Съд на ЕС: Финансиране на регулатори от такси

В Официален вестник на ЕС съобщение за определение на Съда на ЕС по преюдициално запитване (дело C-376/12).

Запитването е отправено в рамките на спор между Sky Italia  u  Комисията за регулиране на комуникациите (AGCOM)  за отмяна на решението за налагане принос към дружеството Sky Italia  към финансирането на дейности на националния регулаторен орган, които не са подкрепени от бюджета на Италия.

Италианското законодателство прави разлика между административни такси, свързани с  управление на сектора в рамките на компетентността на Министерството на икономическото развитие,   и приноса на операторите за финансиране на  регулаторна дейност  от AGCOM. Въпросът е дали административните такси, наложени на операторите, са оправдани само по отношение на разходите, действително направени за издаване на регулаторни актове, или могат да покриват    дейности  на регулатора от всякакъв вид.

Според Съда:

Член 12 от Директива 2002/20/ЕO трябва да cе тълкува в смисъл, че  допуска правна уредба, съгласно която дружествата – доставчици  дължат такса за покриване на разходите на националния регулаторен орган, които не са финансирани от държавата, като размерът на таксата се определя в съответствие с приходите на тези дружества при условие, че

  • тази такса е реално насочена към покриване на разходите, свързани с дейностите по пар.1 буква а) от посочената разпоредба;
  •  всички постъпления от тази такса не надхвърлят общия размер на  разходите, свързани с тези дейности и
  •  същата такса се разпределя между дружествата обективно, прозрачно и пропорционално, което следва да се провери от запитващата юрисдикция.
Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s