Творческа Европа: нова рамкова програма (2014-2020)

Творческа Европа е нова рамкова програма за секторите на културата и
творчеството (2014—2020 г.) в многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.

Програмата обединява настоящите програми „Култура“, „МЕДИА“ и „МЕДИА Мундус“ в обща рамка и създава изцяло нов механизъм, подобряващ достъпа до финансиране.

Комисията предлага съществено увеличение на бюджета, предназначен за секторите на културата и творчеството, в размер на общо 1,801 милиарда EUR (по текущи цени) или 37-процентно увеличение спрямо
настоящите нива на разходите. Това увеличение съответства   на логиката и приоритетите на стратегията „Европа 2020“, както и на водещите ѝ инициативи, тъй като инвестициите в секторите на културата и творчеството допринасят пряко за определената в стратегията цел за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

През 2008 г. участието на секторите на културата и творчеството в БВП на ЕС се оценява на 4,5 %, а делът на заетите в тях лица — около 3,8 % от работната ръка в ЕС.  Освен че допринасят пряко за заетостта и растежа, тези сектори разпростират влиянието си и върху други области, като туризма, информационни технологии, образованието.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s