник в България ми пише писмо и аз трябва да се намесвам, това означава, че изобщо не сме правова държава.

И се намеси.

*

По темата:  Игра с криви зарчета  в  Култура  – с други думи споделям горното мнение  на министър-председателя: не сме правова държава;  малко повече за проекта ТВ7 от това, което е казала Диляна Грозданова;  кога се обръща късметът,  а главно –  две наистина хубави препратки към Тери Пратчет.

 

Класация на университетите 2015 : право, политически науки, медии Reply

Класацията QS World University Rankings  2015 е вече онлайн.

Класацията (една от класациите) информира за най-добрите университети в света в   отделните  предметни области

За право  води Харвард.

1 99.8
United States
2 96.7
United Kingdom
3 96.0
United Kingdom
4 93.7
United States
5 92.2
United States
6 90.7
United States
7 90.3
United Kingdom
8 89.4
Australia
9 87.9
United States
10 86.9
United States
11 86.5
United Kingdom

 

И за политически науки води Харвард.

1 94.7
United States
2 93.0
United States
3 92.9
United Kingdom
4 92.1
United Kingdom
5 91.6
France
6 89.2
United Kingdom
7 88.9
Australia
8 88.8
United States
9 87.6
United States
10 85.2
United States

 

За комуникация и медии води USC.

1 96.1
United States
2 95.3
United States
3 92.4
United States
4 91.4
United States
5 90.9
United Kingdom
6 89.4
United States
7 89.2
United States
8 88.9
Netherlands
9 88.4
United States
10 85.2

Свободата на изразяване през 2014 – доклад на Freedom House Reply

Freedom House публикува поредния си доклад за състоянието на свободата на изразяване.

Констатирани са глобални негативни   тенденции.

Състоянието на свободата на изразяване в България за 2014 е представено кратко, като се акцентира върху

 • значението на правото на достъп до информация и тенденцията към нарастране на броя на отказите;
 • платената журналистика особено по време на кампании;
 • враждебна реч, насочена към малцинствата и бежанците и Сидеров поименно;
 • феноменът Пеевски поименно – де факто собственик на медии и причина за продължителен протест;
 • непоносимост на властта към критика, акции за сплашване срещу журналисти, инцидентите с журналисти;
 • плурализъм, но застрашена независимост на обществените БНТ и БНР;
 • концентрацията като основен проблем, дефицит на правила за прозрачност на собствеността, НБМГ   поименно –   контролира  печатни издания, разпространението на печатни издания  и онлайн платформи;  субсидиране на групата чрез депозити на държавни дружества в определена банка;
 • нарастваща роля на държавата за финансирането на медиите и ефектите от това – несигурност, натиск, нарушени стандарти;
 • социалните медии играят   ключова роля за антиправителствени протести през годината.

България остава частично свободна.

Кой определя правилата: медиите между Етичния кодекс и Наказателния кодекс Reply

2015-04-17-3На 17 април Катедрата по История и теория на журналистиката във ФЖМК – Софийски университет организира кръгла маса за състоянието на журналистиката и медиите с финансовата подкрепа на германската Фондация  Фридрих Еберт,   ръководство –  доц. Мария Нейкова.

Съобщение и снимки от сайта на Фондация  Фридрих Еберт.

Специализираният сайт за права на човека Маргиналия   публикува  кратък текст   по изказването ми на кръглата маса, озаглавено   Кой определя правилата: медиите между Етичния кодекс и Наказателния кодекс. Основната теза е, че влияние и натиск върху медиите на практика се оказва не чрез медийноправната рамка (главно ЗРТ), а чрез други закони и от други институции.

Публикацията не включва втората теза от изказването –  за дистанцията медии – власт  и за неписаните правила, които не позволяват на журналистите  жанра Рани от близост с властта. Поводът беше самолетът за Лувъра, но подобни въпроси сега повдига журналистиката с марка ТВ7:  приемлива ли е тезата “не всички хора са финансово независими, за да задават въпроси”…

[Снимка: ФФЕ]

Цифров преход BG: решение по дело C-376/13 Европейска комисия срещу България Reply

На 23 април 2015 стана известно решението на Съда на ЕС по делото С-376/13 Комисия срещу България.

За подробен коментар на решението е рано,  то трябва да се чете внимателно и да се коментира отговорно.

Но има напълно очевидни факти.

 • Съдът потвърждава трите твърдения на ЕК според  Мотивираното  становище на ЕК – нарушение №  2011/4025  за нарушения на конкурентното право на ЕС.
 • Съдът потвърждава, че по време на досъдебната процедура България не отстранява последиците от твърдяното от ЕК неизпълнение на изискванията на правото на ЕС по време на управлението на ГЕРБ.
 • Съдът потвърждава, че причините за откриване на досъдебната процедура са в
  • нормативната рамка на българския модел на цифров преход, в частност ЗЕС, приета по време на управлението на Тройната коалиция, и
  • прилагането й  относно издаване на разрешения за ползване на индивидуален ресурс – радиочестотен спектър през 2009 г. по време на управлението на Тройната коалиция – това е решението на КРС от април 2009 и последващите решения на КРС.
  • съдебното потвърждаване на регулаторните актове – и ВАС е правораздал в полза на процедурата –  – Решение №11018/2011

С искане по някои от обявените днес за несъвместими с правото на ЕС разпоредби е бил  сезиран и българския Конституционен съд (уви, сезиран е доста селективно – решението и особените мнения по дело 3/2009 днес имат нужда от нов прочит).

Реакцията срещу правната рамка тогавашният – и днешен – председател на КРС нарича пушилка някаква.

КЗК начело с тогавашния – и днешен – председател  разрешава правата за ползване на спектъра на империята Манселорд.  Европейската комисия деликатно изразява шока си: как една държава от ЕС първо ограничава конкуренцията, за да не допусне силен играч да стане още по-силен, а веднага след това допуска въпросният играч да овладее цялата конструкция: “Аргументът, че абсолютната забрана е била абсолютно необходима, за да се предотврати операторите на мрежи да контролират мултиплексите, се опровергава от факта, че операторът на излъчващата мрежа НУРТС  е поел контрола над два мултиплекса.”

Тогавашният (2012) – и днешен министър казва, че не знае кои са собствениците на мултиплексите, ще провери и ще каже в понеделник. Твърдения от серията “не знаем какво става с КТБ”.

Да не се забравя колко още известни фигури се позиционират и препозиционират през този период, продажбата на ТВ2, промените в ЗРТ, информационната кампания за цифровия преход и пр.

Сега осъдената България трябва да се съобрази с решението: според Съда неизпълнението “продължава да е налице, докато съществуват правата на ползване на предоставените в нарушение на тези разпоредби честоти”.  Не са обявявани намерения по отношение на порочните процедури за издаване на разрешения  нито през 2009, след идването на ГЕРБ на власт, нито по-късно, нито днес. Не е тайна, че председателят на КРС в последно време обявява модела за сбъркан. И не е тайна, че присвоилите цифровия преход – защото той е присвоен от онези, чиито имена министърът не знае – имат идея да се оттласнат от това решение на Съда  към избавлението си – а също да  прехвърлят тежестта на данъкоплатеца.

Удовлетворението от решението на Съда на ЕС, отново откриващо път за повече конкуренция и плурализъм,  отстъпва пред  тези угнетяващи и съвсем реалистични в български условия сценарии.

Украйна регламентира обществени радио и телевизия Reply

Националната телевизия на Украйна се преобразува в акционерно дружество със сто процента държавно участие “Национальная общественная телерадиокомпания Украины” (НОТУ). Трансформирането се предвижда със закон,  влязъл в сила на 10 април 2015 г. Според украинските медии това е очакваният преход на държавните радио и телевизия в обществени.

Изискванията на Европейския съвет за радиото и телевизията за обществен характер, защитен в координатите мисия – управление – финансиране, според новата уредба най-общо изглеждат  по следния начин:

 

 • Мисията на новото дружество:

1) предоставяне на обективна, пълна, навременна и обективна информация за социално-значимите събития в Украйна и в чужбина; вкл. да се осигури балансиран и прозрачен достъп до актуални политически програми в дискусионен формат, по-специално под формата на дебати
2) насърчаване на консолидацията на украинското общество;
3) развитие и укрепване на украинския език и култура, популяризиране на езиците и културите на малцинствата;
4) насърчаване на най-пълното задоволяване на информационни, културни и образователни потребности на населението на Украйна, включително и чрез създаването и разпространението на икономически, исторически документални филми, културни, образователни, когнитивна, развлечения, спорт, програми за деца и младежи с увреждания възможности, малцинства и други социални групи;
5) навременно информиране на обществеността за извънредни ситуации, които застрашават живота или здравето;
6) предоставяне на гражданите на Украйна на популярни новинарски продукти, съществуващи на пазара;
7) насърчаване на авторитета на Украйна на международното поле.

