Съд на ЕС: времетраенето на тв реклама

В Официален вестник на ЕС:

съобщение за производство по преюдициално запитване (Дело C-234/12) от Италия, отправено в рамките на делото Sky Italia Srl/AGCOM,  което би могло да  доведе до интересен нетривиален отговор:

Дали правна уредба, като съдържащата се в италианското законодателство, която установява по-малка продължителност на рекламата в платената телевизия в сравнение с рекламата в безплатната  телевизия, се допуска от

(1) Директивата за аудиовизуалните медийни услуги, общия принцип на равенство и нормите на Договора за функционирането на Европейския съюз в областта на свободното движение на услуги, на правото на установяване и на свободното движение на капитали и

(2) член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз, тълкуван във връзка с член 10 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека, и по-конкретно относно плурализма

и дали  по този начин не се нарушава конкуренцията , съответно дали не се  благоприятства създаването или засилването на господстващо положение на пазара на телевизионната реклама.

Съдът не се произнася всеки ден относно евентуално  господстващо положение на пазара на телевизионната реклама, така че  –  внимание.

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s