Съд на ЕС: българското дело за електромерите по стълбовете (С-394/2011)

Стана известно заключението на г-жа Kokott по дело С 394/11 Белов/ЧЕЗ.

Това е известният казус с електромерите, които в някои квартали и населени места в България се поставят на електрически стълбове на 7 метра височина, вместо на обичайната височина на равнището на очите.

Bъпросът към Съда е дали описаната практика съставлява дискриминация, основана на етнически произход.

Преди всичко  Генералният адвокат   смята, че Комисията за защита от дискриминация  следва да се счита за юрисдикция по смисъла на правото на Съюза и запитването от КЗД е допустимо.

Според Директива 2000/43/СЕ проява на непряка дискриминация има, когато видимо неутрална разпоредба, критерий или практика биха поставили лицата от дадена раса или етнически произход в особено неблагоприятно положение в сравнение с други лица, освен ако тази разпоредба, критерий или практика са обективно оправдани от законната си цел и средствата за постигане на тази цел са подходящи и необходими.

Г-жа Kokott предлага на Съда да реши, че

  • когато по принцип на потребителите се предоставят безплатни електромери, които се поставят във или до имота им по начин, позволяващ достъп за визуален контрол, докато в районите, в които живеят главно хора от ромската общност, електромерите се поставят на електрически стълбове на недостъпна височина от 7 м, е налице prima facie случай на непряка дискриминация въз основа на етнически произход.
  • Такава мярка (обаче) може да бъде оправдана, доколкото има за цел да предотврати измамите и злоупотребите и да допринесе за осигуряване на качеството на електроснабдяването в интерес на всички потребители, при условие че:

– не могат да бъдат предприети по финансово приемлив начин други, също толкова подходящи мерки за постигане на тези цели, които биха имали по-малко неблагоприятни последици за населението в съответните квартали на града, и
– взетата мярка не е прекомерно увреждаща за жителите на съответните квартали, при преценката на което трябва надлежно да се отчетат опасността от стигматизиране на дадена етническа група и интересът на потребителите да проследяват индивидуалното си потребление на електроенергия посредством редовен визуален контрол.

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s