 • Създава се Надзорен орган на НОТУ  с две квоти – парламентарна (по един представител на парламентарнопредставените политически сили, в момента 8) и гражданска (9 представители на неправителствените организации), работи на обществени начала и има мандат 4 години.
 • Новото акционерно дружество ще се финансира смесено – от продажба на собствени продукти и права, от местните бюджети, от търговско слово, както и от такси, заплащани от абонатите на месечна база по правила, определени от правителството. Предвижда се постепенно намаляване на рекламата в рамките на 4 – 6 години. Уставният капитал идва от досегашни държавни радио и тв организации, централни и местни, които се закриват.

Ще се произвеждат не  по-малко от две телевизионни програми (обществено-политическа и културно-образователна) и не по-малко от три радиопрограми (обществено-политическа, културно-образователна, младежка).

Медиите в Украйна се уреждат в ред нормативни актове,  предвижда се създаване и на нови подзаконови актове, поради което е трудно да се правят изводи само по влезлия  сега в сила устройствен закон. Все пак вижда се, че мисията е сходна с  мисията на обществените медии в ЕС,  финансирането ще се извършва по сложна схема, но ще се събират такси,  а  за управлението се създава колегиален надзорен орган, който ще назначава оперативното управление.

Правна защита на доброто име в ЕС Reply

Defamation_EU

Международният институт по печата (IPI) публикува сравнителен анализ за законодателството и практиката за защита на доброто име в държавите от ЕС и държавите в процес на присъединяване.

България е между държавите, в които се предвижда наказателна отговорност, но без наказание лишаване от свобода.

Докладът

Международни стандарти от страницата на IPI

Европейска гражданска инициатива : първи доклад на ЕК Reply

Европейската гражданска инициатива бе въведена с Договора от Лисабон. Ако  гражданска инициатива, обявена по определен ред,  събере над един милион изявления за подкрепа (подписи) в област, в която Европейската комисия има правомощия да предлага законодателство, Комисията трябва официално да обсъди въпроса и да публикува отговор под формата на съобщение на Комисията.

Правилата и процедурите са установени в регламент, който  се прилага от 1 април 2012 г.  По отличната практика, въведена в ЕС, самият правен акт предвижда последваща оценка на ефективността от прилагането: не по-късно от 1 април 2015 г. и на всеки три години след това Комисията представя доклад за действието на регламента.

На 31 март Европейската комисия публикува доклад за прилагането на   от влизането му в сила на 1 април 2012 г. досега. В доклада се посочва, че през последните три години са получени 51 искания за стартиране на инициатива. От тях 31 искания попадат в области от компетентността на Комисията и са регистрирани;   3 инициативи събират един милион подписа; 12 инициативи достигат края на периода за събиране на подкрепа, без да достигнат прага.

България участва и успя да събере нужни брой подписи за ЕГИ за медиен плурализъм, но инициативата като цяло не намери достатъчно подкрепа.

Доклад относно европейската гражданска инициатива

Регламент относно гражданската инициатива — консолидиран текст

Уебсайт за европейската гражданска инициатива

Ася Кавръкова: анализ и препоръки

Русия, ЕС и въпросът за пропагандата 7

Baltic-StatesВ България програмата РТР Планета се приема свободно.

В Литва  – вече не.  Медийният регулатор на Литва – Комисия за радиото и телевизията – взе решение да прекрати временно разпространението на програмата на територията на Литва. Решението влиза в сила днес, 13 април 2015 г.

Причината, посочена в съобщението на регулатора, е враждебна реч. И по-рано регулаторът е вземал решения за ограничаване на достъпа до отделни предавания, за които е констатирал насърчаване на омраза и настроения в полза на  военна намеса в работите на суверенна държава, както и    разпространение на манипулативна информация – но сега решението се отнася до цялата програма.

Решението на литовския регулатор е интересно от политическа, правна и техническа гледна точка.

Политически  – Литва се противопоставя, впрочем не за пръв път, на пропаганда, която идва от Русия и нарушава закона. И през предходни години има решения на литовския регулатор срещу РТР Планета и НТВ Мир  за пропаганда, насочена главно към  рускоезичното население в трите прибалтийски държави. Подобни решения са вземани и в Латвия през 2014 г. за временно ограничение на разпространението на програмите  Россия РТР  и РТР Планета, някои са издържали и съдебна проверка  (напр. Decision 95/2014).

Технически решението на регулатора означава да се спре препредаването. Литва няма източна граница с Русия, от запад граничи с Калининградска област.  Сателитното разпространение  в Литва се осъществява от компанията  Viasat, част от Modern Times Group, регистрирана в Швеция.  Всички кабелни оператори в Литва са прекратявали разпространението.  Според литовски медии Viasat е единствената компания, която не се е съобразила  с предишни ограничителни решения на регулатора. Аргументите на Viasat са били, че изпълняват договор с изправен техен клиент  и че  Viasat  като шведска компания не е длъжна да се съобразява с решенията на литовския регулатор, а с правото на ЕС.

Решението на регулатора е за прекратяване на препредаването | rebroadcasting, не се споменава изрично за мерки по отношение на достъпа онлайн. Външният министър на Литва е изразил съжаление, че забраната не е ефективна мярка срещу  пропагандните руски медии.

Юридически регулаторът може да задължи доставчиците под собствената си юрисдикция да спрат препредаване на определена програма. Както си вижда от цитираното съдебно решение, в Латвия са провеждани срещи с асоциациите на доставчиците, за да се обсъди и техническата изпълнимост на решението да се прекрати достъпа до отделни предавания.

Сега решението е  по отношение на цяла програма. Програмата РТР Планета  е произведена и се предоставя за разпространение  от ВГТРК, Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания –  руската държавна  компания за радио и телевизия, която произвежда и предоставя за разпространение Россия 1, Россия 2, Россия Культура, Россия 24/Вести, както и “международната версия на Россия 1” – РТР Планета. Важно за разказа е, че според съобщението на литовския регулатор  програмата е регистрирана за разпространение в Швеция. Защо е важно – отговор дава Директивата за аудиовизуални медийни услуги: враждебната реч е основание за изключение от свободата на препредаване на програми в ЕС.

Член 3

1.  Държавите-членки гарантират свобода на приемането и не ограничават препредаването на тяхна територия на аудиовизуални медийни услуги от други държави-членки на основания, които попадат в областите, координирани от настоящата директива.

2.  По отношение на телевизионното разпространение държавите-членки могат временно да се ползват от дерогация от параграф 1, ако са изпълнени следните условия:

 • а) телевизионно разпространение, идващо от друга държава-членка, открито, сериозно и тежко нарушава член 27 (защита на децата) и/или член 6 (подбуждане към ненавист);
 • б) през предшестващите 12 месеца телевизионният оператор е нарушил разпоредбата/ите, посочена/и в буква а), най-малко в два предишни случая;

 • в) съответната държава-членка е уведомила писмено телевизионния оператор и Комисията за твърдените нарушения и за мерките, които възнамерява да предприеме, ако подобно нарушение възникне отново;

 • г) консултациите с излъчващата държава-членка и Комисията не са довели до приемливо уреждане в рамките на 15 дни от уведомлението, предвидено в буква в), а твърдяното нарушение продължава.

Комисията в срок от два месеца след уведомяването за взетите мерки от държавата, взема решение относно това дали мерките са съвместими с правото на Съюза. Ако тя реши, че не са, от държавата  ще се изисква спешно да прекрати съответните мерки.

Литовският медиен регулатор  е изпълнил предвидената в директивата процедура и е уведомил лицето, което носи редакционна отговорност за програмата, шведския регулатор и ЕК. След изтичане на срока, в който според директивата се търси споразумение, решението на Литва влиза в сила. То е за три месеца, но срокът може да бъде продължаван. Говорител на Viasat е заявил, че ще се съобрази с решението  на регулатора. В същото време годишният доклад на MTG за 2014, оповестен преди дни,  очертава сложен период за компанията  в Русия:  новият медиен закон ограничава  чуждата собственост до 20 на сто и забранява  рекламата в платената телевизия.  MTG разпространява повече от десет свои програми в Русия, обявява намерение да пусне нови платени канали в Русия и към момента притежава близо 40 на сто от регистрираната в Делауер  СТС Медия, оперираща в Русия.   В същата компания 25 на сто притежава Национална медийна група  – частен  медиен холдинг, чийто борд има решение да се оглави от Алина Кабаева.

Ако  се върнем към началото:   руската пропаганда  работи не само в Прибалтика.  Британският регулатор вече е санкционирал за нарушения в отделни предавания  Russia Today UK, която  има пет часа собствена програма и в останалото време предава RT, основна пропагандна  програма на Кремъл. В момента има сигнали за нови нарушения.  Вън от всяко съмнение пропагандата е и тук, да се надяваме, че политически, технически и юридически сме готови за нея.

Чл. 326 НК и отзивчивата прокуратура Reply

Градът е Казанлък.  Сезонът е дъждовен. Медиите отразяват наводнения и как общината се справя с тях. По сигнал на кмета  журналист с критична публикация получава призовка да се яви за привличане в качеството обвиняем. Основанието : чл.326 НК:”който предава по радио, телефон или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, се наказва с лишаване от свобода до две години”. Обвинението: за разпространение на неверни данни за злополука по радио и по друг начин – чрез интернет и по телевизия,  с които е предизвикана паника сред населението.

