Повторна употреба на информацията и лични данни

ЕК прие в кр ая на 2011 г. предложение за Директива за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (ИОС).  За съжаление не е проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД), както се изисква в чл.28. 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

Предвид големия обем лични данни, които е възможно да бъдат засегнати от тази инициатива ЕНОЗД препоръчва да се определи по-ясно в кои ситуации и при какви гаранции може да се изисква информация, която съдържа лични данни, да бъде предоставяна за повторна употреба и, в частност:
— да се установи по-ясно обхватът на приложимост на директивата за ИОС по отношение на личните данни (раздел 3.1),
— да се изисква извършване на оценка от заинтересования орган от обществения сектор преди всяка една ИОС, която съдържа лични данни, да може да бъде предоставена за повторна употреба (раздел 3.1),
— когато е целесъобразно, да се изисква данните да бъдат изцяло или частично анонимизирани, а в условията на лицензия изрично да се забранява повторното идентифициране на лица и повторната употреба на лични данни за цели, които могат да засегнат поотделно субектите на данни (раздели 3.2 и 3.3),
— да се изисква условията на лицензията за повторна употреба на ИОС да включват клауза за защита на данните всеки път, когато се обработват лични данни (раздел 3.3),
— когато е необходимо, да се отчитат рисковете за защитата на лични данни, да се изисква от заявителите да докажат (чрез оценка на въздействието във връзка със защитата на данните или по друг начин), че всички рискове за защитата на личните данни са адекватно разгледани, както и че заявителят ще обработва данните съгласно приложимото законодателство за защита на данните (раздел 3.3),
— да се направи разяснение, че повторната употреба може да зависи от целта, за която се извършва повторна употреба, чрез дерогация от общото правило, позволяващо повторната употреба за каквито и да било търговски и нетърговски цели (раздел 3.3).

Официален вестник на ЕС:

Становище  на Европейския надзорен орган по защита на данните относно пакета на Европейската комисия за свободно достъпни данни, който включва предложение за Директива за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (ИОС), съобщение относно свободно достъпните данни и Решение 2011/833/ЕС на Комисията относно повторната употреба на документи на Комисията

Пълен текст

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s