Съдът: достъп до информация

В ново решение по дело C‑553/07 на Съда на ЕО се обсъжда правото на достъп до информация, съхранявана от общинската администрация, заедно с прилагането на Директива 96/45/ЕО за личните данни.

Гражданин иска достъп до данни за всички случаи, при които отнасяща се до него информация, в частност стария му адрес, е била разкрита от общинската администрация на трети лица през последните две години – самоличността на тези лица и съдържанието на информацията, която им е била предадена.

Дават му данни за една година, така е предвидено в местното право (Холандия). Гражданинът се обръща към холандския съд, съдът пита СЕО: съвместим ли е този срок с принципа на пропорционалност.

Отговор: Държавите следва да определят срок за съхраняване на тази информация, както и свързан с нея достъп, които да установяват точно равновесие между, от една страна, интереса на съответното физическо лице да защити личния си живот, по-специално чрез предвидените в Директивата възможности за намеса и способи за защита, и от друга страна, тежестта, която задължението за съхраняване на тази информация представлява за администратора.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s