По-добър интернет за децата и защита на личните данни

Днес в Официален вестник на ЕС:

Становище (резюме)  на Европейския надзорен орган по защита на данните относно Съобщението от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите — „Европейска стратегия за по- добър интернет за децата“

Според становището:

  • държавите  следва да гарантират, че в своите образователни кампании и материали включват позовавания на рисковете за защитата на данните, както и информация за това как те могат да бъдат предотвратени от децата и родителите. Освен това следва да бъдат създадени полезни взаимодействия между органите по защита на данните, държавите-членки и отрасъла с цел засилване на осведомеността относно безопасността в онлайн пространството сред децата и родителите,
  •  отрасълът следва да гарантира, че обработва личните данни на децата в съответствие със законодателството, както и че получава родителско съгласие, когато това е необходимо. Той следва да въведе автоматични настройки за защита на личните данни на децата, които осигуряват механизми с по- голяма степен на защита в сравнение с тези, които следва да бъдат включени в автоматичните настройки за останалите потребители. Освен това той следва да въведе подходящи предупредителни механизми, с които да се уведомяват децата, желаещи да променят своите автоматични настройки за защита на личните данни, и да се гарантира, че тази промяна е извършена с родителско съгласие, когато това се изисква. Отрасълът следва да работи в посока въвеждане на подходящи инструменти за проверка на възрастта, които не влияят на защитата на данните,
  • по отношение на информирането на децата отрасълът следва да проучи начините за изготвяне на таксономия с цел предоставяне на информация на децата по опростен начин и за осведомяването им относно потенциалните рискове от промяна на техните автоматични настройки,
  •  по отношение на рекламите, които достигат до децата, ЕНОЗД припомня, че не следва да съществува пряк маркетинг, насочен конкретно към непълнолетни лица, както и че децата не трябва да стават жертви на поведенческа реклама. ЕНОЗД счита, че Комисията следва да насърчи в по-голяма степен отрасъла за разработване на мерки за саморегулиране на равнище ЕС, съобразени с неприкосновеността на личния живот, популяризиращи добрите практики по отношение на онлайн рекламата за деца, които следва да бъдат основани на пълно спазване на законодателството за защита на данните. Освен това той насърчава Комисията да разгледа възможността за въвеждане на допълнителни законодателни актове на равнище ЕС с цел гарантиране на подходящо отчитане на правата неприкосновеност на личния живот и защита на данните на децата в контекста на рекламата.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s