Случаят в Казанлък заслужава внимание, защото става дума за перспективата прокуратурата да се превърне в поредния мега – гига – ултра – медиен регулатор.  Подобна заявка наскоро направи и Комисията за финансов надзор, прилагайки дори Етичния кодекс на българските медии –  но прокуратурата винаги е особено внушителна: все пак става дума за наказателната репресия.

Вече беше коментирано от магистрати, че чл.326 НК не може да се тълкува разширително и да се прилага в защита на финансовата стабилност, защото разпоредбата е изготвена с оглед друга ситуация: фалшив сигнал за бомбафалшив сигнал на тел.112 за взривно устройство , фалшив сигнал на тел.112 за инцидент, фалшив сигнал на тел.112 за прострелване, фалшив сигнал на тел.112 за убийство и др.под. Във връзка с това се появи и проект за нова разпоредба в НК, която да инкриминира “разпространение на заблуждаваща или невярна информация или други сведения за банка или финансова институция, които могат да доведат до всяване на смут и страх в населението”. Проектът за подобна разпоредба срещна неодобрение, например съдия Павлина Панова от ВКС пояснява, че  престъплението трябва да е със специална цел, т.е. целта на разпространяването трябва да е да се причини вреда или да се набави облага. Това престъпление ще е осъществимо само при пряк умисъл, т.е. ще е престъпление само деяние, което цели тази вреда или облага.

прокуратура привлича обвиняем 326 нкПоловин година по-късно прокуратурата регистрира нов опит да приложи чл. 326 НК – този път за критични медийни публикации, засягащи дейността на една община. Прокуратурата се активизира (самосезира) по сигнал на кмета,  както  месеци по-рано  –  по сигнал на БНБ, по сигнал на Агенция ПИК, по сигнал на свързано с Пеевски търговско дружество.

Казусът има контекст, кметът и собственикът на медиите заемат позиции в политически партии, но това е тема за други разсъждения. В случая става дума за смразяващия ефект, който има върху медиите  една отзивчива прокуратура. Cелективно отзивчива.

В тревожната рамка на законодателни предложения за още повече власт на прокуратурата.

Към темата още:

Конституционният съд: разпоредбите от ЗЕС, въвели Директива 2006/24 – противоконституционни Reply

Конституционният съд в заседание на 12 март 2015 г. се произнесе с решение по конституционно дело № 8/2014 г., образувано по искане на Oмбудсмана на Република България.

С  решение №2/ 12 март 2015  Съдът обявява за противоконституционни чл. 250а-чл. 250е, чл. 251 и чл. 251а от Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41/2007 г., последно изм. и доп., ДВ, бр. 14/2015 г.). Докладчик съдия Кети Маркова.

Според искането: оспорените разпоредби са приети със Закона за изменение и допълнение на ЗЕС (ЗИДЗЕС), обн., ДВ, бр. 17/2010 г., с който е транспонирана Директива 2006/24/ЕО  за запазване на данни. С тях   се въвежда задължение за юридическите лица, осъществяващи обществени електронни съобщителни мрежи или услуги, да съхраняват всички данни, създадени или обработени в процеса на тяхната дейност, отнасящи се до трафика на съобщенията, уреждат се редът и условията за достъп до тези данни и лицата, които имат право на достъп до тях. Установен е периодът на съхранение, възможността за неговото удължаване, формулирани са и целите, в изпълнение на които е създадена оспорената законодателна уредба. Съхраняването на трафичните данни и тяхното използване по начина и със средствата, уредени от закона, макар и да преследва законна цел в обществен интерес, по своята същност представлява неоправдана и непропорционална намеса в личния живот на гражданите, а следователно и нарушение на конституционно защитената неприкосновеност на свободата и тайната на кореспонденцията.

Приемането на разпоредбите беше придружено с обществена реакция, включително с юридически действия срещу наредба, която трябваше да уреди ограничения.  На 14 януари 2010 г. имаше протест срещу българския модел на  въвеждане на директивата, така или иначе измененията влязоха в сила, но в ЕС продължиха опитите за съдебен контрол, които в последна сметка доведоха до успехРешението на Съда на ЕС от 8 април 2014.

Година по-късно има развръзка и у нас. Някои от аргументите на КС:

 • Обявяването на директивата за невалидна няма автоматичен ефект по отношение на националните закони.Приетият закон продължава да действа до момента, в който бъде отменен или изменен по надлежния ред от националния законодателен орган или бъде обявен за противоконституционен от Конституционния съд.
 • Българският законодател съществено е разширил и надхвърлил дори изискванията на силно критикуваната в теорията и практиката Директива 2006/24/ЕО (чл. 1, § 1), която, третирайки достъпа до данни от трафика, го ограничава единствено до „разследването, разкриването и проследяването на сериозни престъпления, както те са определени в националното право на всяка държава-членка”.
 • Подходът на разширяване на приложното поле на транспонираната директива е използван от законодателя и при очертаването на кръга на субектите, които имат право да искат извършване на справка за данните по чл. 250б, ал. 1 ЗЕС. Този кръг Конституционният съд намира за твърде широк.
 • Конституционното изискване за контрол от съд или друг независим орган изобщо отсъства в процедурата, уредена по чл. 250а, ал. 5 ЗЕС. В тази хипотеза органът, отправил искане за достъп, контактува директно с предприятието, предоставило данните, и без съответното разрешение постига на практика едно продължаване на запазването им за
  срок до шест месеца, който сам по себе си е значителен.
 • Липсва уреден контрол в определени случаи и върху унищожаването на данни.
 • На запазване подлежат абсолютно всички данни от телекомуникационен трафик, т.е. засегнати практически са всички граждани, осъществяващи комуникации, а не само онези, за които има данни или най-малкото улики, че са извършили тежко престъпление, че са съпричастни с организации на международния тероризъм и т.н. Основното възражение, което се изтъква в тази връзка е, че преследването на формулираната легитимна цел не може да бъде постигано с цената на една толкова съществена намеса в основните права на хора, нямащи нищо общо с деянията, към чието предотвратяване, разкриване и разследване е насочено предвиденото средство.
 • КС установява още, че в определени хипотези чрез използваната законодателна техника с оспорената разпоредба изцяло се дерогира конституционното изискване за съдебен контрол при искане за достъп до данни от телекомуникационен трафик. Не  съществува каквато и да било правна възможност за конституционна търпимост на обсъжданата дерогация, смята КС.
 • Изобщо липсва уредена със закона правна възможност, а оттам и основания и процедура засегнатите от мерките лица, чиито данни са били предоставени на съответните държавни органи, но не са послужили за образуване на наказателно производство или образуваното е било прекратено, да бъдат уведомени за това кога и на какво основание са били обект на тяхното приложение, както и за какво са били използани.

В заключение КС приема, че обсъжданата мярка по събиране и запазване на данните от целия телекомуникационен трафик (общо и без повод), безспорно представляваща сериозна намеса в личния живот на гражданите, следва да бъде уредена по начин, съобразен с най-високите възможни стандарти на сигурност, каквито действащата правна регламентация като цяло не осигурява. Законът следва да съдържа точни, ясни и предвидими правила, създаващи сигурни гаранции за защита и сигурност. Това би могло да се постигне единствено с предвиждане на достатъчни по обем и правно съдържание, надеждни, адекватни и ефективни гаранции:

1) че органите, оторизирани да заявяват искания за достъп до данните, ще могат да упражняват това си правомощие само в конкретно и изчерпателно уредени в закона случаи;

2) прецизно уредени основания, органи и процедура за получаване на съдебна санкция за достъп до данните, тяхното използване и унижощаване;

3) законови гаранции за сигурността на самите предоставени данни, обхвата на тяхната употреба, прозрачността и правната защита, включително осигуряване на специализиран контрол срещу нерегламентирания достъп до данните и възможността за предоставянето им на трети лица, извън оторизираните субекти;

4) [невъзможността за] използването им за цели, различни от конституционно оправданите, и то във всички възможни етапи – генериране, запазване, съхранение, предаване, използване, унищожаване от лицата, които ги съхраняват;

5) оптимизиране на срока на запазване на данните съобразно установените европейски стандарти, националната и европейската практика;

6) осигуряване на баланс между целта, сериозността на ограничението и предвидените правни средства за защита от неоторизиран достъп до запазените данни от телекомуникация, вкл. и наказателноправни, ако такива бъдат създадени. Само при пълното и точно изпълнение на всички обсъдени критерии би могло да се счете, че законодателната уредба  би издържала проверката за съответствие с Конституцията.

Министерството на вътрешните работи и Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства са поддържали в становищата си по делото, че искането на Омбудсмана е изцяло неоснователно, тъй като оспорваните разпоредби на ЗЕС изцяло отговарят на изискванията на пропорционалност и съразмерност.

