Съд на ЕС: Блокиране на достъпа до уебсайт

Вчера стана известно Решение на Съда на ЕС  по дело C-314/12 UPC Telekabel Wien  по преюдициални въпроси от австрийски съд. Конкретният казус е свързан със сайта kino.to.

Освен другите въпроси, запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали основните права, признати от правото на Съюза, трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат да се забранява чрез постановено от съда разпореждане на доставчик на достъп до интернет да предоставя на своите клиенти достъп до уебсайт, на който има онлайн достъп до закриляни обекти без съгласието на притежателите на права, когато в това разпореждане не се уточнява какви мерки трябва да предприеме доставчикът на достъп, и когато последният може да избегне налагането на изпълнителна глоба при нарушение на това разпореждане, като докаже, че е предприел всички разумни мерки.

В аргументацията си Съдът обсъжда баланса на права:

56       взетите от доставчика на достъп до интернет мерки трябва да бъдат целеви, в смисъл че те трябва да служат за преустановяване на нарушението на авторското право или на сродно на него право, извършвано от трето лице, без да бъдат засегнати потребителите на интернет, които ползват услугите на този доставчик, за да получат достъп до информацията по правомерен начин. В противен случай намесата на посочения доставчик в свободата на информация на посочените потребители би била необоснована с оглед на преследваната цел.

Позовавайки се на тезата в решението Scarlet,  че интелектуалната собственост не се защитава на всяка цена,   Съдът приема следното:

61      Следва да се отбележи, че от член 17, параграф 2 от Хартата въобще не произтича, че правото върху интелектуална собственост е неприкосновено и че трябва да се осигури абсолютната му защита (вж. в този смисъл Решение по дело Scarlet Extended).

62      При това положение мерките, предприети от адресата на разпореждане като разглежданото по главното производство във връзка с изпълнението на същото трябва да бъдат достатъчно ефикасни, за да осигурят ефективна защита на разглежданото основно право, тоест трябва да имат за резултат да предотвратят или поне да направят трудно осъществими неразрешените посещения на закриляни обекти и в значителна степен да разубеждават потребителите на интернет, които ползват услугите на адресата на това разпореждане, да посещават тези обекти, предоставени на тяхно разположение в нарушение на посоченото основно право.

63      Следователно, макар предприетите мерки за изпълнение на разпореждане като разглежданото в главното производство да не могат, в зависимост от случая, да доведат до пълно преустановяване на нарушенията на правото върху интелектуална собственост, те все пак не следва да се считат за несъвместими с изискването за намиране на справедлив баланс съгласно член 52, параграф 1 in fine от Хартата между всички приложими основни права, при условие обаче, че от една страна, те не лишават неоснователно потребителите на интернет от възможността правомерно да имат достъп до предоставената информация и от друга страна, да имат за резултат да предотвратят или поне да направят трудно осъществими неразрешените посещения на закриляни обекти и в значителна степен да разубеждават потребителите на интернет, които ползват услугите на адресата на това разпореждане, да посещават тези обекти, предоставени на тяхно разположение в нарушение на правото върху интелектуална собственост.

64      С оглед на гореизложените съображения на третия въпрос следва да се отговори, че основните права, признати от правото на Съюза, следва да се тълкуват в смисъл, че допускат да се забранява чрез прието от съда разпореждане на доставчик на достъп до интернет да предоставя на своите клиенти достъп до уебсайт, който поставя онлайн закриляни обекти без съгласието на носителите на права, когато в това разпореждане не се уточнява какви мерки трябва да предприеме доставчикът на достъп, и когато последният може да избегне налагането на изпълнителна глоба при нарушение на това разпореждане, като докаже, че е предприел всички разумни мерки, при условие обаче, че от една страна, предприетите мерки не лишават неоснователно потребителите на интернет от възможността правомерно да имат достъп до предоставената информация и от друга страна, тези мерки имат за резултат да предотвратят или поне да направят трудно осъществими неразрешените посещения на закриляни обекти и в значителна степен да разубеждават потребителите на интернет, които ползват услугите на адресата на това разпореждане, да посещават тези обекти, предоставени на тяхно разположение в нарушение на правото върху интелектуална собственост, което следва да се провери от националните органи и юрисдикции.

Решението се различава от очакваното в светлината на практиката на Съда  Scarlet / Sabam и мнението на Генералния адвокат: той все пак – като прие, че доставчикът към клиента е посредник – твърдеше, че конкретна мярка за блокиране  не е принципно непропорционална.

