ЕК за Националната програма за реформи 2012 и Конвергентната програма 2012-2015

Публикувано е съобщение на Комисията COM(2012) 302 final provisoire
относно Националната програма за реформи на България за 2012 г.
и за представяне на становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за периода 2012—2015 г.

В медиите се появиха оценки, че докладът е разбиващ. Ако нещо разбива, това не са докладите.

За образованието и науката:

Процентът на хора с трудности в четенето, по математика и точни науки в България е най-високият в ЕС (по данни на PISA от 2009 г.), което показва наличието на значителни структурни пречки пред осигуряването на качествено образование. Ниските постижения в образованието са свързани със слабия достъп до образование на групите в неравностойно положение, по-специално на ромското население, недостатъчната автономия на училищата, липсата на стимули за повишаване на успеха, слабостите в националната система за оценка и недостатъчната отчетност.

Във висшето образование напредъкът остава твърде ограничен, въпреки че неотдавна бяха положени някои обещаващи усилия.

Планираните изменения на Закона за висшето образование трябва да бъдат изпълнени като основен приоритет за растежа и да бъдат съпътствани от адекватно управление, инвестиции и политическа решимост.

В България равнището на научните изследвания и иновациите е ниско. Инвестициите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) трябва да бъдат увеличени, за да бъде постиганата целта от стратегията „Европа 2020“, а за иновациите трябва да бъде създадена подходяща стратегия. Администрацията за НИРД в България е разпокъсана. България трябва да укрепи своите университети и да разработи стратегия, с която висшите учебни заведения да участват в иновационните дейности. Не съществуват рамки за насърчаване на сътрудничеството между университетите и частния сектор, а финансирането следва да се разпределя прозрачно, на конкурентен принцип и според заслугите.

Препоръка:

Да ускори реформата на съответните правни актове, уреждащи дейността на училищата и висшите учебни заведения, и да ускори съпътстващите мерки, като се съсредоточи върху модернизирането на учебните програми, подобряването на обучението на преподавателите и осигуряването на достъп до образование на групите в неравностойно положение. Да подобри достъпа до финансиране за новосъздадени предприятия и за МСП, по-специално за тези, които участват в иновационни дейности.

*

Решение на Народното събрание, ДВ бр.38/2012

 

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като взе предвид, че актуализираната Национална програма за реформи (НПР):
  • запазва националните цели в изпълнението на стратегия „Европа 2020“, дефинирани в НПР 2011 – 2015 г.;
  • включва мерки в съответствие с интегрираните насоки за растеж и заетост и седемте водещи инициативи по стратегия „Европа 2020“;
  • осъвременява макроикономическия сценарий за развитие в съответствие с последните публикувани прогнози на Европейската комисия и Международния валутен фонд;
  • представя изпълнението на планираните структурни реформи за повишаване на потенциала за растеж на икономиката и постигане на по-висок жизнен стандарт при спазване на бюджетните ограничения,
реши:
Задължава правителството при последваща актуализация да докладва пред Народното събрание за изпълнението на мерките, заложени в програмата, преди всичко в областта на фискалната политика, електронното управление, подобряване на енергийната ефективност, административната реформа, както и реформата в системата на здравеопазването и образованието.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s