Съюзът на юристите в България намира, че атакуваните текстове на ЗЕС не попадат под защитата на чл. 32 и чл. 34 от Конституцията, доколкото не става дума за огласяване или създаване на каквато и да е публичност по отношение на данните, свързани с личния живот на гражданите. Още по-малко съхраняването на такива данни би могло да бъде окачествено като нарушение на тайната на кореспонденцията.

Комисията за регулиране на съобщенията е представила становище, че не е в позиция и с компетентност да даде оценка за съответствието на оспорените от Омбудсмана разпоредби на ЗЕС с Конституцията, включително и относно пропорционалността на намесата в личния живот на гражданите, тъй като тези въпроси не са свързани с дейността на Комисията като секторен регулатор.

Тези позиции  показват, че бъдещата законодателна дейност няма да е проста и лесна, но КС си е направил труда да запише изрично стандарти, които да бъдат съобразени.

Невалидността на Директива 2006/24/ЕО е от датата на влизане в сила на Директивата. Поне при първо запознаване не виждам КС да е взел отношение към правните последици, настъпили по време на действието на разпоредбите на ЗЕС, обявени за противоконституционни.

 

Класация на университетите в света 2014 – 2015 2

The Times Higher Education World University Rankings 2014-2015

Класация на университетите

2015 rank 2014 rank Institution
1 1 Harvard University (US)
2 4 University of Cambridge (UK)
3 5 University of Oxford (UK)
4 2 Massachusetts Institute of Technology (US)
5 3 Stanford University (US)
6 6 University of California, Berkeley (US)
7 7 Princeton University (US)
8 8 Yale University (US)
9 9 California Institute of Technology (US)
10 12 Columbia University (US)

Класация на университетите по области

Top 100 за социални науки

А ако се интересувате от социалните науки в Европа – ето началото:

 

Rank Institution Location Overall score change criteria
3 University of Oxford United Kingdom
93.2
5 University of Cambridge United Kingdom
92.0
9 Imperial College London United Kingdom
87.5
13 ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich Switzerland
84.6
22 University College London (UCL) United Kingdom
78.7
29 Ludwig Maximilian University of Munich Germany
71.9
34 École Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland
70.9
34 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom
70.9
36 University of Edinburgh United Kingdom
70.4
40 King’s College London United Kingdom
69.4
44 Karolinska Institute Sweden
66.8
52 University of Manchester United Kingdom
64.5
55 KU Leuven Belgium
63.7
61 École Polytechnique France
62.2
63 Scuola Normale Superiore di Pisa Italy
61.9
64 Leiden University Netherlands
61.3
67 Georg-August-Universität Göttingen Germany
61.0
70 Heidelberg University Germany
59.6
71 Delft University of Technology Netherlands
59.2
72 Erasmus University Rotterdam Netherlands
59.1
73 Wageningen University and Research Center Netherlands
59.0
74 University of Bristol United Kingdom
58.9
75 Universität Basel Switzerland
58.4
77 University of Amsterdam Netherlands
58.2
78 École Normale Supérieure France
58.1
79 Utrecht University Netherlands
58.0
80 Humboldt University of Berlin Germany
57.9
81 Free University of Berlin Germany
57.6
83 Durham University United Kingdom
56.9
90 Ghent University Belgium
56.2
94 University of Glasgow United Kingdom
55.3
98 Stockholm University Sweden
54.6
98 Technical University of Munich Germany
54.6
98 Uppsala University Sweden
54.6
101
Maastricht University
Netherlands
54.3
103 University of Helsinki Finland
53.9
103 Université Pierre et Marie Curie France
53.9
103
University of Warwick
United Kingdom
53.9
103 University of Zürich Switzerland
53.9
107 Queen Mary University of London United Kingdom
53.8
107 University of Geneva Switzerland
53.8
111 University of St Andrews United Kingdom
53.6
111 University of Sussex United Kingdom
53.6
113 University of York United Kingdom
53.4
113 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany
53.4
117
University of Groningen
Netherlands
53.1
118 Royal Holloway, University of London United Kingdom
53.0
119 Lund University

ЕСПЧ: нарушение на права чрез роман Reply

Макар и не често, водят се дела по повод романи. Обикновено става дума за документални романи, които засягат предвидени от закона тайни (Observer and Guardian v UK) или доброто име – както в процеса срещу Гришам   за клевета по повод документалния му роман Невинният (Peterson et al v. Grisham et al), прекратен през 2008 г.

По делото Almeida Leitão Bento Fernandes v. Portugal Съдът за правата на човека се е произнесъл по още един случай, свързан с роман.
Мария Фернандес е автор на роман, описващ семейни драми в едно португалско семейство. Тя издава романа в малък тираж и го разпространява безплатно в тесен кръг. В предговора се казва, че всяка прилика с действителни лица е случайна. Сюжетът включва разврат, проститутки, работа за  тайните служби, вътрешносемейни връзки и изневери и пр. Роднините на съпруга на Мария Фернандес  завеждат дело за защита на личния живот,  за клевета и за опетняване на честта на починали членове на семейството.

Португалският съд  намира, че героите в романа са точни копия на роднините и се произнася, че чрез романа е осъществена намеса в личния живот (разгласяване на лични обстоятелства) и засягане на доброто име и авторът не може да се скрие зад  уж фиктивния характер на представените лица. Фернандес е осъдена, защото в крайна сметка е “надхвърлила границите на това, което е разумно, целесъобразно и пропорционално за упражняването на свободата на изразяване ” и обжалва решението в Португалия без успех.

Съдът за правата на човека потвърждава, че романите са форма на художествено изразяване и публичен обмен на идеи, която попада в обхвата на приложното поле на член 10 ЕКПЧ.   Несъмнено е налице намеса в свободата на изразяване. Намесата има предвидена от закона цел – защита на правата на други лица. Въпросът пред Съда е дали  е постигнат справедлив баланс между свободата на изразяване и правото на роднините на защита на личния живот.

Съдът взема предвид, че засегнатите не са публични фигури и живеят в малък град, “където всеки познава всеки друг”. Като се има предвид естеството на  разказаните събития,  включително по отношение на починали членове на семейството, ЕСПЧ приема, че присъдата е обоснована  и не вижда причина да се отклони от оценката от португалските съдилища. Санкцията не е несъразмерна, няма нарушение на чл.10 ЕКПЧ.

Доколкото става ясно, ЕСПЧ се позовава и на съображения, свързани със защитата на личния живот, и с такива, свързани със защитата на доброто име. Решението все пак обсъжда налице ли е нарушение на чл.10, очевидно поставяйки в центъра засягането на доброто име на семейството. Ако е така, доста сложно е да се разбере как се обсъжда истинност и неистинност в контекста на фикция.  Положението се усложнява и от защитата на  честта на починалите. ЕСПЧ се позовава на стандарти в други две свои решения – Lindon, Otchakovsky-Laurens and July v. France (Grand Chamber judgment of 22.10.2007) and Chauvy and Others v. France (Chamber judgment of 29.06.2004), очевидно трябва да се четат внимателно.

Дефиницията за британски филм Reply

В Обединеното кралство закон определя какво е местен филм  – culturally British – с помощта на точкова система, т.нар. културен тест. Вземат се предвид съдържанието, героите, езика, значението за британската култура (творчество, културно наследство, многообразие), мястото и участниците в производството. Културният тест е основа за предприемане на благоприятни мерки към филмовата индустрия – при прилагане на културния тест филми под определен праг   не се ползват от мерките.

В началото на 2015 са внесени промени в дефиницията, например разширява се приложното поле на мерките към лица от ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (квалифицирани лица). От българска гледна точка промяната е позитивна и културно съществена.

Европейски измерения на културата. Към темата кого и как засяга членството в ЕС.

За сравнение – български филм (Закон за филмовата индустрия, Приложение 1)

Twitter, Facebook въвеждат по-строги правила за съдържанието Reply

Няколко щата в САЩ, а отскоро Англия и Уелс  са криминализирали публикуването на сексуално съдържание в мрежата с цел дискредитиране на определено лице (“revenge porn”).  Правилата се отнасят до секс, но целта е защита на личния живот със средствата на наказателното право, а не защита от порнография.

Мотивите на Министерството на правосъдието  ориентират какво е revenge porn (т.4) и причините за изменението на английския закон – да се пресече опасната тенденция: ВВС говори за експлозия на публикуването на сексуално съдържание с цел дискредитиране и тормоз.

Тъй като снимки и видео се споделят онлайн, често в социалните мрежи, започнаха да реагират и мрежите – което вече засяга и българските потребители – засега чрез промяна на правилата. Губим потребител след потребител заради тролове, злоупотреби и малтретиране в мрежата,  с които не се справяме, казват от TwitterЗанапред в недопустимото съдържание изрично се включват  интимни снимки и видео, направени или разпространени без съгласието на лицето.

Facebook  също уточни стандартите си – включително срещу съдържание, насърчаващо сексуално насилие и сексуална експлоатация.

Съд на ЕС: ДДС за електронни книги Reply

Станаха известни две решения на съда на ЕС за ДДС върху електронните книги – за Франция и за Люксембург.

