Чии програми ще гледаме, или за достъпа до аудиторията

Има  кабелни оператори, които  не искали да приемат условията за разпространение на програма бТВ Синема.

Този спор  не е от днес, нито е само тук (как реагират канадците).  Кой и как   достига до аудиторията?.  От това зависят приходите и бъдещето на всяка телевизия. Сега в  закона е предвидено задължение за разпространение по кабел (must carry u must offer) само за БНТ1, безвъзмездно.

При цифровото наземно разпространение  няма да е така.   Законодателят се погрижи за  определени програми, които имат гарантирано цифрово разпространение –   бТВ и Нова, а заедно с това и ТВ2/сегаПро ТВ  (цифрово must carry, записано в  пар. 37 ЗРТ).

Но  това е малко, в закона записаха и други привилегировани програми, които задължително  трябва да се разпространяват (пар.37а):

  • (1) …освен програмите по § 37, ал. 1 задължително разпространява и програмите на телевизионни оператори, които към момента на стартиране предоставянето на услугите съобразно издаденото разрешение разпространяват радио- и/или телевизионните си програми чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване, осигуряващи достъп до програмите на не по-малко от 50 на сто от населението на страната.
  • (2) Предприятието по ал. 1 задължително разпространява и по две лицензирани програми, създадени за разпространение на всеки от телевизионните оператори, които притежават разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали с национален обхват, издадени от Комисията за регулиране на съобщенията, чийто срок изтича след 2010 г.
  • (3) Програмите по ал. 2 могат да бъдат произведени за разпространение от свързани по смисъла на Търговския закон лица с операторите по ал. 2, които също са оператори.

Но това е малко. На втория етап – повече (пар. 38) :

(5) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г.) Предприятието разпространява в некодиран вид задължително и по три лицензирани програми на телевизионните оператори по § 37а, ал. 2.

Но това е малко. В последните изменения – и свързани лица:

(6) (Нова – ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) В случаите по ал. 5 чрез електронните съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване могат да се разпространяват и лицензирани по реда на Закона за радиото и телевизията програми, произведени за разпространение от свързани по смисъла на Търговския закон лица с операторите по ал. 5, които също са оператори.

Тези норми   решават за години напред чии ще са задължително (цифрово) разпространяваните програми. Задължителното разпространение е непазарна мярка в обществен интерес – в българския случай няма и следи от мотиви за твърдян обществен интерес, напр. за свързаните лица.

В такъв контекст спорът за кабелното разпространение на  бТВ Синема е принципно важен. Впрочем споровете по цифровото наземно разпространение е предвидено да се отнасят “до СЕМ и КРС” , каквото и да значи това  – поредната неясна норма (пар.36.2) в последните изменения на ЗРТ.

One thought on “Чии програми ще гледаме, или за достъпа до аудиторията

  1. СвръхОптимист says:

    Забрана, КАТЕГОРИЧНА ЗАБРАНА за получаване на ТВ Лиценз от всеки търговски субект, който е свързано лице с монополист /на какъвто и да е пазар/, офшорка или фирма с акции на приносител /т.е. анонимен/!
    Би било добре, да не е свързан и с рекламна или агенция за рейтинг с пазарен дял >35%! Защото в противен случай е почти сигурен крещящият конфликт на интереси…
    Но, дали хората в парламента от които зависят тези неща, имат ‘политическата воля’ за такъв ограничителен режим?! Дали имат ‘волята да не са корумпирани’?! Сериозна битка, май? Според Б.Б. – Война.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s