Който чрез слово проповядва или подбужда| 162.1 НК

До април 2009:

чл. 162. (1) НК, “Който проповядва или подбужда към расова или национална вражда или омраза, или към расова дискриминация, се наказва с лишаване от свобода до три години и с обществено порицание.”

Април 2009:

„Който чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин проповядва или подбужда към расова, национална или етническа вражда или омраза, или към расова дискриминация, се наказва с лишаване от свобода до 4 години и с глоба от 5 хил. до 10 хил. лв., както и с обществено порицание.

Април 2011:

„Чл. 162. (1) Който чрез слово, печат или други средства за масово осведомяване, чрез електронни информационни системи или по друг начин проповядва или подбужда към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност, етническа принадлежност или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна, се наказва с лишаване от свобода от една до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено порицание.

(измененията не са  обнародвани, проект на МС)

Действащата разпоредба:

Чл. 162. (1) (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Който чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин проповядва или подбужда към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност, се наказва с лишаване от свобода от една до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено порицание.

*

Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право

Член 1

Правонарушения, свързани с расизма и ксенофобията

1. Всяка държава-членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че изброените по-долу умишлени действия са наказуеми:

а) публично подбуждане към насилие или омраза, насочено срещу група лица или член на такава група, определена по отношение на раса, цвят на кожата, религия, произход, национална или етническа принадлежност;

б) извършване на посочено в буква а) действие чрез публично разпространение или раздаване на документи, снимки или други материали;

в) публично оправдаване, отричане или грубо омаловажаване на престъпления на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, определени в членове 6, 7 и 8 от статута на Международния наказателен съд, което е насочено срещу група лица или член на такава група, определена по отношение на раса, цвят на кожата, религия, произход, национална или етническа принадлежност, когато действието е извършено по начин, който може да подтикне към насилие или омраза срещу такава група или член на такава група;

г) публично оправдаване, отричане или грубо омаловажаване на престъпленията, определени в член 6 от Хартата на Международния военен трибунал, приложена към Лондонското споразумение от 8 август 1945 г., което е насочено срещу група лица или член на такава група, определена по отношение на раса, цвят на кожата, религия, произход, национална или етническа принадлежност, когато действието е извършено по начин, който може да подтикне към насилие или омраза срещу такава група или член на такава група.

2. По смисъла на параграф 1 държавите-членки могат да изберат да накажат само действието, което или е извършено по начин, който може да наруши обществения ред, или е заплашително, обидно или оскърбително.

…………

Член 3

Наказания

1. Всяка държава-членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че посочените в членове 1 и 2 действия са наказуеми с ефективни, пропорционални и възпиращи наказания.

2. Всяка държава-членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че посочените в член 1 действия са наказуеми с максимални наказателни санкции поне от една до три години лишаване от свобода.

5 thoughts on “Който чрез слово проповядва или подбужда| 162.1 НК

 1. God Is A DJ says:

  Забраната да се критикува религията е такъв анахронизъм в днешно време, че може да се тълкува като нова инквизиция. Да не говорим, че например ислямът, който проповядва подчинение, неравенство и директно подстрекава към унищожение на друговерците, следва да бъде ограничаван и смело критикуван. Само 20 години делят ЕС от превръщането му в ислямска мега-държава. Дали тогава създаделите на подобни законови осигурвки на религиите ще бъдат пожалени от последователите на разбойника Мохамед, разпространявал извратената си религия с меч? Или може би те не са стъпвали в ислямска страна, за да видят какво значи робство, малтретиране, унижение, неравенство, омраза? А ще напишат ли в учебниците, за да знаят техните деца, че при завладяването на Индия, са убити 80 милиона (числото е вярно!) хиндуисти, будисти, сикхи, зороастрийци и др. Или това ще е разпространяване на омраза? Кое е по-важно, истината или религиозната толерантност?

 2. Eneya says:

  Аз не виждам необходимостта от тази промяна, защото промените от 2009 го включват в себе си.

  Не виждам те да се спазват, не разбирам нуждата за специфична промяна, която ще продължи да не се спазва, но вече ще бъде много по-детайлна конкретиката, която не се спазва.

 3. nellyo says:

  Съгласна съм: първо ефективно прилагане, едва тогава промени в нормата.

  За враждебна реч на основа вероизповедание: на каквато и да е основа враждебната реч си е враждебна реч и правото не я търпи много-много.

  Но какво да се санкционира и каква да е адекватната реакция. Има теория, и тя е широко подкрепяна, че затвор за слово по начало е непропорционална мярка. Има и обратна теория – вижда се, възприета в рамковото решение.

 4. nervousshark says:

  Фидосова се беше зарекла, че няма да пипат член 162 докато не приемат нов НК http://news.ibox.bg/news/id_659129037

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s