ЕСПЧ: когато държава не се съобрази с решение на Съда

През 2008 г. Европейският съд по правата на човека се произнесе с решение   Meltex Ltd и Movsesyan срещу Армения. Съдът приема, че е налице нарушение на член 10 от Конвенцията, тъй като отказът на арменския медиен регулатор (NTRC) да лицензира Meltex  не е мотивиран – a процедура, която не изисква мотивиране на   решенията,  не осигурява  адекватна защита срещу произволна намеса на държавните власти. През 2009 Meltex  подава нова жалба поради отказа на арменския Касационен съд  да реагира адекватно след решението на ЕСПЧ. Според жалбата това е ново нарушение на свободата на изразяване по член 10 от Конвенцията.

В решението си от 21 май 2013 г. ЕСПЧ подчертава, че решение, в което Съдът установява нарушение на Конвенцията или на протоколите налага на държавата-ответник правно задължение не само да заплати съответните суми, присъдени като на справедливо обезщетение, но и да предприеме съответните общи или индивидуални мерки, за да сложи край на нарушението, установено от Съда, и за отстраняване, доколкото е възможно последиците от това нарушение.

 Държавата-ответник обаче е свободна да избере средствата, чрез които тя ще изпълнява юридическите си задължения, произтичащи от конвенцията, при условие че тези средства са съвместими със заключенията, изложени в решението на Съда. ЕСПЧ  не е компетентен да провери дали държавата се е съобразила с решенията на Съда.

Ситуацията е различна, когато има нова намеса или продължава  нарушение, което е в основата на първоначалното решение на Съда.

В случая Съдът приема, че липсва релевантна нова информация. Освен това, след решението  Meltex Ltd и Movsesyan срещу Армения,   Комитетът на министрите провежда надзор върху изпълнението на решението (по чл.46), информиран е за поведението на Касационния съд, но въпреки това приема, че е удовлетворен от мерките на Република Армения за изпълнение на решението на Съда.

При това положение Съдът намира, че  жалбата на  Meltex е недопустима.

Източник: IRIS 2013 – 7

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s