Съд на ЕС: Premier League може да се гледа с чуждестранни декодери

Хубав ден за свободата на предоставяне на услуги в ЕС и за зрителите.

Госпожа Мърфи може спокойно да използва гръцките декодери, за да гледат клиентите в нейното заведение  срещите от Premier Leaguе, ВВС разказва.

Решението ще промени начина, по който хората гледат футбол.

Решение на Съда на ЕС (голям състав) по дело C-403/08 Football Association Premier League и др./QC Leisure и др. и дело C-429/08 Karen Murphy/Media Protection Services Ltd.

Казусът:

Предприятия внасят в Обединеното кралство декодиращи карти от Гърция  и ги предлагат  на заведения на по-изгодни цени. Тази практика дава възможност за предаване на живо на футболни срещи от Premier League в заведения в Обединеното кралство чрез използване на гръцка декодираща карта.

В основата на дело C-429/08 се намира наказателно производство срещу Карин Мърфи, която показва в заведението си срещи от Premier League посредством гръцка декодираща карта. И в двете производства High Court отправя до Съда множество въпроси относно тълкуването на правото на Съюза. Например допуска ли се разпоредба в една държава от ЕС, съгласно която е незаконно да се внася или продава карта за спътников декодер, която е издадена в друга държава  от ЕС от доставчика на услугата за спътниково излъчване с условието да се използва само в тази друга държава?

Генералният адвокат  Kokott приема, освен другото,  че правото на Съюза не дава възможност за забрана на предаването на живо на футболни срещи от Premier League в заведения чрез използване на чуждестранни декодиращи карти.

Съдът (голям състав) реши:

1)      Понятието „незаконно устройство“ съгласно член 2, буква д) от Директива 98/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 1998 година относно правната защита на услуги, основаващи се на или състоящи се от достъп под условие, трябва да се тълкува в смисъл, че то не се отнася нито до чуждестранните средства за декодиране — които предоставят достъп до услуги за спътниково излъчване, предоставяни от излъчваща организация, произвеждат се и се търгуват с разрешението на тази организация, но се използват против нейната воля извън географската зона, за която са доставени, — нито до тези, които са придобити или задействани чрез предоставяне на фиктивно име и фиктивен адрес, или до тези, които са използвани в нарушение на договорно ограничение, допускащо използването им само за частни цели.

2)      Член 3, параграф 2 от Директива 98/84 допуска национална правна уредба, която препятства използването на чуждестранни средства за декодиране, включително тези, които са придобити или задействани чрез предоставяне на фиктивно име и фиктивен адрес, или тези, които са използвани в нарушение на договорно ограничение, допускащо използването им само за частни цели, тъй като подобна правна уредба не попада в координираната от тази директива област.

3)      Член 56 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че

–        не допуска правна уредба на държава членка, определяща като незаконни вноса, продажбата и използването в тази държава на чуждестранни средства за декодиране, които позволяват достъпа до кодирана услуга за спътниково излъчване с произход в друга държава членка и включваща обекти, защитени от правото на първата държава,

–        този извод не се поставя под съмнение нито от това, че чуждестранно средство за декодиране е било придобито или задействано чрез предоставянето на фиктивна идентичност и фиктивен адрес с намерение да се заобиколи разглежданото териториално ограничение, нито от това, че средството е използвано с търговски цели, макар да е било предназначено за частно ползване.

4)      Клаузите на договор за изключителна лицензия, сключен между носител на права на интелектуална собственост и излъчваща организация, представляват забранено от член 101 ДФЕС ограничение на конкуренцията, когато създават задължение за организацията да не предоставя средства за декодиране, позволяващи достъпа до защитени обекти на носителя на права с оглед на тяхното използване извън територията, за която се отнася лицензионният договор.

5)      Член 2, буква a) от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество трябва да се тълкува в смисъл, че правото на възпроизвеждане се простира и спрямо временните откъси от произведенията в паметта на спътников декодер и върху телевизионен екран, при условие че тези откъси съдържат елементи, които са израз на собственото интелектуално творение на съответните автори, като е необходимо да се разгледа съвкупността, състояща се от едновременно възпроизведените откъси, за да се установи дали то съдържа такива елементи.

6)      Действията на възпроизвеждане като разглежданите по дело C‑403/08, които са осъществени в паметта на спътников декодер и върху телевизионен екран, отговарят на посочените в член 5, параграф 1 от Директива 2001/29 условия и следователно могат да бъдат осъществявани без разрешение от носителите на съответните авторски права.

7)      Понятието „публично разгласяване“ съгласно член 3, параграф 1 от Директива 2001/29 трябва да се тълкува в смисъл, че обхваща предаването на излъчените произведения чрез телевизионен екран и високоговорители пред присъстващи в заведение клиенти.

8)      Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27 септември 1993 година относно координирането на някои правила, отнасящи се до авторското право и сродните му права, приложими към спътниковото излъчване и кабелното препредаване, трябва да се тълкува в смисъл, че няма отражение по отношение на правомерността на действия на възпроизвеждане, осъществени в паметта на спътников декодер и върху екран на телевизор.

Tagged

One thought on “Съд на ЕС: Premier League може да се гледа с чуждестранни декодери

  1. Редовен читател says:

    Дано българските производители и търговци на ТВ съдържание разберат, че в тези принципни разяснения се крият милиони за оцеляването им. Макар, че се съмнявам…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s