Съд на ЕС: данните за работното време са лични данни

Днес в Официален вестник на ЕС: съобщение за решение на Съда по дело C‑342/12 с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС за тълкуването на разпоредби от Директива 95/46/ЕО   за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни.

Според португалски закон работодателят е длъжен да води, дори за работниците без фиксирано работно време, регистър на работното време, на достъпно място.      В регистъра   се посочват часовете на започване и приключване на работния ден, както и паузите и почивките, които не са част от работното време, за да може да се определи броят изработени от работника часове дневно и седмично.

По делото: работниците регистрират работното време чрез поставяне на магнитна карта в устройство за разчитането ѝ, което се намира в помещението на магазин. При проверка се оказва, че регистърът на работното време не е достъпен за всеки работник, за което са наложени санкции на работодателя.

Питането: 

  •  Дали понятието „лични данни“ обхваща регистрирането на работното време, т.е. посочването за всеки работник на часовете, в които започва и приключва работа, както и на паузите или периодите, които не се включват в работното време?

Да.

  • Длъжна ли е португалската държава да предвиди  подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу случайно или неправомерно унищожаване или случайна загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп, в частност когато обработването включва предаване на данните по мрежа?

Да.

  • Допуска ли се национална правна уредба, която задължава работодателя да предостави на разположение на компетентния национален орган за контрол на условията на труд регистъра на работното време, така че да му позволи неговото незабавно консултиране, при условие че това задължение е необходимо за изпълнението от този орган на задачите му по контрол на прилагането на правната уредба в областта на условията на труд, по-конкретно що се отнася до работното време?

Да. 

Решението.

 

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: