Еразъм за всички

До 2020 г. поне 40% от 30 — 34 годишните следва да са завършили висше образование.

До 2020 г. най-малко 80% от учениците от долния курс на средното образование да изучават два или повече чужди езика.

Като се основава на широкото признание, получено от секторната програма „Еразъм“, ЕК предлага   единна програма в областта на образованието, обучението, младежта и спорта с  цел да подкрепи всички образователни сектори (а именно висшето образование, професионалното образование и обучение и обучението за възрастни, училищното образование и младежта), в перспективата на ученето през целия живот.

„Еразъм за всички“ ще обедини настоящите международни програми („Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Edulink“ и „Алфа“) и програмите за сътрудничество с индустриализираните страни.

Високите постижения в преподаването и научноизследователската дейност в европейските изследвания са обхванати от специален член относно инициативата „Жан Моне“. Отделна глава е посветена на спорта.

Въвежда се нов финансов инструмент – гаранция за заем – , чиято цел е да позволи на студентите да завършат магистърска програма в друга европейска държава. Понастоящем е трудно да се получи финансиране за такъв вид следване, тъй като често не е възможно стипендиите и заемите да преминават националните граници, или не се отпускат за учене в магистърска степен, а заемите от частни банки са недостъпно скъпи. За да се преодолеят тези проблеми, ЕС предвижда предоставянето на частична гаранция на финансовите институции (банки или агенции за студентски заеми), които са съгласни да предоставят на студентите заеми за обучение в магистърска степен в друга европейска държава при благоприятни условия.

„Еразъм за всички“ — единната програма в областта на образованието, обучението и спорта – не   трябва да води до разпределяне на средства за основните образователни сектори, по-малко от:

  • – Висше образование: 25 %
  • – Професионално образование и обучение и обучение за възрастни: 17 %, от които за обучението за възрастни: 2%
  • – Училищно образование: 7%
  • – Младеж: 7%

Предложението за регламент

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s