Съд на ЕС: права върху кинематографично произведение

В Официален вестник: съобщение за решение на Съда по дело C‑277/10  с предмет преюдициално запитване в рамките на производство по дело Martin Luksan срещу Petrus van der Let=

Ищецът в главното производство, г‑н Luksan, е автор на сценария и режисьор на документалния филм за германската военна фотография по време на Втората световна война, озаглавен „Fotos von der Front“ („Снимки от фронта“). Става дума за кинематографично произведение, защитено като оригинално произведение.  Ответникът   г‑н Van der Let е продуцент.

Страните сключват договор, по силата на който г‑н Luksan прехвърля на г‑н Van der Let всички авторски и/или сродни права върху този филм без правото на предоставяне на публично разположение в цифрови мрежи  и правото на телевизионно излъчване чрез т.нар. „closed circuit television“ и „pay TV“, тоест (кодирано) излъчване за затворени кръгове потребители срещу отделно възнаграждение.

Продуцентът  предоставя разглеждания филм на публично разположение в интернет и във връзка с това предоставя права на Movieeurope.com. Така филмът е достъпен в интернет чрез „video-on-demand“. Също така продуцентът предоставя достъп до трейлър на филма с рекламна цел чрез YouTube и прехвърля правата за излъчване по „pay TV“ на Scandinavia TV.

Във връзка с възникналия спор се поставя въпрос към Съда дали правата на използване, свързани с възпроизвеждането, излъчването чрез спътник или друга форма на публично съобщаване чрез предоставяне на публичен достъп принадлежат непосредствено (оригинерно) на   режисьора (principal director)  или на други, определени от законодателя  филмови автори, а не непосредствено (оригинерно) и само на филмовия продуцент. Поставят се и други въпроси.

Правата на използване на кинематографично или аудиовизуално произведение са предмет на:

  • Директива 93/83 урежда правото на излъчване чрез спътник.
  • Правото на възпроизвеждане и на публично съобщаване чрез предоставяне на публичен достъп са уредени   в членове 2 и 3 от Директива 2001/29.
  • Правото на отдаване под наем и в заем е уредено в членове 2 и 3 от Директива 2006/115.

По отношение на всички права режисьорът се   смята за негов автор или за един от неговите автори, като държавите   са свободни да посочват и други съавтори.

Параграф 3 на член 14 bis от Бернската конвенция  позволява предоставянето на същите тези права само на продуцента на произведението.

Когато в резултат на развитието на правото на Съюза определена държава, в съответствие с предоставена ѝ от предходно международно споразумение възможност, е приела законодателна мярка, която изглежда противоречи на това право, държавата не може да се позове на това споразумение, за да се освободи от последващо възникнали от правото на Съюза задължения.

Държавите не могат да се позоват на предоставената с член 14 bis от Бернската конвенция възможност.

Съдът:  не се допуска  национално законодателство, което предоставя посочените права на използване по силата на закона и единствено на продуцента на разглежданото произведение.

Съдът отговаря и на въпроси, свързани с възнаграждението – решението.

Tagged

One thought on “Съд на ЕС: права върху кинематографично произведение

  1. измършавял Автор says:

    Айдее, портфейлът на посредниците отъня. Това е пътят за повишението на търговската им култура. Мда. 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s