Контрол за медиен плурализъм: News Corp/BSkyB

News Corp притежава News International, който e  най-големият издател на национални вестници, и 39.1 на сто от акциите на BSkyB, най-големия телевизионен оператор във Великобритания. Сега News Corp има намерение  да придобие  останалите 60.1 на сто от BSkyB.

На 4 ноември британският регулатор Оfcom откри публична консултация с цел анализ дали предложената сделка може да окаже негативно въздействие върху медийния плурализъм. Европейската комисия провежда  отделен анализ от гледна точка на конкурентното право.

Казусът е интересен  в светлината на възможността за два паралелни анализа, в частност заради отделния анализ за медиен плурализъм.

*

Въпросът  за възможността за два паралелни анализа е засегнат  в  решение на КЗК от 25 ноември т.г. по искане на медийния регулатор СЕМ (отговорът е публичен, искането не). В решението, освен другото, се казва:

“В рамките на медийните пазари съществуват регулаторни съображения, които нямат непосредствена връзка със споменатите конкурентно-пазарни структура и процеси. Такива съображения са гарантиране на плурализма в медиите и свободата на словото.

В този смисъл контрол върху концентрациите на медийния пазар, целящ гарантиране спазването на основни за демократичното общество принципи и извършван от съответния медиен регулатор, в своята същност цели многообразие на съдържанието, на информацията, представяна от отделните медии. Такъв регулаторен контрол би могъл да бъде осъществяван от медийния регулатор чрез поставянето на законови ограничения като например процент участие на дадено предприятие в друго предприятие или предприятия, обем тираж на печатни издания, разграничения по отношение на съдържателната насоченост на дадена медия и др.

Предложението за налагане на ограничения, свързани със собствеността в различни медии от страна на отделно лице или свързани лица по ТЗ, има своето място в специалната уредба, доколкото представлява регулаторна мярка, която не противоречи на общите правила на ЗЗК.
Подобен контрол би могъл и да борави с понятия като определен медиен пазар, въз основа на критерии за определяне, основно свързани със съдържанието на предлаганите медийни продукти.
Необходимо е изрично да се подчертае обаче, че регулаторен контрол от типа на гореизложения е принципно и същностно различен с този по пазарни концентрации, осъществяван от КЗК. Прилагането на единия и другия има различни цели, основава се на различни критерии и води до различни резултати.
Поради това те не бива да бъдат смесвани. Възможно е обаче паралелното съществуване на тези два контролни режима.[…]

Така, напълно възможна е хипотеза, при която, в резултат на контрола на КЗК дадена концентрация бъде разрешена, а в резултат на регулаторен контрол по отношение гарантиране на плурализма, същото това вливане или придобиване на предприятия от медийния сектор не бъде разрешено.”

Според КЗК,  “недопустимо е становище на секторния регулатор (СЕМ),
основано на неикономически критерии, да обвързва КЗК при нейната оценка на концентрация между предприятия, така както е предложено в работния документ. Този извод се потвърждава и от извършеното проучване на опита на други държави-членки на ЕС.”

*

Примерът с News Corp/BSkyB показва какво обаче е допустимо. Не се поставя въпрос за обвързване, при позитивно решение на комисията достатъчно е негативно решение на секторния регулатор. Изключението за законен интерес е тъкмо в цитирания от КЗК  Регламент  за сливанията  –  чл.21, конкретно относим към медиите:

Държавите-членки могат да вземат подходящи мерки за защита на законните си интереси, освен предвидените в настоящия регламент, при условие, че са съвместими с общите принципи и останалите разпоредби на общностното право. Обществената сигурност, запазването на плурализма на медиите и правилата за финансовите институции се считат за законни интереси.

В момента наблюдаваме как се прилага мярката, предвидена в британското законодателство за защита на медийния плурализъм (public interest consideration/ 58  Enterprise Act 2002).

3 thoughts on “Контрол за медиен плурализъм: News Corp/BSkyB

 1. Редовен читател says:

  Революция май?! Ще има жертви /фалити/.
  Или просто Еволюция…

 2. nellyo says:

  Всъщност не. Закон + прилагане. Ако говорите за Великобритания.

 3. Редовен читател says:

  За там наистина не. :)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s