Празно множество

1. Ако попитат българите коя програма биха желали да имат у дома си задължително и безусловно   – колко биха казали ТВ2?

Задължително разпространение на една програма се записва в закона, когато това е толкова важно за хората и тяхното право на информация, че законодателят се намесва в пазара, за да защити правото на информация.

Какво право на информация защитава законодателят, като е решил  до всеки дом да достига ТВ2? И става ли дума за право на информация?

Никой не  е обяснил защо ТВ2 е привилегирована, но такава норма внезапно се появи в правителствения проект, само управляващите  знаят защо. Във всеки случай казват, че са гарантирали задължителното разпространение на големите ефирни аналогови телевизии (председателят на КРС Божков).

2. Ако много искаш да привилегироваш някого, това още не значи, че си намерил правната форма да го направиш. Работната група на Станишев, медийната комисия в парламента, юристите на аналоговите телевизии, СЕМ, КРС и  всички, участвали в  заседанията  в парламента, са се занимавали със  задължителното разпространение – но намерили ли са правната форма?

§37 ЗИД ЗРТ, който според всички тях изисква задължително безусловно и веднага разпространение на Нова, бТВ и ТВ2,  е написан така, че да нареди ТВ2 до Нова и бТВ . Те  имат по две национални лицензии за програма и пренос, а  ТВ2  няма далекосъобщителна лицензия с национален обхват.

Заради ТВ2 са измислени критерии, които да я включат в група на  големите ефирни аналогови телевизии – напр. към датата на влизането в сила на закона да се разпространява най-малко до 50 на сто от населението (иначе просто можеше да се напише “телевизии с две национални лицензии” – и нямаше да има  проблем за бТВ и Нова).

В 14-дневен срок вече трябваше СЕМ “да е издал служебно лицензии на операторите по §37”.   Регулаторът  е възложил изготвяне на становище по §37 на външен юрист, член на експертния съвет на регулатора. Нито СЕМ, нито експертите му стигат до извода,  че няма телевизия в България, която да отговаря на изискванията в §37.

Може да се защитава тезата, че  §37 води към празно множество.

3.  Няма телевизия, удовлетворяваща критериите,  защото  е записан критерий “да има национална програмна лицензия, издадена на основа на проведен конкурс”. В България  не е издавана програмна лицензия за телевизия на основата на конкурс. Конкурсът беше предвиден в ЗРТ едва през 2001. Преди това имаше чл.116 ЗРТ, сега отменен, който казваше, че  програмна лицензия може да се издаде с  конкурс, ако МС издаде наредба за реда на провеждането му.

В серия решения от 2003 г. ВАС изрично се произнася, че тези лицензии не са издадени  в конкурсна процедура (например решение 2273*2003).

4. Ако е така, няма да има  задължително цифрово разпространение на програми екс леге. Дори на Нова и бТВ. Те ще бъдат разпространявани по общия ред.  (БНТ е друг разказ.)

Това е хипотезата за празното множество, чака  се решение на  СЕМ за прилагане на §37.

17 thoughts on “Празно множество

 1. Spas Popchev says:

  Нулевто множество води до тактическата тишина. Още по време на обсъжданията на извенеията на ЗРТ. Странно защо СЕМ никога не е споменавал за серията съдебни решения. А той е бил страна по тях, която убедително е защитавала, че конкурси не са провеждани? Нулевото множество сега мисли през кой закон да промени §37. Дано пак няма тактическа тишина защото на тази разпоредба и трябва и друга поправка.

 2. nellyo says:

  Едно по едно.Не може в един постинг за всичко.

 3. пламен says:

  В интерес на истината, отговорът на въпроса в началото е “съвсем не малко” 😉

 4. nellyo says:

  Немалко в сравнение с какво?

  До степен – друго имат-нямат – всички да имат достъп до ТВ2, което е задачата на задължителното разпространение и служебно лицензиране? Позволявам си да се усъмня, до доказване на противното. Тежестта на доказване е за законодателя.

 5. silvia says:

  Страннно как СЕМ не е реагирал при приемането на тази клауза в ЗРТ, че лицензиите следва да са получени в конкурсни процедури, като този текст беше заложен от самото начало в проекта на ЗРТ.Вместо сега да се чуди как да излезе от ситуация, от която не може – има съдебни решения, в които именно от СЕМ са твърдили, че конкурси не са провеждани.

