Позициониране на продукти: решения на регулаторите

Новото законодателство на ЕС  не изключва  възможност за позициониране на продукти в аудиовизуални медийни услуги. Държавите от ЕС допуснаха позиционирането на продукти и вече има първите решения на регулаторите по прилагането на националните норми.

В решение от Белгия регулаторът обсъжда триминутен репортаж за откриване на ресторант, в който според решението има неоправдано изтъкване и пряко рекламиране (нарушения на чл.11, пар.3, б.б и в от директивата) при позиционирането.

В предходно решение същият регулатор санкционира оператор отново  за рекламиране (интервю със спортист, който има договор като лице на определена търговска марка) и за неоправдано изтъкване на продукт при позиционирането.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s