Съд на ЕС: вписване на български граждани в австрийския регистър на младши адвокати

Публикувано е съобщение за решение по дело  C‑101/10 с предмет преюдициално запитване в рамките на производство по дело Генчо Павлов и др. срещу Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien.

Запитването се отнася до  тълкуването на член 38, параграф 1, първо тире от Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и държавите, от една страна,  и Република България:  допуска ли Споразумението молба за вписване в регистъра на австрийските младши адвокати и за издаване на удостоверение за представителство пред съд да се отхвърли само въз основа на гражданство, преди 1 януари 2007.

Решението:  Разпоредбата трябва да се тълкува в смисъл, че преди присъединяването на Република България към Европейския съюз се допуска правна уредба на държава от ЕС като тази в  австрийския правилник за адвокатската професия (Österreichische Rechtsanwaltsordnung),  по силата на която  български гражданин не може да бъде вписан в регистъра на младшите адвокати нито, в резултат на това, да му бъде издадено удостоверение за представителство пред съд.

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s