 6. Spas Popchev says:

  Имате ли това решение 2273 от 2003 г.? Да го видим. СЕМ може да го тълкува!

 7. silvia says:

  решението е 2275 май-бъркаш

 8. Spas Popchev says:

  Да помолим г-жа Огнянова да го качи

 9. Grisha says:

  “Предпочитам да открия една истина, дори и в незначителните неща, отколкото дълго да обсъждам най-големите въпроси, недостигайки до никаква истина.” Галилео Галилей

 10. nellyo says:

  Не СЕМ е писал §37, нито текстът е от самото начало в проекта на ЗИД – ако ще установяваме откъде се е взел текстът – а е записан от работната група, създадена със заповед на премиера от юни 2008.

  Наистина, за следващите осем месеца експертите на мнозинството в регулаторите и парламента са гледали текста многократно.

  2273/2003 (петчленен състав):
  “Настоящата инстанция счита, че наличните доказателства дават основание да се приеме, че конкурсна процедура за издаване на програмната лицензия на касатора не е провеждана… НСРТ не е провел конкурс, тъй като към момента на провеждане на процедурата не е съществувала и изискуемата се по чл.116 ЗРТ /изм./ Наредба на МС за условията и реда, при които да бъде проведен такъв конкурс… В тази насока – за липса на проведен конкурс по реда на чл. 116в, ал. 2 от ЗРТ при издаването на лицензии, Върховният административен съд е имал възможност да се произнесе и с други съдебни актове, като липсват фактически или правни основания за промяна на така установената практика.”

  Гриша, какво казва Галилей по-конкретно за маст кери.

 11. silvia says:

  решение 2275-С оглед на това ново законодателно разрешение разпоредбата на чл. 53, ал. 1, т. 7 ЗД въвежда ново основание за издаването на индивидуална далекосъобщителна лицензия без конкурс или търг при ограничен ресурс, когато е бил проведен конкурс по реда на новия Закон за радиото и телевизията. Безспорно е, че спрямо касатора такава процедура не е провеждана с оглед правилата на действието на правните норми във времето /в случая законът действа за в бъдеще/. В тази насока ирелевантни са твърденията на касатора, че спрямо него е проведена конкурсна процедура за издаване на програмна лицензия от бившия НСРТ. Настоящата инстанция счита , че конкурсна процедура за издаване на програмна лицензия не е провеждана и от бившия НСРТ. С протокол № 64/ 11. 10. 2000 г. НСРТ е взел решение за издаване на програмна лицензия за телевизионна дейност с национален обхват на три дружества, едно от които е и касаторът. НСРТ не е провел конкурс, още повече, че към момента на провеждане на процедурата не е съществувала изискуемата се по чл.116 ЗРТ/ изм/ Наредба на МС за условията и реда, при които да бъде проведен такъв конкурс. Поради това НСРТ е приел да разгледа всяко едно от исканията за издаване на индивиуална лицензия за национална телевизионна дейност отделно и независимо / без съпоставка/ с останалите искания за такива лицензии. Самият факт, че няма класиране сочи на липсата на проведена конкурсна процедура.

 12. Spas Popchev says:

  Силвия, благодаря, значи има и друго решение! Интересно какво е била позицията на СЕМ в тези съдебни производства

 13. nellyo says:

  В §37 има проблем по същество, преди проблема по форма.

  Редакцията е втори въпрос, тя е измъчена и се оказва дефектна, защото е опит за гора, която да прикрие дърво.

  Истинският въпрос е кое съдържание трябва да се разпространява задължително. И то трябва да се определи “по прозрачен и недискриминационен начин”.

 14. Spas Popchev says:

  Права е г-жа Огнянова, наистина трябва да се оправя не само редакцията. Защото формалната поправака отново ща остави процедурата несправедлива – дори издаването на една нова лицензия не е решението. “Славата” може да отиде в регулатора”, но какво ще отиде при зрителя! Смисълът и философията на цифровия преност на програма са и в съдържанито, то е част от качеството на услугата, предоставяна на зрителя.

 15. koko says:

  при зрителя ще иде Азис!!!

 16. Spas Popchev says:

  При този подход на законодателя и регулатора – формално една нова хартия, сте прав.

 17. Spas Popchev says:

  Може и повече азисовци да идат към зрителя, за това е мултиплекс. Да станав повечко.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s