ЕС: Управление на културата

Днес в Официален вестник на ЕС:

Заключения на Съвета от 26 ноември 2012 година относно управлението на културата

За държавите   е от първостепенно значение да се насърчава разработването на политики, основани на факти, и да се засилват връзките между културата, икономиката, образованието, научните изследвания и иновациите, особено в период на икономически спад, когато политиките в областта на културата трябва да са още по-ефективни, ефикасни и устойчиви.

Съветът приканва държавите

— да подкрепят възприемането на основан на факти подход при разработването на политики в областта на културата на национално, регионално и местно равнище, като използват при необходимост инструменти за оценка и определяне на въздействието, които отчитат не само количествени, но и качествени показатели;
— да насърчават аспектите, свързани с политиката в областта на културата, и в други политики;
—   да се вземат предвид  резултати от научни изследвания ,  когато се   формулират секторните политики […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s