 Европейската комисия иска от Съда да установи, че като прилагат намалена ставка на данъка върху добавената стойност  за доставките на електронни книги, Великото херцогство Люксембург  (дело C‑502/13),  съответно Франция (дело C‑479/13) не са изпълнили задълженията си по правото на ЕС.

Въпросът е интересен не само от данъчна гледна точка.

Ясно е, че доставката на електронни книги не е като доставката на (традиционни) книги, въпросът е  какво значение има това за данъчното право.  „Доставка на стоки“ означава прехвърлянето на правото за разпореждане с материална вещ като собственик“.  В случая вече става дума за услуги, извършвани по електронен път – “услуги, които се предоставят чрез интернет или електронна мрежа, както и които се предоставят по принцип автоматизирано”.

Намалените ставки на ДДС могат да се прилагат само за доставки на стоки или услуги, посочени в приложение   към  директивата за ДДС. Доставката на електронни книги  попада ли в приложното поле на това приложение и може ли да се ползва от намалена ставка на ДДС: според ЕК  – не, според държавите – да.

Според Съда:

Макар електронната книга да се нуждае от физически носител, като например компютър, за да бъде прочетена, такъв носител обаче не е включен в доставката на електронните книги.

Доставката на електронни книги  не може да се разглежда като „доставка на стоки“ поради невъзможността електронната книга да се квалифицира като материална вещ. Всъщност физическият носител, позволяващ тази книга да бъде четена, който може да се квалифицира като „материална вещ“, липсва при доставката. Следователно доставката на електронни книги трябва да се квалифицира като доставка на услуги. Услугите, извършвани по електронен път по смисъла на Директивата за ДДС, са „услугите, които се предоставят чрез интернет или електронна мрежа, както и които се предоставят по принцип автоматизирано — предвид естеството им, при минимална намеса на човешки фактор и които е невъзможно да бъдат предоставени при отсъствието на информационни технологии“. Доставката на електронни книги отговаря на това определение.

На това основание по-нататък Съдът обосновава извода, че намалената ставка не се прилага за доставката на електронни книги.

 

 

5G Reply

Европейската комисия представя днес възгледа на ЕС за 5G.

Какво да очакваме от 5G:  от ЕК   и от шефа на Ериксон .

За сведение, преди година според Блумбърг положението с 4G LTE e било такова –  по страни 

Rank Country/Territory Penetration
1  South Korea 62.0%
2  Japan 21.3%
3  Australia 21.1%
4  United States 19.0%
5  Sweden 14.0%
6  Canada 8.1%
7  United Kingdom 5.0%
8  Germany 3.0%
9  Russia 2.0%
10  Philippines 1.0%

Цифрови по подразбиране 2

На 2 март Съветът прие Заключения, в които отново се говори за приоритета “цифрова Европа” и единния цифров вътрешен пазар. Напомня се, че регулаторната рамка и свързаните с нея дейности трябва да бъдат цифрови по подразбиране (digital by default). Цифровите решения да улеснят гражданите и бизнеса. Цифровото измерение да се вклюючи в предварителната оценка на въздействието на всяка приемана мярка до края на 2015 (т.25), а Комисията да изследва адекватността на приеманото законодателство за цифровото време в рамките на REFIT.

На наднационално равнище може и да се готвят за дейности и актове, цифрови по подразбиране.  Но у нас? Има проблем с наличието на каквато и да е  (предварителна/последваща)  оценка на въздействието  – какво остава за цифровото измерение.

Какво означава дейности, услуги – и съответно правната им рамка – да бъдат цифрови по подразбиране? Да не ти се обаждат, за да ти благодарят за становището, но – за съжаление – няма да могат да го вземат предвид, ако не се внесе на хартия. Да не въвеждаш оценки часове наред в главната книга, след като от няколко години ги въвеждаш в електронната система на университета.

Търсачките не показват на български език да съществува каквото и да е указание, акт на институция или проект, в който да се говори за стандарт услуги, цифрови по подразбиране.

Обединено кралство: стандарт цифрови услуги по подразбиране, заедно с отворени данни по подразбиране, защита на личните данни по подразбиране  и последваща оценка на въздействието по подразбиране.

Тези четири неща.

Чрез достоверност към прогрес Reply

book-coverКачеството на журналистиката включва и достоверност на информацията. Как да проверяваме фактите и да не подвеждаме аудиторията. Въпросът  е важен – особено при бързата информация в цифрова среда.

За установяване на действителните факти работят екипи към известни сайтове като  PolitiFact, FactCheck.org,  Snopes.com [Urban Legends Reference Pages].

Колумбийският университет работи по проект Еmergent [Real-Time Rumor Tracker].

Фалшивите новини у нас също чакат майстора си.  Колкото повече тези методи и техники се познават и  възприемат, толкова по-добре за журналистиката, за медиите u  за хората.

В помощ на журналистите и на тези, които биха се заели да проверяват фактите  – The Verification Handbook.

Разговорът има и друго измерение.  Google периодично усъвършенства алгоритъма за присъждане  на ранг на сайтовете – и в момента се обсъжда даване на ранг не толкова според популярността (свързаност с висококачествени сайтове), а според достоверността (Knowledge-Based Trust score).

Проблемите са много,  но с помощта и на Google:  чрез  качествена онлайн журналистика – към напредък в PageRank-a.

ЕСПЧ: сатирично рекламно съобщение Reply

Съдът за правата на човека се произнесе през седмицата по две дела Bohlen v. Germany ( 53495/09) и Ernst August von Hannover v. Germany (53649/09).  Две публични личности (Дитер Болен и съпругът на принцеса Каролина Фон Хановер) се обръщат към Съда с искане за защита срещу използването на имената им в реклама без тяхно съгласие.

Става дума за сатира – Съдът прави оценка на баланса между свобода на изразяване и защита по чл.8 ЕКПЧ, зачитане на личния живот.

Рекламни кампании в Германия включват имената на двамата в сатиричен контекст, като се основават на реални факти от живота им:

 • части от книга  на Дитер Болен не е била допусната за публикуване по силата на съдебно решение – в рекламата името му е частично задраскано с черен маркер;
 • Фон Хановер  става известен с участия в  сбивания на светски места – съответно в реклама на  British American Tobacco името му се свързва със смачкан пакет цигари.

Двамата търсят компенсация за използване на имената им в реклама. Тъй като решението не е в тяхна полза, се обръщат към ЕСПЧ. Претендират, че държавата не е успяла да ги защити при използването на първите им имена без тяхно  съгласие, поради което има нарушение на правото им на личен живот чрез използване на имената им с търговска цел.

Съдът прилага за пореден път критериите  за баланс между правото на неприкосновеност на личния живот и правото на свобода на изразяване.  Според Съда рекламите са принос към дебати от обществен интерес в Германия и по сатиричен начин се свързват със събития, които са били обект на обществени дебати. Образът на жалбоподателите не е бил представен по унизителен начин.

Като взема предвид и факта, че става дума за търговско слово, където се признава широка дискреция на държавите, Съдът потвърждава решението на Федералния съд в Германия – няма нарушение на чл.8 ЕКПЧ.

ЕСПЧ: публични фигури, заснемане на обществено място Reply

В  решението на ЕСПЧ по делото Lillo-Stenberg and Sæther v. Norway ([2014) ECHR 59) се обсъжда балансирането между правото на гражданите да бъдат информирани за живота на публичните фигури и правото на личен живот.

Ларс Лилло-Стенберг и Андрине Сетер са  музикант и актриса, които сключват брак. Тържеството е на открито, на остров. В печатно издание се появява статия заедно със снимки, благодарение на специална техника за заснемане от разстояние. Двойката печели на две инстанции дело за нарушаване на личната неприкосновеност, но на трета инстанция губи делото и се обръща към Съда в Страсбург за нарушение на чл.8 ЕКПЧ.

Класически случай със знаменитости и папараци. Известни гости, множество музикални изпълнители, блясък.

Решението е интересно, защото е прието след решението Von Hannover v. Germany (No. 2) [2012] ECHR 228 и стандартите за балансиране на чл.8 и чл.10 се прилагат.

За отбелязване  е, че ЕСПЧ открива елементи на обществен интерес в частното:  не само при политически въпроси или престъпления, но и когато се засягат спортни въпроси или изпълнители  (т.36), сватбите са такъв пример (т.37), отбелязва се още, че  е имало видимост (възможно заснемане от около 250 м) и събитието е привличало внимание (т.43).

По начало Съдът поддържа, че не всичко, което е интересно за хората, е от обществен интерес – но в случая – зачитайки и известна зона на национална оценка (на Върховния съд) –  е постановил, че няма нарушение на чл.8 ЕСПЧ, личен живот.

EСПЧ: разследваща журналистика, записи без разрешение Reply

Европейският съд за правата на човека на 24 февруари 2015 огласи решението по делото Haldimann and others v Switzerland.

