Личните данни и достъпът до исторически архиви

В Официален вестник на ЕС: Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението на Комисията за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 по отношение на депозирането на историческите архиви на институциите в Европейския университетски институт във Флоренция

ЕНОЗД  обсъжда необходимостта  да се гарантира, че опасенията във връзка със защитата на данните са разгледани по ефективен начин при съхранението  на документация за исторически цели.

ЕНОЗД препоръчва в предложеното изменение на регламента за архивите да се:
— посочат основните цели и минималното съдържание на правилата за прилагане, както и процедурата за тяхното приемане, включително управляваща структура, за да се гарантира хармонизиран и координиран подход, ясна времева рамка за приемане и консултации с ЕНОЗД,
— разяснят приложимите правила за сигурността на личните данни, съхранявани в архивите,
— предоставят мерки за защита по отношение на частните архиви, съхранявани от Европейския университетски институт, и
— предоставят поне минимални разяснения във връзка с изключението по отношение на правото на лична свобода, посочено в член 2 от регламента за архивите.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s