ЕС: реформа на правната рамка за защита на данните

В  новата  цифрова среда физическите лица имат правото да упражняват ефективен контрол върху своята лична информация. Защитата на личните данни е основно право в ЕС.

Bисокото ниво на защита на данните е жизнено важнo за повишаване на доверието в онлайн услугите и за реализиране на потенциала на цифровата икономика. Необходими са съвременни съгласувани норми в целия ЕС .   С цел осъвременяване на правилата на ЕС за защита на данните, с което се засилва тяхното измерение, свързано с вътрешния пазар, ЕК е изготвила:

  • Съобщение на ЕК | COM(2012) 9 |  Защитата на правото на личен живот във взаимосвързания свят. Европейска рамка за защита на данните за 21-ви век
  • Предложение за Регламент  относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (общ регламент относно защитата на данните);
  • Предложение за Директива  относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказателни санкции и относно свободното движение на такива данни;
  • Оценка на въздействието,  придружаваща Регламента     и Директивата;
  • Оценка на въздействието – обобщение;   
  • Доклад на ЕК   на основание на член 29, параграф 2 от Рамковото решение на Съвета от 27 ноември 2008 година относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси;
  • Работен документ  към Доклада.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s