Съд на ЕС: авторско право: копия на екран и в кешираната памет при търсене в интернет

Днес стана известно решение на Съда по дело C‑360/13  с предмет преюдициално запитване в рамките на производство по дело Public Relations Consultants Association Ltd и др.,срещу Newspaper Licensing Agency Ltd и др.

Спорът

Запитването е отправено в рамките на спор между Public Relations Consultants Association Ltd (PRCA) и Newspaper Licensing Agency Ltd и др. (NLA) във връзка със задължението за получаване на разрешение от притежателите на авторски права за разглеждане на сайтове в интернет, което налага създаване на копия от тези сайтове на екрана на компютъра на ползвателя и в кешираната памет на твърдия диск на този компютър.

Става въпрос за това, че при някои действия в интернет не се изисква разрешение от притежателите на авторски права – ако това са   действия на временно възпроизвеждане, които имат инцидентен или преходен характер, съставляващи неразделна и основна част от технологичния процес, и се извършват с единствената цел да позволят ефективно предаване в мрежа между трети страни от посредник или законно използване на произведение или друг закрилян обект; действията нямат собствена икономическа стойност.

PRCA  поддържа по-конкретно, че когато неговите членове просто преглеждат обзорни доклади на сайта на Meltwater в интернет, те нямат нужда от разрешение от титулярите на права.

NLA от групата Meltwater (които в момента имат по-интересни дела  все в областта на новините и новите медии) смятат, напротив,  че за тази дейност е необходимо разрешение от титулярите на авторско право, тъй като при разглеждането на сайта в интернет на екрана на компютъра на крайния потребител се появяват копия ( „копия на екрана“) и в кешираната памет на твърдия диск на този компютър автоматично се записват копия.

Въпросът

Когато:

–        краен потребител разглежда уеб страница, без да изтегля информация, разпечатва или действа по какъвто и да е друг начин, за да направи копие от нея,

–        копия от тази страница автоматично се записват на екрана и в кешираната памет на твърдия диск [на компютъра] на крайния потребител,

–        създаването на тези копия е необходимо за технологичните процеси, свързани с правилното и ефективно търсене в интернет,

–        копието на екрана остава върху екрана, докато крайният потребител затвори съответната страница, когато то се заличава автоматично при нормалното функциониране на компютъра,

–        кешираното копие остава в кешираната памет, докато бъде заменено с друго съдържание, когато крайният потребител разглежда други уеб страници, когато то е автоматично унищожено при нормалното функциониране на компютъра; и

–        копията се запазват не повече от времето, през което протича обикновеният процес, свързан с използването на интернет, посочен по-горе в [четвърто и пето тире],

временни, преходни или инцидентни ли са тези копия и представляват ли неразделна и съществена част от технологичния процес по смисъла на член 5, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО?

Съдът:

Кешираните копия улесняват значително търсенето в интернет, тъй като без тези копия интернет няма да може да се справи с настоящите обеми на предаваните онлайн данни. Без създаването на такива копия използваният за разглеждане на сайтовете в интернет процес ще бъде много по-неефикасен и няма да може да функционира правилно.

Копията на екрана са необходими  – при сегашното състояние на технологията на показване на сайтове в интернет на компютрите, казва Съдът.  Те са преходни  заличават се автоматично от компютъра в момента, в който интернет потребителят излезе от съответния сайт в интернет.

 Кешираните копия не са преходни, но затова пък са инцидентнинямат  нито самостоятелно съществуване, нито самостоятелна цел.

Непосредственият резултат е, че клиентите на обзорите нямат нужда от разрешения от носителите на права, след като авторът на обзорите ги произвежда легално. Изглежда очевидно, но изглежда не е било.

Член 5 от Директива 2001/29/ЕО  да се тълкува в смисъл, че копията на екрана на компютъра на потребителя и копията в кешираната памет на твърдия диск на този компютър, направени от краен потребител при разглеждане на сайт в интернет, отговарят на условията тези копия да са временни, да имат преходен или инцидентен характер и да представляват неразделна и съществена част от технологичен процес, както и на определените в член 5, параграф 5 от тази директива условия и при това положение могат да се правят без разрешението на титулярите на авторски права.

 

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s