Бойко Боев публикува  коментар, който споделям с негово разрешение.

boyko_boevФактите
Няколко редактора (обърнете внимание, че не става дума за обикновени журналисти – по-долу ще слагам в скоби фактите, на които трябва да се обърне внимание) решават да запишат тайно разговор между застрахователен брокер и журналист, представящ се за клиент. Поводът са оплаквания на граждани за това, че брокерите (като цяло, а не записвания брокер) не получават пълна и качествена информация за застраховките, които сключват. Записът на разговора се прави в жилището на журналиста и ретранслира в съседна стая, където са редакторите и на експерт по застраховките, който коментира това, което вижда. Оператор записва коментара на експерта, който установява на място проблеми в представянето на условията на застраховката. В края на разговора между “клиента” и брокера, един от редакторите влиза в стаята при тях и разкрива, че разговорът е записан и иска коментар от брокера за проблемите, които експертът е установил. Брокерът отказва да даде коментар.

По телевизията записът е излъчен като гласът на брокера и образът му са подправени, за да бъде запазена самоличността му. Въпреки това брокерът завежда наказателно дело за незаконно използване на записващи устройства, което е нарушило правото му на личен живот. Редакторите и журналистът – мним клиент са осъдени да платят минимална глоба (става дума за наказателна, а не за административна отговорност на редакторите и журналиста).

Европейският съд преценява дали швейцарскияm съд е балансирал правилно между правото на изразяване на жалбоподателите (редактори и журналист) и правото на личен живот на брокера. Това Страсбургският съд прави като сравнява дали критерият, използван от националните съдии, съвпада с неговите критерии по сходни дела и изследва как са приложени тези критерии разглеждането на конкретните факти по делото. Европейските съдии намериха, че швейцарските съдии не са използвали правилен стандарт и установиха нарушение на свободата на изразяване на журналистите.

Решението
1. От обществен интерес ли е материалът на журналистите? Съдът е намерил, че има обществен интерес, макар че в случая засегнатото лице е застраховател, т.е. частно лице, а не публична личност.
2. Как е взето решението за скритото използване на записващи средства? Решението в швейцарския случай е взето от редактори и след обсъждане на всички възможни начини за събиране на достоверна информация (т.е. не произволно от журналист).
3. По какъв начин е направен записът от журналистите и как са го използвали? Съдът намира, че жалбоподателите са действали съгласно етичните правила на журналистите в Швейцария, като максимално са ограничили намесата в личния живот на брокера (малко хора са разбрали самоличността му по време на записа, а при представянето пред публика гласа и лицето на брокера са били прикрити).
4. Какъв е характерът и тежестта на санкцията? Съдът е намерил, че жалбоподателите са осъдени за извършване на престъпление и им е била наложена глоба по Наказателния кодекс (а не административна, която е с по-леки последствия) и че това наказание е непропорционално тежко.

Българското законодателство не предвижда подобни критерии.
Етичният кодекс на българските медии не съдържа подробни правила при скрито използване на записващи средства. Според кодекса условието е единствено “недвусмислено” установено наличие на обществен интерес. За сравнение, например в Белгия етичните правила на журналистите изискват използване на скрити записващи средства да става само ако

 • е налице сериозен обществен интерес,
 • няма друг начин да бъде получена информацията,
 • използването на средствата е пропорционално на целения резултат и
 • решението се взeма от главните редактори.

Сходни са конкретизираните стандарти за работа на БиБиСи и етичните стандарти на журналистите в Холандия.

Има и интересно продължение – британски скандал на седмицата, по който се очаква произнасяне от парламентарната етична комисия: Jack Straw и Sir Malcolm Rifkind, двама бивши британски външни министри,  са филмирани тайно от журналисти на вестник Telegraph и предаването на Channel 4 Dispatches, как обещават услугите си срещу заплащане на фиктивна китайска фирма. Скандалът е предизвикан от това, че и двамата са в парламента, т.е. се очаква от тях да работят като депутати, за което получават пари, а не да предлагат услуги

*

Към казаното от Бойко Боев може още да се напомни, че в България по-сериозният проблем  не е на плоскостта на журналистическата етика, а от самото начало (2004) Етичният кодекс на българските медии е в противоречие с Наказателния кодекс.

Реалната заплаха за разследващата журналистика се очерта и при работата върху нов НК.  Вместо – както бяха обещали – да изключат наказателната отговорност в хипотезите на използване на специални средства без разрешение, предвидени в Етичния кодекс, авторите на проекта на НК (оставен без движение) разшириха приложимостта й.

Все пак, след решението Von Hannover v. Germany (No. 2) [2012] ECHR 228 , стандартите за балансиране на чл.8 и чл.10 се прилагат и в България също можем да се позоваваме на тях, в случай че  чл. 339а НК бъде приложен към журналисти в случай на обществен интерес.

Още един коментар в блога Strasbourg Observers.

Съд на ЕС: достъп до писмените становища на държавите в производства пред Съда Reply

Стана известно Решение на Общия съд по дело T-188/12 Patrick Breyer/Комисия.

Достъп до документи на институциите на ЕС: гражданин иска да види позицията на държавата си, предназначена за производство пред Съда:  и ще може.

Регламент № 1049/2001  урежда   достъпа до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията. Според регламента  държава  може да поиска от институция да не оповестява документи без нейно предварително съгласие. Съдът на Европейския съюз  е обвързан с това задължение за прозрачност само когато упражнява административни функции, а  самата правораздавателна дейност е изключена от правото на достъп.

Един австрийски гражданин иска от Комисията  нейното становище по дело пред Съда – и го получава. Той обаче иска и достъп до писмените становища на Австрия по дело пред Съда за установяване на неизпълнение на задължения, образувано от Комисията срещу Австрия за нетранспониране на директивата за запазване на данни 2006/24.  Комисията отказва с мотива, че счита, че спорните становища не попадат в приложното поле на Регламент № 1049/2001 – те  били адресирани до Съда, били са предоставяни на Комисията от Съда само като преписи и представлявали съдебни документи, които не се отнасят до административната дейност на Комисията, поради което не са от нейна компетентност.

Според днешното решение:

 • отменя се решението на ЕК, с което се отказва достъп до становището на Австрия относно транспонирането на Директива 2006/24/ЕО за делото Комисия/Австрия (C‑189/09);
 • без значение е дали становищата са оригинали или преписи;
 • неправилно е твърдението на Комисията, че спорните становища не са ѝ били предоставени в рамките на упражняваните от нея правомощия: те са предоставени на Комисията при обжалването на неин иск за установяване на неизпълнение на задължения, който тя е предявила при упражняване на своите правомощия по член 226 ЕО (понастоящем член 258 ДФЕС). По този начин Комисията ги е получила при упражняването на своите правомощия (т.61).  Поради това   тези становища попадат в приложното поле на  Регламент № 1049/2001.
 • самите становища  на Комисията попадат в приложното поле на тази регламент, въпреки че те са включени в правораздавателната дейност на съдилищата на Съюза, спрямо която  не е приложимо правото на достъп до документи съгласно член 15, параграф 3, четвърта алинея ДФЕС (т.74) и, по-общо, въпреки включването им в правораздавателната дейност на съдилищата на Съюза, подадените   становища на дадена институция не са изключени  от правото на достъп до документи (т.79).
 • няма норма, която да позволява или да забранява на страните в дадено производство да оповестяват своите собствени писмени становища  –  освен в изключителни случаи, когато оповестяването би засегнало доброто правораздаване, страните са свободни да оповестяват своите собствени писмени становища (т.93).
 • това дело се отнася до заявление за достъп до писмени становища, свързани със съдебно производство, приключило към момента на подаването на това заявление. Но страните могат да оповестяват и писмени документи, които се отнасят до висящи съдебни производства – а и при приключено производство    доводите в становищата са възпроизведени поне частично в съдебното решение (т.96).
 • общият критерий е   да се гарантира, че упражняването на правото на достъп до документите на институциите няма да засегне защитата  (т.103). В този смисъл е интересно още, че страната може да използва документите по делото за защитата си,   независимо от всякакво външно влияние, по-специално от страна на обществеността  – но не  с друга цел, например  подбуждането на обществена критика срещу предявените по делото доводи на другите страни (т.119 и следващите) – важно за активизма: имайте предвид становището на Съда: публикуването на писмените материали на Комисията в   интернет, което противоречи на принципа на доброто правораздаване, представлява злоупотреба с право.


 

 

 

 

 

Обществени медии: финансирането чрез такси няма бъдеще 1

Финансирането на ВВС чрез такси няма бъдеще, изводът е на парламентарната комисия за култура, медии и спорт в Обединеното кралство.

Наистина, по съображения за пълнота трябва да се посочи още, че за момента таксите според комисията остават, в ОК има традиции в това отношение.  Но важното е, че вече официално и в държавата -крепост  на таксите се декларира тяхната неприложимост в цифровото време.

Таксата, в момента £145.50 на домакинство, според парламентаристите не може вече да бъде обоснована и ще се замени от данъчно задължение.

И досега нямах съмнение, че това е правилното решение, още след мотивите на ЕСПЧ за недопустимост по Faccio v Italy .

