Европейското кино в цифровата епоха

Европейската комисия е приела на 15 май   Съобщение COM(2014) 272 final  Европейското кино в цифровата епоха. Установяване на взаимовръзки между културното многообразие и конкурентоспособносттa.

Съобщението е в  съответствие с Програмата в областта на цифровите технологии за Европа („Digital Agenda for Europe“). Отчитат се последните развития във филмовия сектор, определят се настоящите предизвикателства в публичните политики, които оказват влияние на филмовия сектор и се прави преглед на съществуващите инструменти на ЕС по темата.
Целта на съобщението е във всички обхванати области да се подобри взаимното допълване между политиките на държавите   и на Съюза. 

Комисията има намерение да постави началото на европейски филмов форум — с цел насърчаване на обмена на опит и практики, изучаване на проблемите от общ интерес и споделяне на знания за тези проблеми. Форумът следва да се занимава основно с разискване на публичните политики за филмовия сектор.

Засягат се важни въпроси – от финансирането до изграждането на аудитория и образование в областта на киното.

ЕК смята например, че с появата на новите форми на разпространение, и по-конкретно на видеото по заявка (VoD), един от главните въпроси относно променящата се медийна среда е как ще се развие сегашният модел на финансиране и каква роля ще изпълняват новите участници във финансирането на ново съдържание, доколкото съществува тенденция глобалните платформи за VoD като Netflix да инвестират в оригинално съдържание, основно в сериали.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s