АСТА: Търговско споразумение за борба с фалшифицирането

Публикувано е предложението за решение на Съвета за сключване на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА) между Европейския съюз и неговите държави-членки, Австралия, Канада, Конфедерация Швейцария, Кралство Мароко, Мексиканските съединени щати, Нова Зеландия, Република Корея, Република Сингапур, Съединените американски щати и Япония /* COM/2011/0380 окончателен – 2011/0167 (NLE).

За АСТА е казано много [ЕFFEDRI] и ще се говори още.

На този етап предложението започва с въпроса за компетентността:

ACTA съдържа редица разпоредби в областта на наказателното правоприлагане, които попадат в обхвата на член 83, параграф 2 от ДФЕС. Тези части от споразумението, за разлика от частите, попадащи в обхвата на член 207, принадлежат към сферата на споделена компетентност (член 2, параграф 2 от ДФЕС). Когато даден въпрос е от сферата на споделена компетентност, и Европейският съюз, и държавите-членки могат да упражняват законодателна власт и да приемат правнообвързващи актове.

Що се отнася до сключването на ACTA, Комисията реши да не предлага Европейският съюз да упражни потенциалната си компетентност в областта на наказателното правоприлагане съгласно член 83, параграф 2 от ДФЕС. Комисията счита това за целесъобразно, тъй като тя никога не е възнамерявала, що се отнася до преговорите за ACTA, да изменя достиженията на правото на ЕС или да хармонизира законодателството на ЕС по отношение на наказателното правоприлагане в областта на правата върху интелектуална собственост.

Поради това Комисията предлага ACTA да бъде подписано и сключено едновременно от ЕС и всички негови държави-членки.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: