Киберпрестъпност, борба, институционални структури

Днес в Официален вестник на ЕС:

Становище (резюме)  на Европейския надзорен орган по защита на данните относно съобщението на Европейската комисия до Съвета и Европейския парламент за създаването на Европейски център по киберпрестъпност

Из заключенията:

  •  съблюдаването на режимите за защита на данните следва да се разглежда като неразделна част от борбата срещу киберпрестъпността, а не като пречка за нейната ефективност.
  •  обсъжда се създаването на нов Европейски център по киберпрестъпност в рамките на Европол въпреки наличието на Център по киберпрестъпност на Европол, който вече функционира от няколко години. ЕНОЗД би искал по-голяма яснота относно новия капацитет и дейностите, които ще разграничат новия EC3 от съществуващия Център по киберпрестъпност на Европол.

 

  • ЕНОЗД съветва компетенциите на ЕC3 да бъдат ясно определени, а не просто да бъдат изложени чрез позоваване на определението за „компютърно престъпление“, включено в настоящото законодателство за Европол. Освен това определянето на компетентността и предпазните мерки за защита на данните на EC3 следва да представлява част от прегледа на законодателството за Европол. ЕНОЗД препоръчва Комисията да предвиди такава компетентност и предпазни мерки за защита на данните в мандата на центъра преди влизането в сила на новото законодателство за Европол. Те биха могли да включват:

— ясно определение с какви задачи по обработване на данни (по-специално дейности по разследване и оказване на оперативна подкрепа) може да се ангажира персоналът на центъра, самостоятелно или в сътрудничество със съвместни екипи за разследване, и
— ясни процедури, които от една страна гарантират зачитането на индивидуалните права (включително правото на защита на данните) и от друга страна осигуряват гаранции, че доказателствата са получени законно и могат да се използват пред съд.

  • обменът на лични данни от страна на EC3 с „участници от възможно най-широк кръг публични, частни и общодостъпни източници“ предполага конкретни рискове за защитата на данните, тъй като те често ще включват обработване на данни, събрани с търговска цел и международно предаване на данни. Тези рискове са разгледани в действащото решение за Европол, в което се установява, че като цяло Европол не трябва да обменя данни пряко с частния сектор и само с някои специфични международни организации при наличието на много конкретни обстоятелства.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s