Директива 2006/24/EО за запазване на данни: предстои ревизия

Европейската комисия прие днес доклад за оценка на Директивата за запазване на данни, в който се посочват поуките, извлечени след приемането ѝ през 2006 г.

В доклада се стига до заключението, че запазените данни имат важно значение u предоставят важни доказателства за разкриването на престъпления и за налагането на справедливи присъди. Същевременно обаче транспонирането на директивата не е еднакво и оставащите разлики в законодателствата на държавите създават трудности за доставчиците на телекомуникационни услуги.

Освен това директивата не гарантира, че данните се съхраняват, извличат и използват при пълно зачитане на правото на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни, което в някои държави доведе до отмяната от съдилищата на законодателството, транспониращо директивата.

Комисията ще започне преразглеждане на действащите правила.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: