Законопроект за публичното радиоразпръскване: нарушения по процедура

Законът за публичното радиоразпръскване е акт, чието изготвяне се подчинява на Закона за нормативните актове. Изготвянето и одобряването на законопроекта от МС са в нарушение на изискванията на чл.26-28 ЗНА:


“Чл. 26. (1) Изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.
(2) Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.
Чл. 27. (1) Министърът – вносител на проект на нормативен акт, който подлежи на разглеждане от Министерския съвет, го изпраща за съгласуване на органите, чиито правомощия са свързани с предмета на регулиране на предлагания акт или които са задължени да го прилагат.
(2) Становищата на органите по ал. 1 се изготвят в 14-дневен срок.
Чл. 28. (1) Проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него, се внася за обсъждане и приемане от компетентния орган.
(2) Мотивите, съответно докладът, съдържат:
1. причините, които налагат приемането;
2. целите, които се поставят;
3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба;
4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива;
5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
(3) Проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2, не се обсъжда от компетентния орган”.

В случая:
1.  Нарушени са принципите в чл.26 ЗНА.
2. Проектът не е публикуван за обсъждане и не е предоставен на заинтересованите лица.
3. Проектът не е предоставен на СЕМ като орган, чийто правомощия са свързани с предмета на регулиране*.
4. Мотивите не съдържат изискваната от чл.28, ал.2 обосновка.

На посочените основания  според императивната норма на ЗНА проектът не следва да се обсъжда от компетентния орган.

Начинът на изготвяне, одобряване и внасяне на този проект  е поредна демонстрация на известния факт, че мнозинството не се съобразява с – в случая приети от самото него – законови разпоредби. Както впрочем  констатира вече Съветът по законодателството към НС.

*  Уважаема госпожо и пр., с ваше заявление за достъп до обществена информация вх.№013-56-03 искате достъп до становище на СЕМ по законопроект за обществената функция на БНТ и БНР. Законът трябваше да бъде приет в срок до 1 март съгласно §5г ПЗР ЗЕС.

На Съвета не е предлаган за обсъждане такъв законопроект и СЕМ не е изработвал становище, поради което не може да удовлетвори искането ви.

Председател на СЕМ, подпис

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s