Съд на ЕС: необходимо ли е разрешение за хипервръзка

Стана известно решение на Съда на ЕС по дело C‑466/12 Svensson с  предмет преюдициално запитване в рамките на производство по дело Nils Svensson и др. срещу Retriever Sverige AB.

Става дума за прилагане на Директивата за авторското право.

Въпросът е трябва ли да се иска разрешение за хипервръзки.

Жалбоподателите в главното производство са журналисти, написали статии, които са публикувани във вестника Göteborgs-Posten и на уебсайта на Göteborgs-Posten. Retriever Sverige е оператор на уебсайт, който предоставя на клиентите си връзки към статии, публикувани на други уебсайтове. Страните в главното производство не спорят, че въпросните статии са били свободно достъпни на сайта на вестника Göteborgs-Posten.  Жалбоподателите предявяват пред Stockholms tingsrätt (Градски съд, Стокхолм) иск за обезщетение срещу Retriever Sverige, тъй като считат, че това дружество е използвало без разрешение някои от статиите им, като ги е предоставило на разположение на клиентите си. Част от въпросите към Съда –

1)      Представлява ли публично разгласяване на произведение съгласно член 3, параграф 1 от Директива [2001/29] фактът, че лице, различно носителя на авторск[ото] прав[о] върху дадено произведение, предоставя на уебсайта си активна интернет връзка към него?

2)      От значение ли е за разглеждането на първия въпрос фактът, че произведението, към което препраща интернет връзката, е на уебсайт, достъпен за всеки без ограничения, или напротив, е на уебсайт, достъпът до който по един или друг начин е ограничен?

Съдът смята, че за да попада в обхвата на понятието „публично разгласяване“ по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29, разгласяване като разглежданото в главното производство — което се отнася до същите произведения като при първоначалното разгласяване — трябва да е насочено към нова публика, тоест към публика, която носителите на авторското право не са имали предвид, когато са дали разрешение за първоначалното публично разгласяване.

Т.е. принципно е възможно за хипервръзки да се наложи да се иска разрешение.

Случаят в казуса не е такъв, защото произведението и без това е публично достъпно и няма разгласяване до нова публика. По тази причина не се налага носителите на авторско право да дават разрешение.

Директивата не допуска възможност държава от ЕС да предостави по-широка защита на носителите на авторско право, като включи в понятието за публично разгласяване и други действия, освен предвидените в тази разпоредба.

Последното  изглежда добро за избягване на национални различия – пречи на по-амбициозни държави да   въвеждат по-строги ограничения.

Поддръжниците на искането на разрешение   vs  противниците

Още решения по темата –

Case C-279/13, C More Entertainment – skating on thin ice with embedded links in EU copyright law.

Case C-348/13, BestWater International – objecting to the embedding of videos.

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s