ЕС: Стратегия за цифрова свобода

ЕС може да бъде пример за цифрови свободи, само ако те са защитени в ЕС.

Това е едно от съображенията  на Европейския парламент за приемане на Стратегия за цифрова свобода в рамките на външната политика на ЕС (2012/2094(INI)).

Стратегията заслужава четене, ето разделът за управление на интернет:

Управление на интернет

48. счита, че прозрачното и съвместно вземане на решения е от изключително значение за гарантиране на зачитането на отворения и открит за участие характер на интернет; счита, че всяко разискване по регламентите относно интернет следва да бъде отворено и да включва всички заинтересовани страни, особено специализираните в защитата на основните права, както и обикновените интернет потребители; е на мнение, че ЕС следва да изиграе водеща роля в развитието на основните правила на цифровата свобода и на нормите на поведение в кибернетичното пространство, включващи механизми за уреждане на спорове и вземайки предвид несъвместимите правни системи;

49. отбелязва, че понастоящем структурата на интернет е относително нерегулирана и е управлявана чрез многостранен подход; подчертава необходимостта от това ЕС да гарантира, че многостранният модел е приобщаващ и че малките дружества, участниците от гражданското общество и потребителите няма да загубят правото си на управление за сметка на няколко големи правителствени участници и участници от света на бизнеса;

50. счита, че сътрудничеството между правителствата и частните участници по въпросите на ИКТ не следва да се основава на поставянето на преки и косвени задължения за доставчиците на интернет услуги за приемане на възложени роли по правоприлагане чрез полицейски дейности и регулиране на интернет;

51. подчертава значението на обща стратегия на ЕС за управлението на интернет, както и за въпроси, свързани с регулирането на телекомуникациите, като припомня, че секторът е управляван на международно равнище от Международния съюз по телекомуникации, в който всяка държава членка на ЕС има по един глас;

52. изразява загриженост относно предложенията от страна на коалиции от правителства и дружества да бъде въведен регулаторен надзор и да бъде увеличен правителственият и частният контрол над телекомуникационните и онлайн операции;

53. призовава ЕС да разгледа и да се противопостави на извънтериториалното въздействие на законите на трети държави, а именно законите на САЩ в областта на ПИС, върху гражданите, потребителите и предприятията в ЕС; във връзка с това призовава Комисията да представи в кратки срокове своята Общоевропейска стратегия за изчисления в облак, както се подчертава в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа:

54. припомня, че интернет, връзките за данни, съхраняването на данни и ИКТ са от изключително значение за критичната инфраструктура на ЕС;

55. изразява съжаление относно тласъка в ЕС за повече правомощия за блокиране на уебсайтове, като има предвид, че това винаги следва да бъде последна мярка;

56. решително подкрепя принципа за неутралност на мрежата, а именно доставчиците на интернет услуги да не блокират, дискриминират, нарушават или намаляват, включително посредством цената, способността на всяко лице да използва услуга за достъп до, ползване, изпращане, постване, получаване или предлагане на каквото и да е съдържание, приложение или услуга, избрани от него, независимо от източника или получателя;

57. счита, че е необходимо по-глобално сътрудничество с цел да се поддържат и модернизират правата върху интелектуалната собственост в бъдеще, тъй като това е от жизненоважно значение за гарантиране на иновациите, заетостта и отворената световна търговия;

58. призовава държавите членки и Комисията да разработят политика на ПИС, така че лицата, които желаят да създават свое собствено съдържание и да го споделят, без да придобиват ПИС, да продължат да имат тази възможност;

59. призовава Комисията да предложи нова регулаторна рамка за трансграничната онлайн търговия, оценка и преразглеждане на Директива 2001/29/ЕО за информационното общество за гарантиране на предсказуемост и гъвкавост при режима на авторските права на ЕС и преразглеждане на Директивата относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (IPRED), чрез която ще се постигне равновесие между необходимостта от съответна реформа и защита на авторските права и необходимостта да се защитят основните права в мрежата и да се запази отвореният интернет, и която би послужила за основа на разпоредби относно правата върху интелектуалната собственост и ангажименти в бъдещите споразумения за свободна търговия.

 

One thought on “ЕС: Стратегия за цифрова свобода

  1. Редовен читател says:

    Т.е. (56.) – забрана на филтрация от какъвто и да е х-р. И (59.) – махане на НК отговорност за ползване на интелектуална ‘собственост’ (чл. 172а НК, БГ)?! 8-)))))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s