ЗРТ променен два пъти в последния месец

И така, стана мила традиция ЗРТ да се променя със Закона за държавния бюджет.

Миналата година с поправка, обявена за техническа грешка, рекламата на БНТ беше увеличена на 12 минути на час. Няколко месеца по-късно нова поправка отмени поправката.

Тази година в бр.108 (последен) на ДВ, с §83 от Закона за бюджета се правят нови изменения на ЗРТ в следния смисъл: и през 2007 БНТ и БНР ще се финансират от държавна субсидия и реклама, но от 2008 вече ще се финансират от фонд Радио и телевизия.

Има и друга поправка на ЗРТ и в бр.105 на ДВ. С нея се увеличават правомощията на регулатора, очевидно в отговор на изискване (къде?) прилагането на законите да стане по-ефективно. Не съм чула промените да са обсъждани – бих обърнала внимание поне в закона да се запише правилното име на директивата. Ето новите правомощия:

Чл. 117. (2) (Нова, ДВ, бр. 105 от 2006 г.) При изпълнение на служебните си задължения длъжностните лица на СЕМ имат право:1. на достъп до всички документи, свързани пряко или косвено с нарушение на този закон или на законодателството на държавите – членки на Европейския съюз, въвеждащи изискванията на Директива 89/552/ЕИО на Съвета за извършване на телевизионно радиоразпръскване, последно изменена от Директива 97/36/ЕО на Европейския парламент и Съвета, независимо от формата на документа; 2. да разпоредят на всяко лице да предостави сведения за нарушения по т. 1, които са му известни; 3. да извършват проверки на място.

(3) (Нова, ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Председателят на Съвета за електронни медии има право да: 1. разпореди писмено на нарушителя да преустанови нарушението по ал. 2, т. 1; 2. изиска от нарушителя да декларира, че ще преустанови нарушението по ал. 2, т. 1 и, ако е необходимо, да го задължи да направи декларацията обществено достояние; 3. разпореди прекратяване или забрана на всяко нарушение по ал. 2, т. 1 и, ако е необходимо, да направи разпореждането за прекратяване или забрана на нарушението обществено достояние.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s