Накратко, три години след решението  Scarlet  Съдът допуска блокиране и то без мерките към ISPs да са конкретни. Тежестта на вземане на решение се пренася върху посредниците. Някои са успели още в първите часове след решението да го нарекат  историческо, но други  виждат в решението нов риск за правата на гражданите –  вече заради поставените под заплаха от отговорност ISPs.

Коментарите предстоят,  Пейо и Емил

Tagged ,

10 thoughts on “Съд на ЕС: Блокиране на достъпа до уебсайт

 1. Невярващ says:

  Тия правят провокация. Дошъл е Редът за удар срещу въведената ДОКТРИНА за считане на интелектуалните продукти за ‘СОБСТВЕНОСТ’! 08-Х

 2. peter says:

  краткият коментар е подвеждащ. решението отваря вратата на ИП да вземе сам необходимите мерки, за да прекрати или направи трудно осъществимо нарушението на АП. Кофти е да се върви на vox populi линията “свободен интернет”, защото тя ще доведе до липса на рестрикции и за порнографията, клевета, нацистко съдържание и прочее , отново на базата ” не ми се бъркай в това, което правя в мрежата – аз съм свободен !”. Интересно ми е , утре технологиите ако напреднат до толкова ,че посредством Мрежата да могат да бъдат нанесени чисто физически увреждания(например, чрез подаване на сигнал към мозъка и преустановяване на негови функции- май- май вече не е точно фантастика , а ?), дали отново ще сме за супер нет- неутралити? О.К….само си пиша ,това е моето мнение- авторите трябва да печелят, лейбълите също- да плащат данъците и така:))))

 3. nellyo says:

  Не ви ли прави впечатление кой според Съда трябва да взема решение за разумните мерки?
  Не ви ли? Че то ако е така –

 4. peter says:

  Не е предоставено на оперативната самостоятелност на ИП да взема сам решение да ОСЪЩЕСТВЯВА автономно и самоволно рестрикция върху трафика в каквато и да е форма. Имайки предвид местното (Австрийско) законодателство, единствено това е възможно да бъде сторено при подаден сигнал за нарушения на АП. На ИП е предоставена възможност, след като е сезиран от носител на право да прецени, следва ли изобщо да взима мерки и второ- ако да- да прецени и приложи мерките, които намира за справедливи, доколкото не засягат правото на свободно изразяване и не са в нарушение на правилата за свободна търговия. Поне аз така го чета:)
  Вметка- българският ЗАПСП и ГПК, в своята съвкупност НЕ ПОЗВОЛЯВАТ изобщо на практика( а и на теория) да се подаде искане пред съд , с което да бъде задължен ИП да рестриктира трафик. Не говорим само за АП , а за право на лична неприкосновеност. Например, ако някой Ви направи фалшив профил във ФБ нямате път на защита…честито:))))
  втора вметка- нищо ново няма в това, че доставчика на съдържание е интернет – посредник. В казуса той е ИП по смисъла на Инфо Директивата, т.е. не следва да се тълкува откъснато решението на СЕС, както видях в други блогове , не във Вашия

 5. nellyo says:

  Според решението:
  – При това положение (т.е. когато в разпореждането не се уточнява какви мерки трябва да предприеме доставчикът)
  – той доказва, че е предприел всички разумни мерки
  – които не лишават неоснователно потребителите на интернет от възможността правомерно да имат достъп до предоставената информация

  Следователно според Съда преценката за баланс/ разумност / пропорционалност/ основателност на лишаването на потребителите от достъп е за доставчика – мисля, това е проблем.

  От non-specific injunction може да произлезе всичко. Един доставчик доставя – той не е силен по баланси на права – ако не избалансира баланса правилно, тогава какво?
  Ако доставчикът ме лиши неоснователно от възможността правомерно да имам достъп – което ще е практика, защото ще предпочете да ме лиши, отколкото да го накажат – на какво ще заприлича правната ми сигурност?

  Впрочем това си е стандартна позиция – трябва да се разпоредят конкретни ограничения: ето Google: the order alleged to have been disobeyed must be sufficiently specific.