15 години без проф. Тончо Жечев Reply

Навършват се 15 години, откакто ни напусна проф. Тончо Жечев.

В края на живота си той беше член на медийния регулатор и участва в приемането на първите решения за либерализирането на българския медиен пазар.

Toncho01100213

Началото на Българският Великден или страстите български вече е достъпно онлайн на сайта на издателство Изток – Запад

Защита на тайната на източниците: КФН и практиката на Съда за правата на човека Reply

Асоциацията на европейските журналисти – България организира събитие, посветено на тайната на журналистическите източници. Събитието се проведе в Червената къща, беше модерирано от Ирина Недева и предавано пряко по Радио Бинар – БНР.

Струва си да се чуят разказите на  представители на медиите, поканени от Комисията за финансов надзор  да разкрият тайната на журналистическите източници: Николай Стоянов от Капитал, Стояна Георгиева от Медиапул, Мария Димитрова от ЗовНюз, както  и Асен Йорданов от Бивол.

Видео от събитието

Koментар по темата

ЕСПЧ, право на информация: Гусева срещу България Reply

Стана известно решение на Съда за правата на човека по делото Гусева срещу България.  Любов Гусева от Видин  участва в сдружение за защита на животните и настойчиво иска от кмета информация за мерките към бездомни животни, но не я получава дори след решения на съда, които кметът не е изпълнил.

Вече и по българско дело имаме поредното решение на ЕСПЧ, в което се потвърждава активното задължение на държавата да съдейства за информиране по въпроси от обществено значение. Съдът обсъжда

 •  дали е имало намеса в свободата на изразяване:

53. Обществото има право да получава информация от общ интерес. Целта е информирано участие в дебати по въпроси от законен обществен интерес.

54. Функцията за създаване на различни платформи за обществено обсъждане не се ограничава до медиите, а може да се упражни и от неправителствени организации – те получават защита в рамките на Конвенцията подобна на медиите, каквато впрочем е практиката на ЕСПЧ.

55. Гусева иска информация с цел да информира обществеността в контекста на работата си в сдружение за защита на животните. Следователно, информацията е пряко свързана с работата й като член и представител на сдружението. Налице е обществен интерес.

Като не предоставя информацията, кметът се намесва в процеса на информиране на обществеността чрез създаване на административно препятствие.

56. Държавата има позитивно задължение за защита на упражняването на правата по член 10. Отказът на кмета представлява пряка намеса в правото на жалбоподателя да получи и да разпространява информация от обществен интерес.

 • дали намесата е била оправдана:

57. Съдът определя дали намесата е била “предвидена в закона”, дали преследва законни цели, посочени в чл.10 пар.2, както и дали намесата е била “необходима в едно демократично общество”, за да се постигнат тези цели.

58. Кметът не е имал правно основание да не предостави информация. В конкретния случай тя е била в негово изключително притежание.

Съдът е убеден, че намесата не е била “предвидена в закона” по смисъла на член 10 пар. 2 от Конвенцията.

Налице е нарушение на чл.10.

Има две особени мнения. Виждането, че чл.10 ЕКПЧ предвижда активно задължение на държавата да предоставя информация, още не се споделя от всички съдии.  В особените мнения се обсъждат нюанси на различията между правото да се получава информация и правото да се изисква информация,  защо неправителствените организации трябва да имат  привилегия пред отделния гражданин и дали правото на информация изобщо се включва в правата на човека.

Български ad hoc съдия в състава е Павлина Панова, с мнозинството.

Репортери без граници: индекс 2015 Reply

В индекса за свобода на изразяване, изготвен за поредна година от неправителствената организация Репортери без граници  България вече е на 106-то място, с 6 места по-надолу от миналата година (динамика по години) и много под изглеждащите проблематични Италия, Унгария и Гърция. Между причините са посочени събитията от края на годината, КФН и натискът за разкриване на тайната на източниците.

За отбелязване е последното изречение в статията Какво мислят  враговете на свободните медии в Италия  КамораНдрангета и Коза Ностра : постигнали сме уникални резултати, само българските ни колеги ни задминават.

 

 

 

 

 

 

 

 

С куршуми по дискусия за свободата на изразяване Reply

d

*

В столицата на свободната Дания,  в Krudttoenden Сafe,  се провежда дискусия  за изкуството и свободата на изразяване. Темата е има ли предели пред изкуството.

Организира я художникът от свободната Швеция  Ларс Вилкс (Lars Vilks), който от 2007 г. ползва лична охрана. Причината – карикатури, публикувани в  Nerikes Allehanda и другаде. Заедно с карикатуристи от Шарли Ебдо, Вилкс е  в списъка на враговете на исляма.

Стрелят по участниците в дискусията в Krudttoenden Сafe, убиват един от присъстващите  и раняват трима полицаи.

“Не съм разколебан. Ни най-малко.”, казва Вилкс  днес.

Тютюневата реклама Reply

Държавата ни съветва какви цигари да купуваме. Легални. Прилича ли на една държава  да ни съветва какви цигари да купуваме?

Тютюневата реклама не е спряна. Нито даже по БНТ.

Има решение на Етичната комисия към Националния съвет за саморегулация (НСС) от тридесети януари 2015 г. Препоръчва се кампанията да се съобрази с решението.

Решението създава впечатление за компромис. Има недоволни и от двете посоки – про-Кой:  защото изобщо е констатирано нарушение   и  анти-Кой: защото комисията е крайно щадяща към кампанията и интересите зад нея.

Решение № 197 на ЕК от 30.01.2015 (Жалба относно Медийна кампания „Булгартабак-Холдинг” АД в партньорство с Министерство на финансите, Агенция „Митници”, „Национална асоциация на тютюнопроизводителите 2010” и „Асоциация на производителите на ориенталски тютюн”

Ето крайно предпазливото заключение: “Обсъжданата кампания, разгледана в нейната цялост от визии и текст, и обсъдена в съвкупност със специфичния обществен контекст и нагласи, в които се появява, смесва идеята за борба с контрабандата по принцип и призива към употреба на тютюневи изделия, чиято реклама е напълно забранена, с което прекрачва границата на етичното.”

Но:

 • Етичната комисия не вижда проблем в публично-частното партньорство в тютюневата кампания: “Съвместните действия, включително и организирането на кампании, между държавни институции и частни фирми по обществено значими теми, не е прецедент и не представлява укоримо поведение.”
 • Етичната комисия не смята, че Булгартабак има полза от кампанията. “Що се отнася до твърденията, че кампанията всъщност подсъзнателно внушава да се купуват единствено цигари с марката на Булгартабак, комисията намира същите за некореспондиращи с действителната ситуация. “

Лично мнение: съвсем кореспондиращи са дори:    ефектът в значителна степен е в полза на Булгартабак и Лафка. За разлика от  дадената за пример кампания на Smirnoff  Не карай пил – защото Smirnoff не печели  от успеха на Не карай пил.    А Булгартабак и Лафка печелят. Реклама с търговски цел и ефект  се представя за социална. На това основание се изключва вероятно и от отчитането на рекламата.

Търговска реклама – на забранени продукти –  с подкрепата на държавата – извън времетраенето за търговска реклама – продължаваща и след решението на Етичната комисия. Найс, а.

Към СЕМ:  по-рано кампанията звучеше като демонстрация, десет дни след решението – като провокация.

 

 

И с медиите е така Reply

Омбудсманът говори пред БНТ. За съдебната система. Естествено, че има гнили ябълки в съдебната система – на възловите места, казва Омбудсманът на удивения Димитър Цонев. Естествено, че ги знам кои са. Естествено, че всеки ги знае. Идете във всеки окръжен град, всеки знае кой ще свърши работа, това е търговска дейност. Естествено, че няма да ги кажа, това значи като вляза в съда, да не изляза оттам.

В потвърждение –  медиите, които говорят за олигарси, търговия с влияние и гнили ябълки, се радват на интереса на най-разнообразни институции – и, важно е да се отбележи –  между тях не е медийният регулатор.

1. Малко  журналисти информираха за  КТБ, акумулирането на публичен ресурс и финансирането на КТБ-медии  още когато  информацията за  КТБ  се свеждаше до изречението  “Клиентите са ни скъпи.” Санкционираха Икономедия още тогава. КЗК.

За какво? Ето какво казва за нарушението Монитор, годината е 2010 : “В публикация в седмичника Капитал от април 2010 г. дори се посочваше, че НБМГ не е независим издател, а се контролира от трети лица, като например председателя на Надзорния съвет на КТБ Цветан Василев. След щателна проверка обаче от КЗК установиха публично известния факт. А именно – че „Нова българска медийна група” е едноличен собственик на капитала на „Телеграф” , „Монитор” и „Политика”. При това в нито една от фирмите не присъстват нито името на Цветан Василев, нито на КТБ.”  Сега е общоизвестно, че НБМГ е закупена с кредит от КТБ.

2. Заради публикации за гнилите ябълки в банковата система издателите на Бивол общуваха с  БНБ.

