Съд на ЕС: Телевизионно отразяване на първенствата по футбол, FIFA, UEFA

Според Директивата за аудиовизуалните медийни услуги  държавите от ЕС изготвят списък на   събития от голямо значение (като например Олимпийски игри)  и предприемат мерки за гарантиране, че тези събития са достъпни за аудиторията в съответната държава по безплатна телевизия.  Тези списъци се представят на Европейската комисия за одобрение.

По дела T-385/07 и T-68/08 (ФИФА / Комисията) и  T-55/08 (УЕФА / Комисията)  Общият съд разгледа въпроса дали притежаваните от FIFA и UEFA права на телевизионно излъчване на световното и европейското първенство могат да бъдат ограничени поради императивно съображение от обществен интерес (защита на правото на достъп) – и реши, че   могат:

Когато определени събития като цяло са от голямо значение за обществото, ограничението  на свободното предоставяне на услуги и на свободата на установяване е обосновано от правото на информация и от необходимостта да се гарантира широк достъп на обществеността до телевизионните излъчвания на тези събития.

FIFA и UEFA  обжалват пред Съда на ЕС.

Стана известно заключението на Генералния адвокат. В него се изясняват изискванията относно преценка на списъците:

  • от Комисията се изисква преди всичко да проверява процедурата по изготвяне на национални списъци с оглед на критериите за прозрачност и яснота и да гарантира, че избраните от държавите членки събития действително могат да се считат за имащи голямо значение за обществото.
  • Комисията трябва да гарантира, че националните списъци не предвиждат дерогация от основните свободи, която има по-широк обхват от тази, предвидена в Директивата.
  • Комисията следва да проверява националните списъци от гледна точка на общите принципи, какъвто е забраната на дискриминацията, основана на националност.
  • контролът от страна на Комисията трябва да бъде обективен по характер и ограничен по обхват.

И   според Генералния адвокат

Споменаването на Световното първенство по футбол и на Европейското първенство в Директивата   означава, че когато държавата  включи мачовете от тези турнири в  националния списък, тя не е задължена да излага в своето известие до Комисията специални мотиви относно характера им на събития от голямо значение за обществото.

При тези обстоятелства ГА  Jääskinen счита, че Общият съд е упражнил правилно съдебната си проверка и следователно предлага на Съда да отхвърли жалбите в тяхната цялост.

Пълният текст на заключението по  дела  C-201/11 P, C-204/11 P и  C-205/11 P

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s