EС – САЩ: Споразумение за резервационните данни на пътниците (PNR)

В Официален вестник на ЕС:

Споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати

В Приложение са определени видовете PNR данни:

1. Код за идентифициране на записа с PNR данни
2. Дата на резервация/издаване на билет
3. Дата(и) на планирано пътуване
4. Име(на)
5. Налична информация от програмите за лоялност и за преимущества (напр. безплатни билети, ползване на по-висока категория услуга и др.)
6. Други имена в PNR данните, включително брой на пътниците в един запис с PNR данни
7. Цялата налична информация за контакт (включително информация за източника)
8. Цялата налична информация за плащането/фактурирането (с изключение на други данни за трансакцията, свързани с кредитна карта или сметка, както и такива, които нямат отношение към трансакцията във връзка с пътуването)
9. График на пътуването за конкретен запис с PNR данни
10. Пътническа агенция/туроператор
11. Информация за споделяне на кодове
12. Разделена информация
13. Статут на пътника по отношение на пътуването (включително потвърждения и регистрация за полета)
14. Билетна информация, включително номер на билета, еднопосочни билети и автоматична информация за цени на билети/тарифи
15. Цялата информация за багажа
16. Информация за мястото, включително номер на мястото
17. Общи бележки, включително информация за OSI, SSI и SSR
18. Всякаква събрана APIS информация
19. Всички настъпили във времето промени в записа с PNR данни, посочени в точки 1-18

Член 11
Достъп за физическите лица
1. В съответствие с разпоредбите на Закона за свобода на информацията (Freedom of Information Act ) всяко физическо лице, независимо от своето гражданство, държава на произход или местожителство, има право да поиска своите PNR данни от DHS. DHS своевременно предоставя такива PNR данни, при условията на разпоредбите на параграфи 2 и 3 от настоящия член.
2. Разкриването на информация, съдържаща се в PNR данни, може да подлежи на разумни правни ограничения, приложими съгласно правото на САЩ, в това число ограничения, които могат да бъдат необходими за защита на чувствителна информация, свързана с неприкосновеността на личния живот, националната сигурност и правоприлагането.
3. Всеки отказ или ограничаване на достъпа се отправя своевременно в писмена форма до физическото лице, поискало достъп. Такова уведомление посочва правното основание за неразкриване на информацията и информира лицето за правните средства за защита, предоставени съгласно правото на САЩ.

 

 

 

Решение на Съвета за подписване на Споразумението и Декларация

Решение на Съвета за сключване на Споразумението

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s