Заключения на Съвета относно цифровизация на културата

На заседанието си на 10 и 11 май Съветът прие заключения   относно цифровизацията, онлайн достъпа  и съхранението на  културни материали.

Цифровизацията е от  съществено значение, за да се даде възможност за достъп на всички до култура и знания в цифровата ера и да се насърчава  богатството и разнообразието на европейското културно наследство.
Съветът приканва държавите да предприемат необходимите стъпки, за:
  •  изготвяне  на стратегии и цели за цифровизацията на материали в областта на културата;
  •  консолидиране на организацията на цифровизацията и предоставянето на финансиране за цифровизацията, включително чрез насърчаване на използването на публично-частни партньорства;
  •  подобряване на рамковите условия за предоставянето на онлайн достъп и използване на цифровизираните материали.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s