 6. peter says:

  Разбирам притеснението Ви и то в практически аспект е вероятно основателно. Няма смисъл да навлизам в дълбоките води на гаранциите, които отделни вътрешните законодателства дават при т. нар. “злонамерно сезиране” на съда с искане за рестрикция на трафик , с адрест ИП. Права сте, че всъщност ИП вероятно ще предпочете да прекрати достъп(или блокира) , от колкото да откаже да го стори. Обратният вариант- за конкретни мерки, които трябва да бъдат приложени пък какво би станало? Нареждат на ИП блокиране(допустимо, няма ограничение от СЕС)? Май е същото като практически резултат, нали? Общо взето на плоскостта “конкретни- общи мерки за достъп” може да се разсъждава. както някой някога е казал “Демокрацията не е съвършен инструмент , но аз по – добър не познавам”. В най- общи линии според мен, топката е прехвърлена на ИП, което с оглед баланса на интересите , дава сериозна потенциална отговорност за ИП да предприемат действия. Ако наруши правата Ви, сменяме доставчика и го съдим. Господ да поживи конкуренцията ! Все пак говорим за капитализъм, нали, съдът е отчел, че ИП като икономически субект трябва да предприеме едно търговско по същността си решение, колко пари да изхарчи, по какъв начин, какъв риск да предприеме и т.н. Очаквам в най- скоро време те да бъдат съдени за нарушен баланс на интереси, защото както правилно посочвате, оперативното им решение може би няма да е правилно. Нека обаче да предположим добросъвестност, нали?
  В резюме, не мисля , че решението излиза извън стандартите за гарантиране правото на изразяване, по- скоро е стъпка в посока на регулация на интернет. Генерално, интернет е свободна зона , където всеки може да се изразява, но БЕЗ да засяга правата другимо. За да се гарантира последното , регулация трябва да има, но нейният обхват е хубаво да бъде определен(определяем):))))))приятен ден!

 7. nellyo says:

  Накратко: виждам проблем с разпореждане “виж там”.
  Неясно овластяване да се балансира “разумно” с неясна бланкетна защита на правомерния достъп? И то от доставчиците?
  Засилват се позициите на носителите на права при отслабване на защитата на ползвателите и правото на достъп.

  И не е въпрос на добросъвестност на доставчиците, а на сложността на преценката, която им се възлага. Защо ще възниква ситуация да сменям и съдя, както предлагате – само защото Съдът допуска общи разпореждания.

  И да, Съдът напуска стандартите, установени вече – точно както с реш. Делфи отиде там, където не му е работа.

  Ahmet Yildirim v Turkey – blocking access to the Internet or to parts of the Internet for entire populations or entire segments of the population is not justifiable by any means, even in the name of justice, public order or national security.

 8. peter says:

  еееееееееее, не така ! Централен процесуален въпрос тук е дали съдът да възлага или съдът да проверява. Съгласете се, че ревизията от съда е по- евтиният метод, практически по- възможен и оправдан, защото ще бъде провокиран единствено ако е сезиран от недоволен потребител, респективно- от носител на права, който не едоволен от действията на ИП. В смисъл, вместо съдът да издава нарочна заповед за конкретно приложение на мярка, не е ли по- добре ИП , съобразно и своите технологични възможности( а и съобразно и съвременното равнище на технологиите , нека да имаме предвид особено важният момент в регулирането на интернет- стриктни норми в тази област, свързани с технически средстав и методи са често пъти безсмислени , тъй като може да са “остарели”, т.е. просто да не вършат работа) да изпълни заповедта, но със средства, които тои ТРЯБВА да съобрази с баланса между интересите. Другият важен момент- говорим за ПРЕВАРИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО, не за процес по същество. Идеята за бързина не е чужда и за българският ГПК, а тук е особено важна- да се предотврати бъдещото нарушение. Няма как да се осъществи пълно даказване тук. Продължавам да считам, че решението е балансирано, тъй като всъщност дава на ИП ПРАВОТО да избере метода. Продължавам да твърдя , че ако той проведе политика на отблъскване на своите клиенти , в конкурентната среда ще загуби. така няма интерес от нарушаване на техните права. Смятам, че правото на потребителя е защитено посредством възможната ревизия на акта на ИП пред съда(ако има предвидена процедура в местния закон, пак повтарям- в България е пълна мъгла). Успех :)))))

 9. Alexander says:

  Samo shte otbeleja che sadiite oshte pishat na pisheshti mashini delata si a vzemat reshenia za internet.
  Tova e dosta protivorechivo reshenie imaiki predvid che ako saita ima legalno sadarjanie, moje da pretendira vredi sreshtu dostavchika na internet. Spored men pravonositelite triabva da presledvat operatorite na Web stranicite a ne internet providerite koito osiguriavat samo svarzanost. Tova reshenie e nelepo…

 10. nellyo says:

  Dr. Carlo Piltz ‏@CarloPiltz

  #ECJ Google case: According to media reports, German government plans to establish mandatory arbitration boards & processes #EUdatap #rtbf

  Ако компаниите трябва да наемат адвокати, за да им определят законосъобразния баланс – …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: