Непубликуван регламент не съществува за правото

Един човек си носел ракети за тенис. Не му разрешили да ги качи на борда на самолета. Той искал да знае къде пише, че не може да има ракети за тенис на борда. Така стигнал до секретен анекс на регламент. После питал съда може ли да му забранят със секретен анекс да си носи ракетите по самолетите. Защото, казал човекът, в Договорите пише друго.

Според мнение на генерален адвокат по дело C-345/06 Gottfried Heinrich, регламентите или части от тях, които не са публикувани в Официален вестник на ЕС, така както изисква чл.254.2 ДЕО, не съществуват за правото.

Включително непубликуваният (секретен) анекс към регламент 622/2003, свързан с авиационната сигурност. Не съществува за правото. Не поражда задължения за частноправни субекти.

Решението

Съдът (голям състав) реши:

Приложението към Регламент (ЕО) № 622/2003 на Комисията от 4 април 2003 година за определяне мерки за прилагане на общи основни стандарти относно сигурността на въздухоплаването, изменен с Регламент (ЕО) № 68/2004 на Комисията от 15 януари 2004 година, което не е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, няма задължителна сила, доколкото цели налагането на задължения на частноправните субекти.

2 thoughts on “Непубликуван регламент не съществува за правото

  1. Evergreen says:

    Правилно разсъждава генералния адвокат. Нека си спомним и Skoma-Lux sro v. Celní ředitelství Olomouc (11.12.2007).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: