ЕС: Директива относно атаките срещу информационните системи

В Официален вестник на ЕС:

Директива 2013/40 относно атаките срещу информационните системи.

Целта на директивата е сближаване на наказателните законодателства на държавите  чрез установяването на минимални правила относно престъпленията и наказанията за тях в разглежданата област, както и да се подобри сътрудничеството на специализираните органи.

Търси се общ подход по отношение на незаконен достъп до информационни системи, незаконна намеса в информационни системи и данни и незаконно прихващане.

Директивата трябва да се прилага в съответствие с принципите за защита на правата, Хартата за основните права на ЕС и ЕКПЧ.

Изисква се държавите да предвидят и отговорност на юридически лица за престъпления, предвидени в директивата, при определени в нея условия.

Срокът за въвеждане  е 4 септември 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s