Решение 11 / 2011 на Конституционния съд

Решението на КС  се отнася до правната уредба на дипломатическата служба. КС обяви за противоконституционни разпоредби от съответния закон, вкл. забраната за заемане на публични длъжности в дипломатическата служба от сътрудници на ДС.

Не е изненадващо, че мнозинството в КС се съгласява върху следното:

Практиката на Конституционния съд на Република България определя, че принадлежността в миналото към структурите на тоталитарните тайни служби не може да бъде основание за ограничаване на конституционни права, и в частност за забрана за заемане на определена длъжност.

Негативната общественополитическа и ценностна оценка по отношение на дейността на тайните служби на тоталитарната държава не бива да се смесва с въпроса за конституционните права на гражданите в съвременното демократично общество.

Особеното мнение на съдиите Владислав Славов, Благовест Пунев и Румен Ненков 

Оспорените лустрационни разпоредби имат своето юридическо основание в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА.

Проява на примитивен позитивизъм е поддържаното в решението разбиране, че служителите и сътрудниците на репресивните служби са упражнявали правно регламентирана дейност, макар и в условията на тоталитарен режим, което обосновава приложената към тях рестрикция като дискриминационна и противоречаща на принципа на правовата държава. Такова разбиране за правото като неутрално по отношение на общовалидните човешки ценности обезценява неговата морална стойност и извежда легитимността му само от това, че е установено от държавата, независимо от това че тя е тоталитарна по същността си и е нихилистична към човешките права. Това право обаче не може да бъде зачетено при действието на новата демократична Конституция.

Според практиката на ЕСПЧ ограничаването на достъпа до съответните длъжности е допустимо, стига да е пропорционално в светлината на историческия, политическия и социален опит на всяка отделна държава, както и на конкретната степен на опасност за демократичните й устои (вж. решението на ЕСПЧ по делото Vogt срещу Германия).

Дневник:  КС досега винаги е отменял  опити за ограничаване на лица с агентурно минало да заемат публични позиции.

 

One thought on “Решение 11 / 2011 на Конституционния съд

  1. Гражданинченце от Държавище says:

    Значи тоталитарна служба може да ограничава конституционни права. Но конституционни права не позволяват ограничаване на тайна служба? Иха, Пропорционалност и реципрочност.
    И само трима от 12 ли са белите лястовици. Тъга.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: