Право на информация и лични данни

Днес в Официален вестниксъобщение за решението по делото C-73/07 на Съда за обработване на лични данни за целите на журналистическата дейност. Може ли да се  оспорва публикуването на данъчна и др. подобна информация по причини, свързани с личните данни?

Спорът се отнася до публикуване на лични данни от данъчно естество   в  местните издания на финландския вестник „Veropörssi“. Нещо повече – в рамките на SMS-услуга  потребителите на мобилни телефони, като изпратят името и общината   на определено лице, могат да получат информация за трудовите и капиталовите доходи на това лице, както и за имуществото му.

След жалби от физически лица, които твърдят, че е нарушено правото им на личен живот, към Съда е отправено преюдициално запитване за баланса, установен от Директивата за личните данни.

Съотношението между защитата на личните данни и свободата на словото се урежда  от член 9 Директива 95/46/ЕО, озаглавен „Обработка на личните данни и свобода на словото“:„Държавите-членки предвиждат изключения или дерогации от разпоредбите на настоящата глава, глава IV и глава VI относно обработването на лични данни, когато то се извършва единствено за целите на журналистическа дейност или на литературно или художествено изразяване, само ако са необходими за съгласуване на правото на личен живот и правилата, регулиращи свободата на словото.“

Обработването на лични данни за целите на журналистиката  или за цели, свързани с литературно или художествено изразяване, и по-конкретно в областта на аудиовизията, се освобождават  от изискванията на някои разпоредби на настоящата директива, доколкото това е необходимо, за да се постигне баланс между основните права на лицето и свободата на информацията,  гарантирано изрично в член 10 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

Според Съда, “за да се вземе предвид значението на свободата на словото във всяко демократично общество, от една страна е необходимо да се даде широко тълкуване на свързаните с нея понятия, включително на понятието за журналистическа дейност. От друга страна, а и за да се намери равновесната точка между двете основни права, защитата на основното право на личен живот изисква дерогациите и ограниченията на защитата на данните, да се въвеждат в границите на строго необходимото.”

Няма правна пречка да се извършват дейности като посочените в запитването, “ако  единствената цел на посочените дейности е публичното разгласяване на информация, мнения или идеи”.

Решението

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s