Съд на ЕС: отговорност онлайн | L’Oréal

След решението Google France  има ново решение относно отговорността онлайн  – по  дело C-324/09 с предмет преюдициално запитване в рамките на производство L’Oréal и др./eBay.

L’Oréal обвинява eBay в съучастие в нарушения на правата върху марки. Като купува от доставчици на платената услуга по включване в каталог в интернет (като системата AdWords на Google) ключови думи, съответстващи на имената на марките на L’Oréal, eBay насочва своите потребители към стоки, които нарушават правата върху марките.  L’Oréal смята, че усилията, които eBay полага, за предотвратяване на продажбата на стоки, нарушаващи правата върху марки, не са подходящи.

Става дума за баланса при едновременното действие на  чл.14 от Директивата за електронната търговия и чл. 11 от Директива  2004/48/EC.

Съдът приема, че самият оператор на електронен пазар в интернет не използва марките по смисъла на законодателството на Съюза, ако предоставя услуга, състояща се само в осигуряване на възможност на неговите клиентите да покажат на неговия сайт в рамките на търговските си дейности знаци, съответстващи на марки.

Относно отговорността Съдът  отбелязва, че тази преценка трябва да се направи от националните юрисдикции, но смята, че операторът има активна роля, която му дава възможност да се запознае или да контролира данните относно тези предложения, когато оказва съдействие при представянето им в интернет.
Когато операторът има   активна роля,   той не може да се ползва от освобождаването от отговорност, предвидено в правото на Съюза при определени условия за доставчици на услуги в интернет като операторите на електронни пазари.
Дори ако оператор не е имал  активна роля, той не може да се ползва от предвиденото освобождаване от отговорност, ако е бил запознат с факти, въз основа на които полагащият дължимата грижа икономически оператор би трябвало да установи незаконността на предложенията за продажба в интернет, и в случай на такова запознаване не е действал експедитивно за отстраняването или блокирането на достъпа до информацията.

Мерките, които се изискват от съответния доставчик на услуги онлайн, не могат да се състоят в активен контрол на всички данни на всеки от неговите клиенти, който да предотврати всяко бъдещо нарушение на права върху интелектуалната собственост чрез сайта на този доставчик на услуги. Впрочем такова задължение за общ контрол би било несъвместимо с член 3 от Директива 2004/48, който предвижда, че посочените в тази директива мерки трябва да бъдат справедливи и пропорционални и не трябва да бъдат и ненужно скъпи.

Компетентните национални юрисдикции могат да задължат  оператора на електронен пазар да вземе мерки, които допринасят   за преустановяването на нарушения   и за предотвратяване на нови нарушения от този вид. Мерките трябва да бъдат ефективни, пропорционални, възпиращи и не трябва да създават пречки пред законната търговия.

Решението засяга и други аспекти на баланса.

 

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s