Изменения в Закона за радиото и телевизията

С приемането на Закона за публичните финанси (ДВ бр.15/2013) са внесени поредните изменения в Закона за радиото и телевизията.

§ 18. В 6-месечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“:

2. Министърът на културата да внесе в Министерския съвет проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията за отразяване на произтичащите от този закон промени в частта за фонд „Радио и телевизия“.

§ 67. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Член 21 се изменя така:

„Чл. 21. Съветът за електронни медии е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, чийто председател е първостепенен разпоредител с бюджет.“

2. В чл. 42 ал. 1 се изменя така:

„(1) Българското национално радио и Българската национална телевизия са юридически лица със седалище София, чиито генерални директори са първостепенни разпоредители с бюджет.“

3. В чл. 62:

а) създават се нови т. 9 и 10:

„9. приема промени по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

10. определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по съответните бюджети;“

б) досегашните т. 9, 10, 11, 12 и 13 стават съответно т. 11, 12, 13, 14 и 15.

4. В чл. 70:

а) в ал. 1 думата „самостоятелен“ се заличава;

б) в ал. 2 думите „или бюджетна сметка за разходи“ се заличават.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s