По-добро правотворчество: 18-ти доклад

Публикуван е  осемнадесетият по ред доклад относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност в законотворчеството в ЕС. Докладът е за 2010 г.

Съгласно протокола (№ 2) относно прилагането на тези принципи  към Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), Комисията представя ежегодно такъв доклад на Европейския съвет, Европейския парламент, Съвета и националните парламенти.

В доклада се прави оценка  на начина, по който националните парламенти прилагат контролния механизъм за субсидиарност –  една от новостите, въведени с Договора от Лисабон. Има и преглед на преглед на предложенията на Комисията, които са предизвикали  обсъждания сред законодателните органи и заинтересованите страни във връзка със субсидиарността и пропорционалността.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s