Съвет на ЕС: медиен плурализъм и свобода в цифрова среда

В Официален вестник на ЕС:

Заключения на Съвета и на представителите на правителствата на държавите, заседаващи в рамките на Съвета, относно свободата и плурализма на медиите в цифровата среда

Като отбелязват, че

 •  Свободата и плурализмът на медиите са основни ценности, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз. Те са важен стълб на демокрацията, тъй като медиите играят значима роля за осигуряване на прозрачност и отчетност и оказват влияние върху общественото мнение и участието и приноса на гражданите в процесите на вземане на решения;
 •  През последните години в Европейския съюз се наблюдават редица предизвикателства по отношение на свободата и плурализма на медиите. Те включват въпроси, които са предмет на съдебни дела, официални разследвания, доклади на Европейския парламент и неправителствени организации, както и на национални и европейски парламентарни дебати;
 •  Прозрачността по отношение на собствеността на медиите и източниците им на финансиране е от първостепенно значение за гарантиране на свободата и плурализма на медиите;
 •  Осигуряването на защита на журналистите от неправомерно влияние е от ключово значение за гарантиране на медийната свобода и придобива още по-голяма актуалност в условията на икономическа криза и трансформиране на медийния сектор;
 •  Осигуряването на адекватна защита на журналистическите източници е ключов елемент на медийната свобода и др.

приканват държавите:

 •  Да гарантират независимостта на своите регулаторни органи в областта на аудиовизията;
 •   Да вземат подходящи мерки за осигуряване на действителна прозрачност по отношение на собствеността на медиите;
 •   Да вземат подходящи мерки за закрила на правото на журналистите да защитават източниците си и за предпазване на журналистите от неправомерно влияние;
 •  В зависимост от националните условия, да вземат подходящи мерки за предотвратяване на възможните отрицателни последици от прекомерната концентрация на медийната собственост.

приканват ЕК:

 •  Да продължи да подкрепя проекти, насочени към по-добра защита на журналистите и медийните професионалисти;
 •  Да продължи да подкрепя независимия инструмент за мониторинг, с помощта на който се оценяват рисковете за плурализма на медиите в ЕС (обсерватория за медиен плурализъм), въведен от Европейския институт във Флоренция, и да насърчава по-нататъшното му използване от държавите членки и всички заинтересовани страни;
 •  Да засили сътрудничеството между регулаторните органи на държавите-членки в областта на аудиовизията чрез действия от незаконодателно естество [4] и да насърчава добрите практики, свързани с прозрачността по отношение на собствеността на медиите;
 •  Да прави оценка на ефективността на тези мерки с оглед обмисляне на необходимостта от предприемане на по-нататъшни действия.

приканват държавите и ЕК:

 •  Да защитават, насърчават и прилагат ценностите, заложени в Хартата на основните права на ЕС, и в този смисъл да предприемат действия спрямо предизвикателствата пред свободата и плурализма на медиите в целия ЕС при пълно спазване на принципа на субсидиарност.
Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s