ЗЕС и ЗРТ – в Конституционния съд

КС образува дело по искане на народни представители за обявяване на противоконституционност на разпоредби от ЗЕС и ЗРТ, с които се регламентира цифровия преход.

Това е второ конституционно дело, в което се иска КС да се произнесе по уредбата на цифровизацията при наземното разпространение на телевизионни програми. През 2002 КС отказа да приеме, че промените в ЗРТ, с които се препятства възможността за цифрово лицензиране, са противоконституционни. Тогава искането също се основаваше на чл.19 Конституцията.

Решение № 1/2002 г. по конституционно дело № 17 от 2001 г., съдия докладчик Румен Янков  за установяване противоконституционност на част от разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (ЗИДЗРТ) и несъответствие с Европейската конвенция за трансгранична телевизия

Според вносителите Конституцията е нарушена, тъй като уредбата поставяла в неравностойно положение двата сектора (аналогов и цифров) на пазара на електронните медии и лишавала потребителите от възможността да ползват цифрова наземна телевизия. Така е блокирано развитието на електронните медии.
Становището на КРС е в аналогичен смисъл.
Българска медийна коалиция застъпва тезата, че е налице законова непълнота, която не е основание за противоконституционност на режима.
Народното събрание, МС, СЕМ твърдят противното, че регламентация съществува, което обстоятелство било ясно от последната редакция на чл. 27, т. 12 ЗД, която урежда част от правомощията на новия регулаторен орган КРС.
Конкретно възражението спрямо закона е, че липсва регламентация на цифровия способ на разпространение на програми. Конституционният съд намира, че отсъствието на регламентация в различни сфери на стопанската дейност би могло да се свърже и с преценка за целесъобразност и оттук с оспорвано управленско решение или пропуск, но не и като основание за противоречие с Конституцията.
Особено мнение Васил Гоцев

2 thoughts on “ЗЕС и ЗРТ – в Конституционния съд

  1. albert venn dicey says:

    Има и особено мнение на съдия Беронов.

  2. nellyo says:

    На съдия Гоцев ми се вижда по-пространно и обяснително за алтернативната теза, към другото ОМ връзката е от страницата на самото решение.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s