КЗК: Lafka: Цигари и преса на всеки ъгъл

Заслужават отбелязване две решения на КЗК от м. ноември 2013.

Комисията   публикува дългоочаквания секторен анализ на разпространението на печатни медии.

През 2011   КЗК се самосезира – и ето, само две години по-късно, анализът е налице.

Интересното е, че са налице две последователни решения –

Секторният анализ се очакваше с огромен интерес, особено след изказванията на бившия министър на културата Вежди Рашидов:

Кой допусна това да стане? 90% от медиите са в ръцете на един човек.

В решението на КЗК, освен другото, се приема,  че

  • Въз основа на постъпилите отговори Комисията установи, че и самите участници нямат точна оценка за разпределението на пазарните дялове, дори и по отношение на собствената им пазарна позиция. Само някои от тях дадоха  приблизителна оценка за своето място на пазара,  на база извършени собствени анализи, без да посочват за какъв период и на каква база са определени и какви източници са ползвали.
  • Може да се направи изводът, че за изследвания период от време е налице концентриране както на хоризонтално ниво (между разпространителите), така и на вертикално между разпространители и издатели.
  • Може да се предположи, че заглавия, които са на загуба, успяват да се поддържат само или предимно от силата на големите издателски групи, които притежават други печеливши заглавия.
  • Често медийните компании са свързани с хоризонтална и/или вертикална интеграция като средство за постигане на ефективност на разходите и растеж на приходите. В същото време високото ниво на концентрация на пазара, в следствие от хоризонтална  и вертикална интеграция, затруднява успешното навлизане на нов участник.

Какви са изводите на КЗК:  предлага “стартиране на задълбочена дискусия, целяща въвеждане на подходящи мерки, законодателни или под формата на саморегулация, с които да се преодолеят тези проблеми и да се стимулира развитието на конкуренцията в сектора”, включително да се обсъди

  • разработване на специализирана нормативна уредба, регламентираща дейностите по издаване и разпространение на печатни издания, както и отношенията по веригата издатели – разпространители на едро – разпространители на дребно на печатни издания, без да се засяга правото на свободна стопанска инициатива и при условие че не се въвежда прекомерна регулация в сектора;
  • приемане и публикуване на Общи търговски условия за доставка и продажба на печатни издания при извършване на дейност от издател или разпространител;
  • въвеждане на мерки за стриктна отчетност на доставените и реализирани тиражи, в т.ч. отчетност при продажбите чрез фискални устройства.

На този фон идва второто решение

В Комисията за защита на конкуренцията  е постъпило Уведомление, съгласно което „Табак Маркет“ АД, София има намерение да осъществи концентрация посредством придобиване на контрол (едноличен/съвместен) върху следните дружества: „Национална агенция за разпространение“ ЕАД, София, „Варна Прес-Аврамова и фамилия“ ООД, Варна, „Одесос-М“ ООД Варна, „Александров Прес“ ООД, Варна, „Ита“ ООД,  Варна, „Боби-Прес“ ООД, Бургас, „Комекс 92“ ЕООД, София, „Вест Прес РА“ ЕООД, Хасково, „Разпространение на печата“АД, София, по смисъла на Глава V от ЗЗК.
Към Комисията е отправена молба да извърши оценка и да издаде решение, с което да разреши осъществяването й.

Комисията установи, че  нотифицираната сделка цели обединяване дейностите по производство / преработка и дистрибуция на тютюни, тютюневи изделия , от една страна, където са активни дружества на Булгартабак-групата, вкл. и „Табак Маркет“ АД, София, а от друга – дистрибуция на едро на вестници и списания по основни направления (…..)* (чрез „НАР“ ЕАД) и тяхното разпространение на дребно в отделни общини (София, Варна, Бургас, Русе, Пазарджик, Пловдив, Шумен).

Булгартабак – групата.

Предвид заложеното в Стратегията на Булгартабак Трейдинг мото  Цигари и преса на всеки ъгъл   следва да се очаква, че профилът на дейността на Булгартабак-Групата ще се разшири като разнообразие, обхват в продуктов и географски аспект за територията на страната.

След анализ на очакваните ефекти КЗК съобщава –

може да се заключи, че операцията няма да доведе до установяване или засилване на господстващо положение на никой от анализираните пазари, което да възпрепятства ефективната конкуренция.

Както се казва, гледани в съвкупност, двете решения очертават   картината на пазарното регулиране, критично важно за медиите – няма данни, има приблизителни оценки, има нужда от правна уредба, но пък операцията Цигари и преса на всеки ъгъл няма да възпрепятства конкуренцията, но все пак КЗК препоръчва стартиране на дискутиране по бъдещи подходящи мерки.

А дотогава: навсякъде, когато.

лафка

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s