Покана | Младежта в действие

Покана за представяне на предложения EAC/S01/13 — Програма „Младежта в действие“ за периода 2007—2013 г.

Годишните приоритети за 2013 г. са следните:

  • проекти, в които в рамките на Европейската година на гражданите се предлагат дейности за повишаване на осведомеността за статута на гражданите на ЕС и произтичащите от този статут права,
  • проекти за насърчаване на участието в европейските избори през 2014 г., което ще даде възможност на младите хора да се изявят като активни и информирани граждани,
  • проекти, насочени към проблема с младежката безработица, както и проекти, с които се цели стимулиране на мобилността сред безработните младежи и активното им участие в живота на обществото,
  • проекти за преодоляване на бедността и маргинализацията, с които се насърчава осведомеността и ангажираността на младите хора за справяне с тези проблеми, за да се работи за по-приобщаващо общество. В този контекст ще се обръща особено внимание най-вече на приобщаването на младите мигранти, на младите хора с увреждания и — където е подходящо, на младежите от ромски произход,
  • проекти, с които, по-специално чрез младежки инициативи, у младите хора се стимулира дух на инициативност, творчество и предприемчивост и се повишава пригодността за заетост,
  • проекти, с които се насърчава здравословното поведение, по-специално чрез окуражаване практикуването на дейности на открито и на масов спорт като средство за стимулиране на здравословния начин на живот и за окуражаване на социалното приобщаване и активното участие на младите хора в обществения живот.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s