ЕС: защита на данните

На 25 януари 2012 г. Комисията прие пакет за реформа на правилата на ЕС за защита на данните, в който бе включено предложение за регламент, съдържащ общите правила за защита на данните, и предложение за директива относно защитата на данните в сектора на правоприлагането.
Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) прие становище, в което се съдържат подробни забележки за двете законодателни предложения.

ЕНОЗД изразява огромно разочарование от предложената директива за защита на данните в областта на правоприлагането. ЕНОЗД изразява съжаление, че Комисията е предпочела да регулира тази област със самостоятелен правен инструмент, който ще осигури неадекватно ниво на защита много под нивото на предложения регламент.

Подробен критичен анализ и перпоръки

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s