Посланикът на САЩ се изказа за необходимостта от прозрачност в банковия сектор – и  БНБ веднага излезе със съобщение, че прозрачност има.  КТБ беше тема-табу. Дойче веле,  Ню Йорк Таймс, Економист получиха писма с предупреждения, че ще бъдат съдени.   Дойче веле прекрати отношенията си с Еми Барух и Иван Бедров с обяснението “не заради КТБ”. Така и не се разбра защо.

3. Медии извършвали пазарни манипулации. Изводът е на  КФН.

Било вярно това, което   се потвърждавало от публичните регистри. От друга страна,  да се посочели източниците на информация за проверка. Върховенството на закона изисквало налагането на санкции.

4. И новини от тази седмица.  Проверка в Капитал. БНБ – прокуратура – МВР.

През 2014  БНБ дава пресконференция, на която   представя резултатите от одит на КТБ, но управителят на централната банка Иван Искров оповестява само едно   число – “липсват, а по-вероятно е да са унищожени в дните преди квестурата, съществени части от кредитните досиета  в размер на 3.5 млрд. лв.” Одитите не са публично достъпни. “Митът “Отворете здравата КТБ” е публикация, в която се изнасят заключения  на независимите одитори. Половин година по- късно става ясно, че  БНБ  (Нели Кордовска, ръководител на  управление “Банков надзор”)  препраща сигнал до прокуратурата за престъпления по две разпоредби на НК –  за издаване на информация от длъжностно лице и за  разгласяване на банкова тайна. Прокуратурата разпорежда проверки кои лица са имали достъп до информацията,  кое   от изнесеното е предвидена от закона тайна и “справка от съответните лица от Капитал.”

Не е за първи път. И не, не  по всеки сигнал е задължително да се разпитват журналисти:  защото в някои случаи – ако отсъствието на престъпление може да се установи елементарно –  това е обикновен тормоз.

А дали отговорността за  разгласяването на сведения трябва да се носи от журналистиката, е въпрос от  времето на вътрешния министър Петканов.   Преди това: какво ведомствата  обявяват за тайна и защо? Ако се засекретява информация, която уличава институциите в нарушения или в престъпно бездействие,  не е ли задължение на медиите е да посочат този факт?

 

 

 

 

 

 

 

Свобода за кого Reply

Всички са за медиен плурализъм, дори  в медийните империи.

Всички са за прозрачност на собствеността и контрола върху медиите, и фиктивните собственици, и наемниците на фиктивните собственици,  сигурно и  консултантите.

До момента, в който стане дума за предприемане на мерки.

Вероятно не е било лесно да се постигне съгласие по приоритет 18.1 в проекта за правителствена програма –   гарантиране на медийната независимост и плурализъм, прозрачността и публичността на собствеността и контрола върху медиите.  В окончателния текст предвиденото в работни варианти  въвеждане на правила се е превърнало в  обсъждане на възможността за въвеждане, изискването за спазване на Етичния кодекс на българските медии е заменено със спазване на (кой да е) етичен кодекс.

Създаване на специализирано звено  за медиен плурализъм изобщо е отпаднало от програмата. В медиите има  две обяснения:

 • Официалното е на вицепремиера Р.Бъчварова: Текстът за следенето на концентрацията в медиите бе в работен вариант и бе премахнат, тъй като това е в правомощията на Комисията за защита на конкуренцията.
 • Неофициалното е на Труд и 24 часа: Такива болшевишки мерки няма да присъстват в правителствената програма, отсякъл премиерът Бойко Борисов пред свои приближени и ги задраскал. Самите Труд и 24 часа обявиха мерките в проекта за мракобесни.

Обратно мнение  –  в подкрепа на оценката за плурализъм:

 • Защо мерки  в защита на плурализма са необходими и кой печели от свободата

Защото при деформирана медийна среда, каквато е нашата, ненамесата е свобода – но свобода за големите да стават още по-големи. В САЩ се наблюдава същата реакция – “Първата поправка се използва като средство да се държи държавата далече от свободата на корпорациите“.

Защото не е възможно резултат в тази област да се постигне чрез саморегулиране. Етична комисия не може да ограничи предприятие да не придобива друго предприятие.

 • Защо оценката за медиен плурализъм (плурализъм на собствеността и контрола) не е в компетентността на конкурентните регулатори

Защото конкурентното право не предоставя средства за оценка и надзор върху медийния плурализъм. То предвижда само икономически анализ за оценка. Докато за другите индустрии това е достатъчно, за медиите не е така. В конкретни условия с по-малък пазарен дял медия или медийна група може да има значително влияние и това може да се илюстрира с пример от Обединеното кралство, където не беше разрешено придобиване на  17 на сто от една сателитна медия, а само дял от 7.5 на сто.

Защото самата КЗК в свое решение и пред медиите  е обосновавала липсата на задължение (впрочем и експертиза) да провежда неикономически анализ, както и още:

“напълно възможна е хипотеза, при която, в резултат на контрола на КЗК дадена концентрация бъде разрешена, а в резултат на регулаторен контрол по отношение гарантиране на плурализма, същото това вливане или придобиване на предприятия от медийния сектор не бъде разрешено. Иначе казано, дадена концентрация би могла, от гледна точка на ЗЗК, да не води до установяване или засилване на господстващо положение, но същевременно да противоречи на правилата относно плурализма или други правила, произтичащи от секторна регламентация.”

Защото в държавите от ЕС специализиран орган  провежда неикономическия анализ – напр.   конвергентният регулатор за електронни съобщения и медии в ОК или в някои държави – специален медиен конкурентен регулатор.

Защото едно предприятие може да придобие значително влияние не само чрез сливане или придобиване на друго. Оценка трябва да се прави не само при сделки, а текущо.

Не е лесно да се премине към ефективна оценка за плурализъм – но с течение на времето няма да става по-лесно.

 

Мониторинг за медиен плурализъм MPM 2014 Reply

Центърът за медиен плурализъм и медийна свобода (CMPF) публикува Доклад за усъвършенстване (опростяване) и пилотно прилагане на инструмент за  Мониторинг за медиен плурализъм (Media Pluralism Monitor, MPM). С помощта на МРМ се идентифицират рисковете за медийния плурализъм в държавите от ЕС.

Анализират се правни, икономически и социални индикатори.  Пилотното изследване е проведено през 2014 г. в девет държави от ЕС, между които и България. Резултатите са представени в България през есента на 2014 г. с участие на представители на институции, медии, експерти.

В бъдеще подобна оценка ще се проведе във всички държави от ЕС, а изучаването на медийния плурализъм се предполага да се провежда текущо.

Резултати от МРМ 2014 по области и държави,  включително резултатите за България.

mpm bg


 

AutoHop, програми без реклама и бъдещето на телевизията 2 Reply

Има нови развития в съдебната практика на САЩ по темата как правото се отнася към новите технологии.

Технологично решение  позволява на зрителите  да пропускат рекламите в програмите, разпространявани наземно.  Fox  като производител на програма  иска от съда да  забрани на  Dish Networks  да предлага на зрителите си услугата  AutoHop – ответникът  поддържа, че потребителите имат право да избират какво да гледат и това е само технология за  реализация на тяхното право. Спорният въпрос е дали отстраняването на рекламата (при записването за гледане в по-късен момент) е нарушение на правата на интелектуална собственост.

Както и при делата срещу  Aereo,   от изхода зависят бизнес моделът и бъдещето на телевизията, точно както Napster засегна основите на музикалния бизнес. Впрочем ето реакцията на страните на решението Aereo на ВС на САЩ.

През 2013 съдът  отказва да наложи забрана за AutoHop, потвърдено през 2014 (9th Circuit Court of Appeals).

През изминаващата седмица  съдът (Los Angeles) отново признава   използването на защитено съдържание в рамките на разрешеното от закона (fair use).  Това се смята за победа на  Dish Networks и неговите потребители – която обаче не е пълна,  защото все още  остават проблеми при предлагането на програмата без реклама на потребителите по съображения, свързани с конкурентното право.

Все пак Fox Broadcasting and Dish Network са изразили оптимизъм за възможно скорошно сключване на споразумение относно използването на  DVR.

 

 

 

Контрабандата на цигари ограбва Reply

кой

Държавни ведомства са се ангажирали  многократно да  виждаме и чуваме по телевизията и другаде марката Булгартабак.

Дали формално Булгартабак   е спонсор на тв кампания в своя полза – не знаем. Но който е да е спонсорът, кампанията е в полза на производител и  търговия с тютюневи изделия. Ако някой би казал, че става дума за детски градини – при рекламата на всичко забранено  в последна сметка можем да докараме работата до детски градини.

Боян Юруков и Медиапул задават ключовите въпроси:

Разбира се, че физическото лице Пеевски е само вход към темата. Както казва  Нервната акула, темата е  правителствената подкрепа за бизнеса на модела #КОЙ,  а кампанията е

абсолютна подигравка с всички, които вече почти две години се борят за премахването на корпоративно-политическото чудовище, което задушава държавата. Рекламите са демонстрация на арогантно чувство за безнаказаност, недосегаемост и всевластие…