Съд на ЕС: такси за достъп до собствени лични данни

В Официален вестник на ЕС – съобщение за решение по дело   C‑486/12  с предмет преюдициално запитване относно дължимите такси за предоставяне на лични данни.

На Х е наложена глоба за нарушение на правилника за движение по пътищата.  X се опитва да докаже, че не е получила известията за събиране на тази глоба, тъй като те не са изпратени на точния адрес. За тази цел X иска от общината   да ѝ бъдат съобщени    последователните промени в адресната ѝ регистрация. В отговор на искането тази община ѝ предоставя заверено извлечение от посочените лични данни, за което изисква да бъде заплатена такса в размер на 12,80 евро.

Х смята, че че от нея не може да се изисква заплащането на каквато и да е такса.

В отговор на преюдициално запитване Съдът приема, че

  • Директива 95/46 трябва да се тълкува в смисъл, че допуска публичните органи да събират такси, когато съобщават лични данни.
  • Държавите са длъжни да определят такъв размер на посочената такса, който да установи точно равновесие между (1) интереса на съответното физическо лице да защити личния си живот, по-специално посредством правото си да иска данните да му бъдат съобщени в разбираема форма и правото си на възражение и правото си да предяви иск или да подаде жалба пред съответния съд  и  (2) тежестта, която задължението за съхраняване на тази информация представлява за администратора. За да може да бъде гарантирано, че събираните при упражняването на правото на достъп до лични данни такси не са прекомерни по смисъла на тази разпоредба, те не трябва да надвишават по размер разходите за съобщаването на тези данни – което националната юрисдикция трябва да провери.
  • Тази горна граница не препятства възможността за държавите да определят по-малки по размер такси, за да могат да гарантират ефективността на посоченото право на достъп на всяко физическо лице.

 

 

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s