ЕС: Модернизация на висшето образование

В Официален вестник на ЕС:

Заключения на Съвета относно модернизацията на висшето образование

Съветът приканва държавите за:

1. Постигане на водещата цел на стратегията „Европа 2020“ в областта на образованието, а именно 40 % от населението в ЕС на възраст 30—34 години да е завършило висше или равностойно на висше образование, предвид прогнозите, че до 2020 г. за 35 % от всички работни места в ЕС ще е необходимо високо ниво на квалификация.
2. Разработване на ясни пътища за преминаване от професионално и друг вид образование към висше образование и на механизми за признаване на предишно обучение и опит, придобити извън рамките на формалното образование и обучение, особено посредством преодоляване на предизвикателствата, свързани с прилагането и използването на националните квалификационни рамки във връзка с европейската квалификационна рамка.
3. Насърчаване на систематичното разработване на ефективни стратегии, за да се осигури достъп на групите в неравностойно положение и слабо представените групи
4. Увеличаване на усилията за свеждане да минимум на броя на отпадналите от висшето образование
5. Осигуряване на достигането на целевата финансова подкрепа до потенциални студенти от групи с по-ниски доходи.
6. Насърчаване на използването на прогнози за уменията и растежа, както и на данни за заетостта на дипломираните висшисти (включително проследяване на тяхната трудова реализация) при създаването, провеждането и оценката на учебни курсове и стимулиране на по-голяма гъвкавост при разработване на учебни програми, включително интердисциплинарни възможности за учене с цел да се повиши пригодността за заетост на дипломираните висшисти.
7. Насърчаване на възприемането на подходи за преподаване и учене, съсредоточени върху студентите, като се отчитат потребностите на многообразната общност на учещите и се насърчават по-разнообразни начини за учене, включително чрез ефективно използване на ИКТ.
8. Насърчаване на институциите за висше образование да инвестират в постоянно професионално развитие на своите кадри и да възнаграждават високите постижения при преподаването.
9. Преодоляване на стереотипите и бариерите, пред които все още са изправени жените при достигането на най-високи нива на следдипломна квалификация и изследователска работа
10. Обвързване по целесъобразност на националното финансиране за докторантски програми с принципите за иновативно обучение на докторанти  и подкрепа за развитието на възможности за научноизследователска кариера.
11. Стимулиране на развитието на предприемачески, творчески и иновативни умения във всички дисциплини и във всички цикли, насърчаване на иновациите във висшето образование чрез по-интерактивна среда на обучение и подобрена инфраструктура за трансфер на знания.
12. Насърчаване по целесъобразност на по-активната роля на интердисциплинарните научни изследвания в институциите за висше образование, както и укрепване на взаимовръзките между висшето образование и научните изследвания с оглед на по-ефикасното функциониране на триъгълника на знанието.
13. В допълнение към образователните и научноизследователските задачи на висшето образование, насърчаване на допълнителното развитие на трети вид дейности като споделяне на знание и иновации, обществена ангажираност, учене през целия живот, значение за регионалното и местното развитие.
14. Насърчаване на партньорството и сътрудничеството с бизнеса
15. Укрепване на връзките между институциите за висше образование, работодателите и институциите на пазара на труда
16. Повишаване на качеството чрез мобилност и трансгранично сътрудничество, включително посредством ECTS
17. Насърчаване на по-гъвкави системи за управление и финансиране и алтернативни източници

2 thoughts on “ЕС: Модернизация на висшето образование

  1. Sparrow says:

    Wishful thinking galore! 🙂

  2. nellyo says:

    Undoubtedly so.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s